FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  210 Automatika i sustavi
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Praktikum iz automatske regulacije

    (FELG12)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Automatska regulacija I i II, Linearni regulacijski sustavi.
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • Testiranje rada vremenski kontinuiranog regulacijskog sustava mjerenjem vremenskog i frekvencijskog odziva
    • Samostalno projektiranje (dizajniranje) i izradu regulatora za automatsko reguliranje
    • Projektiranje, izradu i testiranje tiskane pločice
    • Identifikaciju sustava
    • Analizu diskretnih sustava reguliranja

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će moći:
    1. Samostalno projektirati sklop vremenski kontinuiranog sustava za automatsko reguliranje
    2. Projektirati tiskanu pločicu (elektronički sklop) i vodljive staze na pločici u programu Ki-Cad
    3. Izraditi tiskanu pločicu (izrada vodljivih staza na pločici pomoću foto postupka, bušenje pločice i lemljenje elektroničkih elemenata)
    4. Testirati rad sklopa mjerenjem vremenskog i frekvencijskog odziva
    5. Realizirati i mjerenjima ispitati funkcioniranje regulacijskog sustava s PID regulatorom, za upravljanje brzinom motora i pozicioniranje
    6. Izvesti identifikaciju parametara sustava na temelju izmjerenog vremenskog i frekvencijskog odziva
    7. Analizirati vremenski odziv i stabilnost diskretnih sustava reguliranja

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Kontinuirani sustavi: Projektiranje kontinuiranih sustava automatske regulacije. Sustav za pozicioniranje. Sustav za regulaciju brzine. Projektiranje i izrada laboratorijskog modela (tiskane pločice) sustava s PID regulatorom za pozicioniranje i regulaciju brzine. Provjera realiziranog sustava mjerenjem i simulacijom vremenskog i frekvencijskog odziva. Identifikacija parametara sustava na temelju izmjerenog vremenskog odziva i frekvencijske karakteristike. Diskretni sustavi: Diskretizacija i obnavljanje, prijelazne pojave, točnost, osjetljivost i stabilnost diskretnih sustava, identifikacija impulsne prijenosne funkcije. Modificirana Z-transformacija, Diskretni prostor stanja. Programi: Multisim, KiCAD, MATLAB, Simulink, ViSim.

    preporučena literatura
    • Grujić Tamara: ''Razvoj, izrada i testiranje tiskane pločice'', interna skripta, FESB

    • Grujić Tamara: ''Upute za laboratorijsku vježbu: Identifikacija sustava'', FESB

    • Grujić Tamara: ''Upute za laboratorijske vježbe: Diskretni sustavi'', FESB

    dopunska literatura
    • R.C. Dorf, R. H. Bishop: Modern Control Systems, Addison-Wesley Publishing Company, 1995.

    • Stipaničev, D.; Marasović, J.: Digitalno vođenje on-line, Web udžbenik http://laris.fesb.hr/digitalno_vodjenje

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se 13h predavanja i 13*3=39h laboratorijskih vježbi.
    Tijekom semestra održat će se završni i popravni ispiti. Svaki se ispit provodi kao pisani ispit u trajanju od 90 min i sastoji se od ukupno 5 pitanja i zadatka. Za prolaz ispita potrebno je ostvariti min. 50% bodova.

    Ukupna ocjena kolegija sastoji se od 3 komponente. Da bi student ostvario pozitivnu ocjenu iz kolegija, moraju biti zadovoljene (ispunjene) sve tri komponente:
    Ocjena(%)= 0,8*I + 0,15*LV +0.05*PP

    Pri čemu su:
    I: bodovi na ispitu, izraženi u postocima. Traženi uvjet: Na ispitu je potrebno ostvariti min. 50% bodova.
    LV: bodovi iz laboratorijskih vježbi, izraženi u postocima. Traženi uvjet: Student treba prisustvovati na min. 80% laboratorijskih vježbi i predati sve izvještaje.
    PP: Bodovi ostvareni na temelju prisustva na predavanjima i laboratorijskim vježbama. Student mora prisustvovati na min. 80% predavanja i laboratorijskih vježbi da bi zadovoljio ovu komponentu ukupne ocjene.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61,9% dovoljan (2)
    62% do 74,9% dobar (3)
    75% do 89,9% vrlo dobar (4)
    90% do 100% izvrstan (5)

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod: Projektiranje kontinuiranih sustava automatske regulacije

    1 sat
    2.

    Kontinuirani regulacijski sustavi za pozicioniranje i regulaciju brzine.

    1 sat
    3.

    Projektiranje multifunkcionalnog elektroničkog sklopa (funkcije sklopa: PID regulator i sustav prvog reda), Izvod prijenosnih funkcija sklopa, Izrada modela sklopa u programu Multisim i provjera valjanosti modela simulacijama.

    1 sat
    4.

    Projektiranje tiskane pločice definiranog elektroničkog sklopa u programskom paketu Ki-Cad. Prvi dio projektiranja tiskane pločice: Izrada električne sheme sklopa, definiranje elemenata sheme i provjera valjanosti sheme (Ki-Cad)

    1 sat
    5.

    Drugi dio projektiranja tiskane pločice: Izrada sheme vodljivih staza na tiskanoj pločici (Ki-Cad)

    1 sat
    6.

    Izrada tiskanih pločica foto postupkom, bušenje rupica na pločicama i lemljenje elektroničkih elemenata na pločice

    1 sat
    7.

    Testiranje rada sklopa (tiskanih pločica): Snimanje vremenskog i frekvencijskog odziva sklopa (kad sklop radi kao P, I, D regulator i sustav prvog reda) i usporedba izmjerenih odziva s odzivima simuliranim u Simulinku

    1 sat
    8.

    Primjena izrađenih tiskanih pločica, 1. dio: Realiziranje modela regulacijskog sustava pomoću dvije tiskane pločice i povratne veze, za regulaciju brzine motora. Mjerenje vremenskih i frekvencijskih odziva sustava. Odabir parametara PID regulatora za poboljšanje vremenskog odziva sustava. Usporedba izmjerenih i u Matlabu simuliranih rezultata.

    1 sat
    9.

    Primjena izrađenih tiskanih pločica, 2. dio: Realiziranje modela regulacijskog sustava za pozicioniranje (pomoću tri tiskane pločice i povratne veze)

    1 sat
    10.

    Identifikacija parametara istosmjernog motora na temelju izmjerenog vremenskog odziva i frekvencijske karakteristike.

    1 sat
    11.

    Određivanje i analiza prijelaznih pojava, točnosti i osjetljivosti diskretnih sustava opisanih diskretnom prijenosnom funkcijom (VisSIM, Simulink)

    1 sat
    12.

    Određivanje granica stabilnosti diskretnih regulacijskih sustava opisanih diskretnom prijenosnom funkcijom (VisSIM, Simulink)

    1 sat
    13.

    Modificirana Z-transformacija, Diskretni prostor stanja, Diskretni regulator - diskretizacija kontinuiranog regulatora (VisSIM)

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Uvod: Projektiranje kontinuiranih sustava automatske regulacije

    3 sata
    2.

    Kontinuirani regulacijski sustavi za pozicioniranje i regulaciju brzine.

    3 sata
    3.

    Projektiranje multifunkcionalnog elektroničkog sklopa (funkcije sklopa: PID regulator i sustav prvog reda), Izvod prijenosnih funkcija sklopa, Izrada modela sklopa u programu Multisim i provjera valjanosti modela simulacijama.

    3 sata
    4.

    Projektiranje tiskane pločice definiranog elektroničkog sklopa u programskom paketu Ki-Cad. Prvi dio projektiranja tiskane pločice: Izrada električne sheme sklopa, definiranje elemenata sheme i provjera valjanosti sheme (Ki-Cad)

    3 sata
    5.

    Drugi dio projektiranja tiskane pločice: Izrada sheme vodljivih staza na tiskanoj pločici (Ki-Cad)

    3 sata
    6.

    Izrada tiskanih pločica foto postupkom, bušenje rupica na pločicama i lemljenje elektroničkih elemenata na pločice

    3 sata
    7.

    Testiranje rada sklopa (tiskanih pločica): Snimanje vremenskog i frekvencijskog odziva sklopa (kad sklop radi kao P, I, D regulator i sustav prvog reda) i usporedba izmjerenih odziva s odzivima simuliranim u Simulinku

    3 sata
    8.

    Primjena izrađenih tiskanih pločica, 1. dio: Realiziranje modela regulacijskog sustava pomoću dvije tiskane pločice i povratne veze, za regulaciju brzine motora. Mjerenje vremenskih i frekvencijskih odziva sustava. Odabir parametara PID regulatora za poboljšanje vremenskog odziva sustava. Usporedba izmjerenih i u Matlabu simuliranih rezultata.

    3 sata
    9.

    Primjena izrađenih tiskanih pločica, 2. dio: Realiziranje modela regulacijskog sustava za pozicioniranje (pomoću tri tiskane pločice i povratne veze)

    3 sata
    10.

    Identifikacija parametara istosmjernog motora na temelju izmjerenog vremenskog odziva i frekvencijske karakteristike.

    3 sata
    11.

    Određivanje i analiza prijelaznih pojava, točnosti i osjetljivosti diskretnih sustava opisanih diskretnom prijenosnom funkcijom (VisSIM, Simulink)

    3 sata
    12.

    Određivanje granica stabilnosti diskretnih regulacijskih sustava opisanih diskretnom prijenosnom funkcijom (VisSIM, Simulink)

    3 sata
    13.

    Modificirana Z-transformacija, Diskretni prostor stanja, Diskretni regulator - diskretizacija kontinuiranog regulatora (VisSIM)

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.