FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  210 Automatika i sustavi
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Uvod u strojno učenje

    (FELG30)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Završen preddiplomski studij Elektrotehnike i informacijske tehnologije, ili studij Računarstva. Korisno je napredno znanje iz statistike, kao i poznavanje osnova računske inteligencije, ali nije neophodno.
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • Razumijevanje i primjenu temeljnih pojmova iz područja strojnog učenja
    • Primjenu različitih algoritama strojnog učenja na klasifikaciju i regresiju podataka
    • Odabir i primjenu odgovarajućeg klasifikacijskog ili regresijskog algoritma za zadani, konkretan zadatak
    • Evaluaciju kvalitete izvedbe pojedinih algoritama strojnog učenja pomoću evaluacijskih mjera
    • Izvršavanje algoritama strojnog učenja u programskim okružjima Weka, Python (s pripadajućim bibliotekama za strojno učenje) i Matlab
    • Izvršavanje algoritama strojnog učenja na namjenskom hardveru

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će moći:
    • Definirati osnovne pojmove strojnog učenja
    • Objasniti prednosti i nedostatke temeljnih algoritama strojnog učenja
    • Primijeniti razne algoritme klasifikacije i regresije
    • Procijeniti prikladnost pojedinačnog algoritma strojnog učenja za zadani, konkretni zadatak na temelju evaluacijskih mjera
    • Razumjeti princip rada različitih arhitektura umjetnih neuronskih mreža
    • Primijeniti razne tipove umjetnih neuronskih mreža u rješavanju konkretnih zadataka

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Temeljni principi, područja primjene, definicije i pregled metoda strojnog učenja. Nadzirano i nenadzirano učenje. Prezentacija i strukturiranje podataka: skupovi podataka, atributi (značajke) kojima opisujemo podatke, ciljni atribut, primjeri za učenje, validaciju i testiranje algoritama strojnog učenja. Preprocesiranje (priprema) podataka. Algoritmi nadziranog učenja: Naivni Bayes - NB, Stablo odluke , Linearna regresija, Logistička regresija, Neuralne mreže, Algoritam potpornih vektora (eng. SVM), Evaluacijske mjere za procjenu efikasnosti pojedinih klasifikacijskih algoritama, Algoritam nenadziranog učenja: K-means grupiranje ili klasteriranje

    preporučena literatura
    • 1. Slajdovi: ‘’Uvod u strojno učenje’’, Tamara Grujić, Ivo Stančić (dostupnost: e-learning)

    • 2. ''Upute za laboratorijske vježbe'', Tamara Grujić, Ivo Stančić (dostupnost: e-learning)

    • 3. Christopher M. Bishop (2006.), Pattern Recognition and Machine Learning, Springer

    • 4. Hastie, T., R. Tibshirani, and J. H. Friedman (2008.), The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference and Prediction. New York, NY: Springer, Second Edition

    • 5. Ian H. Witten, Eibe Frank (2017.), Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, Elsevier, Fourth Edition

    dopunska literatura
    • 1. Ian H. Witten, Eibe Frank: Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, 2nd edition, The Morgan Kaufmann, 2005.

    • 2. Christopher M. Bishop, Pattern recognition and Machine learning, Springer, 2006

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa. Nastavnici koji podučavaju
    srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno
    promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će dva međuispita (kolokvija), nakon čega slijede završni i popravni ispit. Prvi kolokvij je nakon 7. tjedna nastave i obuhvaća prvu polovicu gradiva. Drugi kolokvij bit će održan nakon 13. tjedana nastave i obuhvatit će drugu polovicu gradiva. Na završnom i popravnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na prethodnim kolokvijima/ispitima.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu jest 50% bodova na oba kolokvija, ili na ispitu i pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu iz laboratorijskih vježbi jest prisustvo i aktivan rad na svim vježbama i predani te pozitivno ocijenjeni svi izvještaji s laboratorijskih vježbi.

    Ocjena(%)= 0,6*bodovi na ispitu (ili kolokvijima)
    + 0.2*bodovi na laboratorijskim vježbama
    + 0.2 (0.1) * bodovi ostvareni za seminar (NAPOMENA: postotak bodova
    ovisi o zahtjevnosti teme seminara)
    + 0.1*dodatni bodovi za prisustvo na nastavi (više od 70% prisustva)

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61,9% dovoljan (2)
    62% do 74,9% dobar (3)
    75% do 87,9% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Temeljni principi, područja primjene, definicije i pregled metoda strojnog učenja. Nadzirano i nenadzirano učenje.

    2 sata
    2.

    Prezentacija i strukturiranje podataka: skupovi podataka, atributi (značajke) kojima opisujemo podatke, ciljni atribut, primjeri za učenje, validaciju i testiranje algoritama strojnog učenja. Preprocesiranje (priprema) podataka.

    2 sata
    3.

    Algoritam: Naivni Bayes - NB

    2 sata
    4.

    Algoritam: Stablo odluke

    2 sata
    5.

    Evaluacijske mjere za procjenu efikasnosti pojedinih klasifikacijskih algoritama

    2 sata
    6.

    Linearna regresija

    2 sata
    7.

    Logistička regresija

    2 sata
    8.

    Osnove neuronskih mreža

    2 sata
    9.

    Konvolucijske neuronske mreža

    2 sata
    10.

    Treniranje i optimizacija neuronskih mreža

    2 sata
    11.

    Stroj s potpornim vektorima (SVM)

    2 sata
    12.

    Metode nenadziranog učenja, redukcija dimenzionalnosti

    2 sata
    13.

    Detekcija anomalije, primjena složenih neuronskih mreža, implementacija algoritama strojnog učenja na hardveru

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Klasificiranje skupova podataka s NB (naivni Bayes) klasifikatorom

    3 sata
    2.

    Klasificiranje skupova podataka sa Stablom odluke

    3 sata
    3.

    Evaluacijske mjere za ocjenu kvalitete klasifikacijskih algoritama

    3 sata
    4.

    Linearna regresija

    3 sata
    5.

    Logistička regresija

    3 sata
    6.

    Osnove neuronskih mreža

    3 sata
    7.

    Konvolucijske neuronske mreže, prepoznavanje karaktera

    3 sata
    8.

    Metoda potpornih vektora (SVM)

    3 sata
    9.

    Algoritam za grupiranje (klasteriranje) podataka

    3 sata
    10.

    Primjena neuronskih mreža u analizi vremenski ovisnih signala, implementacija na hardveru

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.