FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Algoritmi i strukture podataka

    (FELH01)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • Temeljna znanja o složenosti algoritama
    • Temeljna znanja o strukturama podataka
    • Implementacija algoritama
    • Testiranje algoritama

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. implementirati osnovne algoritame i struktura podataka
    2. Implementirati algoritme na linernim strukturama podataka
    3. Implementirati algoritme na stablima
    4. Implementirai algoritme na grafovima
    5. Izračunati složenost algoritama

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Matematička indukcija i analiza algoritama.
    Strukture podataka: Povezane liste, stog i red. Stabla. Grafovi.
    Rastavljeni Skupovi. Hrpe. Prioritetni Redovi. Hashing.
    Traženje: topološko, po dubini, po širini, "backtracking".
    Pristupi po principu podjeli i osvoji.
    Brzi algoritmi sortiranja.
    Problem trgovačkog putnika
    Pristupi po principu “Greedy”
    Dinamičko programiranje.
    Traženje teksta. Regularni izrazi.
    Nedeterministički algoritmi i "NP-kompletni" problemi.
    Paralelni algoritmi. PRAM model

    preporučena literatura
    • Zoraja, Ivan. Algoritmi i strukture podataka, predavanja. Interna skripta.

    • e-learning portal

    dopunska literatura
    • • Thomas H. Cormen et al.: Introduction to Algorithms. MIT press, Third Edition, 2009.

    • • Alfred A. Aho et al.: The Design and Analysis of Computer Algorithms. Addison-Wesley, 1974.

    • • Alfred A. Aho et al.: Foundations of Computer Science, 1992

    jezik poduke
    Hrvatski, moguća na engleskom i njemačkom
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    • Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
    • Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
    • Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika
    • Samoevaluacija nastavnika
    • Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi je međuispit nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Svaki se međuispit provodi kao pisani ispit u trajanju od 90 minuta i sastoji se od ukupno 4 pitanja i zadataka. Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi te barem 40% bodova na svakom međuispitu, a konačna se ocjena (u postocima) formira prema formuli:
    Ocjena(%) = 0,2 LV + 0,4 (M1 + M2)
    gdje su aktivnosti izražene u postocima:
    • LV - ocjena iz laboratorijskih vježbi,
    • M1, M2 - bodovi na međuispitima. .
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 40% bodova na svakom međuispitu, ili iz svakog dijela gradiva na završnom ispitu, pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi te napravljen seminarski rad. Uvjet za pozitivnu ocjenu na popravnom ispitu je 50% ukupnog broja bodova.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Međuispiti i ispiti se održavaju u terminima određenim kalendarom ispitnih rokova. Svaki međuispit se sastoji od 4 pitanja podijeljenih u dvije skupine, završni ispit sastoji se od 6 pitanja podijeljenih u dvije skupine.

    Ukoliko je student iz nekog međuispita imao 40% i više bodova, na završnom ispitu pitanja iz tog područja nije nužno odgovarati. Konačnu ocjenu se i u ovom slučaju izračunava kao suma postignutih postotaka ispita (maksimalno 80%) i laboratorijskih vježbi (maksimalno 20%).

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Osnove teorije složenost i izračunljivosti tenjne primjene na računalne algoritme

    2 sata
    2.

    Osnovi algoritmi za traženje. Algoritmi za linerano tražnje. Algoritmi za binarno Izračun složenosti.

    2 sata
    3.

    Algoritmi za sortiranja. Selection sort. Bubble sort. Shell sort. Merge sort. Quick sort.

    2 sata
    4.

    Struktura podataka parcijalno uređeno stable (POT). Implementacija algorimana na strukturi POT. 2

    2 sata
    5.

    Implementacija algoritma za sortiranje Heap sort koji koristi strukturu podataka POT.

    2 sata
    6.

    Jednostruko povezana liste. Osnovni algorimi za traženje, dodavanje i brisanje u listi.

    2 sata
    7.

    Dvostruko povezana lista. Osnovni algorimi za traženje, dodavanje i brisanje u listi.

    2 sata
    8.

    Struktura stog. Ponovno korištenje postojećih struktura primjenom objektno usmjerenih postupaka.

    2 sata
    9.

    Struktura red. Ponovno korištenje postojećih struktura primjenom objektno usmjerenih postupaka.

    2 sata
    10.

    Struktura hash. Implementacija algoritama za raspšenje za efikasnije asocijativno traženje i spremanje.

    2 sata
    11.

    Struktura binarno stablo. Implementacija algoritama za tarženje, umetanje, brisanje i obilazak.

    2 sata
    12.

    Balansirana stabla. Balansiranje stable u cilju postizanja efikasnog tzraženja.

    2 sata
    13.

    Struktura graf. Implementacija algoritama za traženja na planarnim grafovima.

    2 sata
    14.

    Traženje po dubini. Implementacija algoritama za traženje u grafu tako da se napreduje po dubini (DFS).

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Implementacija algoritama za traženje i sortranje

    2 sata
    2.

    Implementacija algoritama na listama

    6 sati
    3.

    Implemenatcija hash tablica

    3 sata
    4.

    Implementacija binarnih stabala

    4 sata
    5.

    Balansiranje stabala.

    3 sata
    6.

    Implementacija planarnih grafova

    3 sata
    7.

    Traženje po dubini

    2 sata
    8.

    Traženje po širini

    3 sata
    9.

    Algoritmi za parsiranje

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.