FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  221 Elektronika
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Sustavi bežičnog prijenosa energije

    (FELJ36)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Završen preddiplomski studij Elektrotehnike i informacijske tehnologije
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • uvod tehničke osnove radijskih sustava za prijenos energije
    • projektiranje sustava za bežični prijenos energije u bliskom polju
    • projektiranje sustava za bežični prijenos energije u dalekom polju
    • proračun i analizu parametara bežični prijenos energije.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će, nakon uspješno savladanog gradiva biti sposobni:
    • objasniti tehnike bežičnog prijenosa energije,
    • vršiti proračun i analizirati temeljne parametre sustava za bežični prijenos,
    • analizirati i modelirati radio propagaciju u sustavima za bežični prijenos snage
    • primijeniti standarde pri projektiranju sustava za bežični prijenos energije

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Povijest bežičnog prijenosa energije. Osnovna podjela sustava za bežični prijenos snage. Rezonantni prijenos snage u bliskom polju antena. Fundamentalna analiza električki malih antena i njihove sprege pomoću teorije strujnih krugova. Maksimalni prijenos snage između antena u bliskom polju te postupak prilagođenja. Frekvencijska karakteristika i vremenski odziva radijskog kanala. Usmjereni prijenos snage u dalekom polju. Satelitski sustavi za prikupljanje solarne energije i mikrovalni prijenos. Dizajn ispravljačkih antena i antenskih nizova. Optimizacija sustava bežičnog prijenosa snage u bliskom i dalekom polju.

    preporučena literatura
    • 1. Ki Young Kim (editor), “Wireless Power Transfer-Principles and Engineering Explorations”, InTech, January 2012.

    • 2. Volakis J., C. C. Chen and K. Fujimoto, “Small antennas: miniaturization techniques and applications”, New York, McGraw-Hill, 2010.

    • 3. Special issue „Solar Power Satellite and Wireless Power Transmission“, IEEE Microwave Magazine, Vol. 3, No. 4, December 2002.

    dopunska literatura
    • 1. Lee J. and S. Nam, “Fundamental aspects of near-field coupling small antennas for wireless power transfer”, IEEE Trans. Antennas Propag., Vol. 58, No. 12, 3442-3449, 2010.

    • 2. Carol Gray Montgomery, Robert Henry Dicke and Edward M. Purcell, “Principles of microwave circuits”, McGraw-Hill Book Company, Inc., USA, 1948.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (testovi), seminarski rad
    Ispit: usmeni / uključeni rezultati testova

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Povijest radija.

    2 sata
    2.

    Tehnike bežičnog prijenosa energije

    3 sata
    3.

    Prijenos energije u dalekom polju

    2 sata
    4.

    Prijenos energije u bliskom polju indukcijom

    2 sata
    5.

    Prijenos energije u bliskom polju rezonantnom spregom

    2 sata
    6.

    Modeliranje bežičnog prijenosa energije teorijom spregnutih modova

    4 sata
    7.

    Modeliranje bežičnog prijenosa energije teorijom antena

    4 sata
    8.

    Transformator i rezonantni transformator (Teslina zavojnica)

    4 sata
    9.

    Ispravljačke antene

    2 sata
    10.

    Primjena sustava za bežični prijenos energije: (bežičmi punjači,, RFID, itd)

    2 sata
    11.

    Elektromagnetska kompatibilnost u sustavima za prijenos energije

    3 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Mjerenja karakteristika rezonatora te prijenosa snage vektorskim mrežnim analizatorom.

    5 sati
    2.

    Mjerenja prijenosa snage sustavom generatora, i spektralnog analizatora (odnosno osciloskopom).

    5 sati
    3.

    Mjerenja na Teslinoj zavojnici

    5 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.