FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  221 Elektronika
  3. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Bežične komunikacije

    (FELH12)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    - načela propagacije radijskih signala
    - razumijevanje načela bežičnog prijenosa signala
    - razumijevanje sviju komponenti odašiljača i prijamnika
    - poznavanje svih najvažnijih bežičnih komunikacijskih sustava današnjice, kao i nadolazećih sustava

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će biti sposobni:
    - upotrijebiti parametre antena kao temelj za primjenu antena u ICT tehnologiji
    - argumentirano prosuditi o prikladnosti pojedine antene za specifičnu namjenu
    - karakterizirati frekvencijske pojaseve s aspekta potreba pojedinog radijskog sustava
    - izračunati budžet bežične veze između odašiljača i prijemnika
    - analizirati značajke modulacijskih postupaka
    - analizirati i usporediti značajke različitih radiokomunikacijskih sustava

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Načelna shema bežičnog komunikacijskog sustava s komponentama. Temeljna načela propagacije radio valova. Radijski spektar i njegovo korištenje. Vrste bežičnih komunikacija (jednosmjerne, dvosmjerne, zemaljske, satelitske). Komponente sustava: generiranje RF signala, modulacijski postupci, sklopovi za pojačanje i prilagođenje, prijenosne linije, filtri, mikrovalne komponente, antene i antenski sustavi. Bežične telekomunikacijske mreže. Bežični sustavi za male domete. Bežični identifikacijski sustavi (RFID).

    preporučena literatura
    • Ervin Zentner: Antene i radiosustavi, Graphis, Zagreb, 2001.

    • David Tse and Pramod Viswanath: Fundamentals of Wireless Communication, Cambridge University Press, 2005.

    dopunska literatura
    • Handbook of Antennas in Wireless Communications, CRC Press, 2002.

    • Ramjee Prasad: Technology Trends in Wireless Communications, Artech House, 2003.

    jezik poduke
    Hrvatski, po potrebi engleski.
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula
    prazno
    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit održat će se polovinom semestra, a drugi međuispit nakon završenih predavanja i vježbi u terminima, prema dogovoru sa studentima.
    Na prvom međuispitu polaže se prva polovina gradiva. Na drugom međuispitu polaže se druga polovina gradiva.
    Uvjet za prolaz na svakom međuispitu je min. 50% bodova.
    Preduvjet za izlazak na drugi međuispit je min. 30% bodova na prvom međuispitu.
    Ako student postigne pozitivnu ocjenu na oba međuispita, smatra se da je položio cjeloviti ispit s postignutom prosječnom ocjenom.
    Na 1. ispitnom roku studenti polažu samo onu polovinu gradiva koju nisu položili na međuispitima.
    Na ostalim rokovima studenti polažu cjeloviti ispit (cjelokupno gradivo), bez obzira na postignuti uspjeh na međuispitima.
    Polaganje ispita uvjetovano je izvršenjem nastavnih obaveza.
    Ukupni postotak na osnovu kojeg se definira konačna ocjena dobije se kao prosjek bodovanja svih pitanja korigiran usmenom provjerom.
    Konačna ocjena slijedi iz na taj način dobivenog postotka i to:
    Za postotak -> Ocjena
    50% do 62,4% -> dovoljan (2)
    62,5% do 74,9% -> dobar (3)
    75% do 87,4% -> vrlo dobar (4)
    87,5% do 100% -> izvrstan (5)
    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod i povijest bežičnih komunikacija. Fenomen zračenja. Antene – parametri i elementarni izvori zračenja

    2 sata
    2.

    Antene – pregled po vrsti i frekvencijskom području

    2 sata
    3.

    Antenski sustavi

    2 sata
    4.

    Radijski spektar

    2 sata
    5.

    Propagacija radijskih signala, zemaljske i satelitske veze

    2 sata
    6.

    Analogni modulacijski postupci

    2 sata
    7.

    Digitalni modulacijski postupci

    2 sata
    8.

    Shema radiokomunikacijskog sustava

    2 sata
    9.

    Teorijske osnove radiokomunikacijskih sustava, radijski kanal. Načela rada radiodifuzijske mreže

    2 sata
    10.

    Načela rada mreže za mobilnu telefoniju

    2 sata
    11.

    Pregled radijskih sustava u uporabi i nadolasku: GSM, UMTS

    2 sata
    12.

    Pregled radijskih sustava u uporabi i nadolasku: WLAN, WIMAX, LTE

    2 sata
    13.

    Pregled radijskih sustava u uporabi i nadolasku: DVB, Bluetooth, RFID, UWB, GPS, TETRA, ...

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Uvod i povijest bežičnih komunikacija. Fenomen zračenja. Antene – parametri i elementarni izvori zračenja

    2 sata
    2.

    Antene – pregled po vrsti i frekvencijskom području

    2 sata
    3.

    Antenski sustavi

    2 sata
    4.

    Radijski spektar

    2 sata
    5.

    Propagacija radijskih signala, zemaljske i satelitske veze

    2 sata
    6.

    Analogni modulacijski postupci

    2 sata
    7.

    Digitalni modulacijski postupci

    2 sata
    8.

    Shema radiokomunikacijskog sustava

    2 sata
    9.

    Teorijske osnove radiokomunikacijskih sustava, radijski kanal. Načela rada radiodifuzijske mreže.

    2 sata
    10.

    Načela rada mreže za mobilnu telefoniju

    2 sata
    11.

    Pregled radijskih sustava u uporabi i nadolasku: GSM, UMTS

    2 sata
    12.

    Pregled radijskih sustava u uporabi i nadolasku: WLAN, WIMAX, LTE

    2 sata
    13.

    Pregled radijskih sustava u uporabi i nadolasku: DVB, Bluetooth, RFID, UWB, GPS, TETRA, ...

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.