FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  210 Automatika i sustavi
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Mikroregulatori i ugradbeni mrežni sustavi

    (FELG24)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Razumjeti smisao postojanja i način na koji se projektiraju i programiraju ugradbeni sustavi. Razumjeti načela i zanti kreirati ugradbeni sustav koji komunicira preko lokalnih Ethernet mreža i Interneta.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će biti sposobni:
    1. Definirati i razumjeti temeljne pojmove vezane za postupak projektiranja ugradbenog sustava
    2. Definirati i razumjeti funkcionalnost pojedinih cjelina ugradbenog sustava.
    3. Programirati i povezivati periferne sustave mikroregulatora s ciljem uspostavlojanja funkcionalnosti ugradbenog sustava.
    4. Projektirati ugradbeni sustav u ARDUINO okruženju koji očituje funkcionalnost temeljem obrađene informacije iz senzora okruženja.
    5. Primijeniti postupak kojim se osigurava mrežni prijenos podataka prikupljenih senzorom.
    6. Primijeniti postupak kojim se funkcionalnost ugradbenog sustava očituje na webu.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Osnove mikrokontrolera: Mikroračunala (modeli programiranja. Karakteristike). Instrukcije i modovi adresiranja. Sistemski pozivi. Interapti. Sat realnog vremena. Tajmeri. Periferne jedinice. A/D i D/A pretvarači. Serijski interface. Primjeri različitih arhitektura mikrokontrolera. Projekti s nekim od komercijalnih mikrokontrolera (ATMEGA 128 i Arduino, Parallax PIC mikrokontrolerom). Osnove rada na mreži. Pregled ugradbenih mrežnih uređaja. Pristup projektiranju. Korištenje IP-a kod lokalnih i Internet komunikacija. Razmjenjivanje poruka korištenjem UDP i TCP-a. Implementacija ugrađenog sustava na TINI i/ili Picoweb kontroleru. Elementi i funkcionalnost hardverskih komponenti. Softver za ugradbene mrežne uređaje. Spajanje i korištenje uređaja.

    preporučena literatura
    • Steven F. Barrett, Arduino Microcontroller Processing for Everyone!, Synthesis Lectures on Digital Circuits and Systems, Morgan & Claypool Publishers, 2010.

    • David Russeell, Introduction to Embedded Systems Using ANSI C and the Arduino Development Environment, Synthesis Lectures on Digital Circuits and Systems, Morgan & Claypool Publishers, 2010.

    • Michael Predko , Handbook of Microcontrollers, Tab Books, 1998.

    • Dan Eisenreich, Brian DeMuth: Designing embedded Internet devices, Newnes (Elsevier Science), ISBN: 1-878707-98-1.

    dopunska literatura
    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija) i završni ispit. Prvi međuispit je nakon 6(7) tjedana nastave, a drugi nakon 14 tjedana nastave.
    Tijekom laboratorijskih vježbi radi se na projektnim zadacima u manjim grupama
    Pozitivna ocjena se dobija na slijedeći način: 75% prisustva na laboratorijskim vježbama i ukupno 50% bodova prikupljenih na prva dva međuispita i dva kolokvija iz laboratorijskih vježbi.
    Ocjena(%)=0.3(M1 +M2) +0.4*PROJEKT
    M1, M2- bodovi na kolokvijima sa predavanja izraženi u postocima
    PROJEKT – ocjena u postocima očekivane vrijednosti
    Konačna se ocjena, bez obzira na opisane način dobivanja bodova se utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu pismeni ispit koji sadrži do 20 pitanja i zadataka. Uvjet za polaganje ispita je 50% bodova
    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Osnove mikroregulatora: Mikroračunala (Modeli programiranja. Karakteristike)

    4 sata
    2.

    Instrukcije i modovi adresiranja. Sistemski pozivi. Prekidi.

    4 sata
    3.

    Sat realnog vremena. Tajmeri. Periferne jedinice.

    4 sata
    4.

    A/D i D/A pretvarači. Serijski interface.

    2 sata
    5.

    Primjeri različitih arhitektura mikrokontrolera. Projekti s nekim od komercijalnih mikrokontrolera ARDUINO).

    4 sata
    6.

    Osnove rada na mreži. Pregled ugradbenih mrežnih uređaja.

    2 sata
    7.

    Pristup projektiranju. Korištenje IP-a kod lokalnih i Internet komunikacija. Razmjenjivanje poruka korištenjem UDP i TCP-a. Implementacija ugradbenog sustava u ARDUINO okruženju. Elementi i funkcionalnost hardverskih komponenti. Softver za ugradbene mrežne uređaje. Spajanje i korištenje uređaja.

    6 sati
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Upoznavanje s ARDUINO razvojnim okruženjem: sklopovske komponente i način programiranja.

    2 sata
    2.

    Digitalni ulaz - izlaz. Serijski monitor.

    2 sata
    3.

    Analogni ulaz. PWM izlaz.

    2 sata
    4.

    Upravljanje brzinom DC motora.

    2 sata
    5.

    Koračajni i servo motori.

    2 sata
    6.

    Korištenje GPS modula.

    2 sata
    7.

    LCD ekran.

    2 sata
    8.

    Senzori: onewire senzor temperature, analogni senzor (žiroskop), IIC senzor.

    4 sata
    9.

    Korištenje Ethernet dodatka. Razm,jenjivanje poruka korištenjem UDP i TCP-a: Web server (sa i bez povratne veze), e-mail, alarmni sustav.

    4 sata
    10.

    Projektni zadaci: GPS modulRF komunikacija, upravljanje relejom i sl.

    8 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.