FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Polja i valovi u elektronici

    (FELH38)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Kompetencije i vještine koje se stječu u okviru svih kolegija iz matematike i fizike i kolegija Elektromagnetska polja u okviru preddiplomskog studija
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje i primjenu osnova teorije elektromagnetskog polja,
    • postavljanje i rješavanje jednostavnih problema statičkih, kvazistatičkih i dinamičkih polja,
    • primjenu analitičkih i numeričkih metoda na rješavanje problema elektromagnetskih valova i elektromagnetskog zračenja
    • rješavanje jednostavnih problema elektromagnetske kompatibilnosti i analizu jednostavnih antenskih sustava

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. definirati temeljne pojave, veličine i zakone elektromagnetskih polja,
    2. primijeniti temeljne zakone elektromagnetske teorije za proračun osnovnih veličina elektromagnetskog polja
    3. primijeniti metode i tehnike primjerene rješavanju problema propagacije elektromagnetskih valova i zračenja tankožičanih antena,
    4. matematički formulirati jednostavne slučajeve propagacije ravnih valova i zračenja tankožičanih konfiguracija,
    5. analizirati jednostavne prijenosne linije, uzemljivače, antene
    6. izračunati veličine jednostavnih prijenosnih linija, uzemljivača, antena,
    7. razviti jednostavnije programske sustave te koristiti komercijalne softverske pakete za rješavanje problema propagacije, elektromagnetske kompatibilnosti i zračenja

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod; Maxwellove jednadžbe; Valna i Helmholtzova jednadžba; Makroskopska svojstva materije; Aproksimacije za visoke i niske frekvencije; Primjene Poyntingovog vektora i teorema; Simetriranje Maxwellovih jednadžbi; Elektromagnetski potencijali; Problemi graničnih vrijednosti; Vrste graničnih uvjeta; Formulacija problema: diferencijalnim, integralnim i varijacijskim jednadžbama; Ravni valovi; Refleksijski i transmisijski koeficijent; Difrakcija; Propagacija u višeslojnim sredinama; Metode rješavanja: Primjena teorema ekvivalencije. Preslikavanje. Separacija varijabli; Primjene kod antena, metalnih i površinskih valovoda; Numeričke metode. Primjeri;

    preporučena literatura
    • D.Poljak; Advanced Modeling in Computational EMC, Wiley, New York 2007.

    • V. Roje: Polja i valovi u elektronici - Repetitorij predavanja, FESB, Split, 1993, zadnje izdanje 2007.

    • Z. Haznadar, Ž. Štih: Elektromagnetizam, Školska knjiga, Zagreb 1997

    dopunska literatura
    • S. Ratnajeevan, H. Hoole, P. Ratnamahilan, P. Hoole: A Modern Short Course in Engineering Electromagnetics, Oxford University Press, 1996

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave (anketa).
    Povremena evaluacija uspješnosti nastave i polaganja ispita od strane uprave fakulteta.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se 3 međuispita (kolokvija). Prva dva kolokvija održat će se tijekom nastave, aposljedni u terminu održavanja završnog ispita. Na završnom ispitu studenti polažu gradivo koje nisu položili na kolokvijima.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova na svakom kolokviju, odnosno završnom ispitu,te odrađene laboratorijske vježbe.
    Ukupni postotak na osnovu kojeg se definira ocjena (za svaki kolokvij odnosno ispit) dobije se kao prosjek bodovanja svih pitanja. Konačna ocjena slijedi iz na taj način dobivenog postotka i to:
    Za postotak Ocjena
    50% do 62% dovoljan (2)
    63% do 75% dobar (3)
    76% do 88% vrlo dobar (4)
    89% do 100% izvrstan (5)
    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu cjeloviti ispit pod istim uvjetima.
    Ispitni rokovi (ispitna grupa 14): Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Povijest elektromagnetizma. Maxwellove jednadžbe u diferencijalnom obliku. Maxwellove jednadžbe u integralnom obliku. Maxwellove jednadžbe za pokretne sredine. Valne jednadžbe

    2 sata
    2.

    Jednadžba kontinuiteta. Ohmov zakon Poyintingov teorem. Električka svojstva materijala: izotropnost, linearnost, homogenost.

    2 sata
    3.

    Uvjeti na granici. Elektromagnetski potencijali. Valne jednadžbe za potencijale. Partikularna rješenja za potencijale.

    2 sata
    4.

    Maxwellove jednadžbe za posebne slučajeve. Klasifikacija medija i primjena aproksimacija ovisno o frekvencijskom području. Predočavanje polja preko kompleksnih fazora.

    2 sata
    5.

    Maxwellove jedndažbe, valne jednadžbe, potencijali i Poyntingov vektor za harmonijski promjenjljiva polja.

    2 sata
    6.

    Elektrostatsko polje. Greenovi teoremi. Opće rješenje Laplaceove i Poissonove jednadžbe.

    2 sata
    7.

    Magnetostatsko polje. Vektorski analog Greenovom teoremu. Biot-Savartov zakon.

    2 sata
    8.

    Stacionarno strujno polje.

    2 sata
    9.

    Metode rješavanja stacionarnih problema. Metoda separacije varijabli. Metoda konačnih diferencija.

    2 sata
    10.

    Kvazistacionarno magnetostatsko polje. Vrtložne struje. Samoinduktivitet i međuinduktivitet

    2 sata
    11.

    Prijenosne linije.

    2 sata
    12.

    Elektromagnetski valovi. Rješenja valnih jednadžbi. Ravni val u slobodnom prostoru. Refleksija i lom ravnog vala. Širenje ravnog vala u konačno vodljivoj sredini.

    2 sata
    13.

    Usmjereno vođenje, valovodi.Elektromagnetsko zračenje. Hertzov dipol. Uvod u teoriju linearnih antena

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Uvod. Povijest elektromagnetizma. Maxwellove jednadžbe u diferencijalnom obliku. Maxwellove jednadžbe u integralnom obliku. Maxwellove jednadžbe za pokretne sredine. Valne jednadžbe

    1 sat
    2.

    Jednadžba kontinuiteta. Ohmov zakon Poyintingov teorem. Električka svojstva materijala: izotropnost, linearnost, homogenost.

    1 sat
    3.

    Uvjeti na granici. Elektromagnetski potencijali. Valne jednadžbe za potencijale. Partikularna rješenja za potencijale.

    1 sat
    4.

    Maxwellove jednadžbe za posebne slučajeve. Klasifikacija medija i primjena aproksimacija ovisno o frekvencijskom području. Predočavanje polja preko kompleksnih fazora.

    1 sat
    5.

    Maxwellove jedndažbe, valne jednadžbe, potencijali i Poyntingov vektor za harmonijski promjenjljiva polja.

    1 sat
    6.

    Elektrostatsko polje. Greenovi teoremi. Opće rješenje Laplaceove i Poissonove jednadžbe.

    1 sat
    7.

    Magnetostatsko polje. Vektorski analog Greenovom teoremu. Biot-Savartov zakon.

    1 sat
    8.

    Stacionarno strujno polje.

    1 sat
    9.

    Metode rješavanja stacionarnih problema. Metoda separacije varijabli. Metoda konačnih diferencija.

    1 sat
    10.

    Kvazistacionarno magnetostatsko polje. Vrtložne struje. Samoinduktivitet i međuinduktivitet

    1 sat
    11.

    Prijenosne linije.

    1 sat
    12.

    Elektromagnetski valovi. Rješenja valnih jednadžbi. Ravni val u slobodnom prostoru.

    1 sat
    13.

    Refleksija i lom ravnog vala. Širenje ravnog vala u konačno vodljivoj sredini.

    1 sat
    14.

    Usmjereno vođenje, valovodi.1

    1 sat
    15.

    Elektromagnetsko zračenje. Hertzov dipol. Uvod u teoriju linearnih antena

    1 sat
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.