FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  210 Automatika i sustavi
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Računalni sustavi

    (FELG02)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Osnovo znanje iz računarstva. Poznavanje osnova programskog jezika C.
    ciljevi predmeta

    Ciljevi predmeta su:
    1. Stjecanje znanja o računalnim arhitekturama (PC, mikrokontroleri) i njihovom korištenju
    2. Razumijevanje rada aplikacija za automatizaciju
    3. Stjecanje osnovnih znanja potrebnih za razvoj aplikacija za automatizaciju temeljenih na PC arhitekturi

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Objasniti računalnu arhitekturu i način rada računalnih sustava
    2. Predstaviti sabirničke protokole i rad s perifernim jedinicama
    3. Objasniti tijek izvršavanja računalne aplikacije i interakciju korisnika s aplikacijom
    4. Upotrijebiti PC-control sustave za automatizaciju jednostavnih procesa
    5. Razviti PC aplikaciju za automatizaciju s grafičkim korisničkim sučeljem
    6. Usporediti različite PC arhitekture za realizaciju sustava za automatizaciju

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Funkcioniranje i osnovne radnje glavnih hardverskih komponenti računalnog sustava. Razine programskih jezika i uloga sistemskog softvera. Principi operacijskog sustava kroz rad sa Linux i Windows OS. Različiti načini predstavljanja podataka. Uvod u programsko inženjerstvo . Osnove programiranja u C#. Rad sa bazama podataka i osnove SQL-a. Rad sa perifernim uređajima, U/I jedinicama i portovima. Tipovi i karakteristike U/I uređaja, sabirnica, rad U/I uređaja sa procesorom, memorijom i operacijskim sustavom.

    preporučena literatura
    • M. Štula: Vlastiti materijali

    dopunska literatura
    • Kevin James, PC Interfacing and Data Acquisition, Newnes An imprint of ButterworthHeinemann, 2000.

    • Jan Axelson, Serial Port Complete: COM Ports, USB Virtual COM Ports, and Ports for

    • Embedded Systems Second Edition, Lakeview Research, 2000.

    • H. Kopetz, Real-Time Systems: Design Principles for Distributed Embedded Applications, Spriger 2011

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra biti će dva međuispita (kolokvija) i završni ispit. Prvi međuispit je u 12. tjednu nastave, a drugi nakon završetka nastave. Na završnom ispitu studenti polažu cjelovito gradivo ili dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova na svakom međuispitu.
    Ocjena(%)= (M1 + M2)/2
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Svaki međuispit se sastoji od 10 pitanja, a završni ispit sastoji se od 20. Uvjet za polaganje ispita je 50% bodova od ukupnog broja pitanja iz svake skupine zadataka.
    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    1. Arhitektura PC računala

    3 sata
    2.

    2. RS232 protokol, RS 485 protokol, FireWire protokol

    3 sata
    3.

    3. USB protokol

    3 sata
    4.

    4. Osnove operacijskih sustava (Windows, Real time OS)

    2 sata
    5.

    5. Razvoj programske podrške za periferne uređaje

    4 sata
    6.

    6. Komunikacija sa portovima PC računala

    5 sati
    7.

    7. .NET platforma za razvoj PC aplikacija

    5 sati
    8.

    8. Pohrana podataka u datoteku i bazu podataka

    5 sati
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    1. Osnove rada sa Visual Studio razvojim alatom

    2 sata
    2.

    2. Razvoj osnovnih aplikacija u C# programskom jeziku

    4 sata
    3.

    3. Rad sa perifernim uređajima u C# (serijski port)

    4 sata
    4.

    4. Koverzija i formatiranje podataka prikupljenih sa perifernih uređaja

    4 sata
    5.

    5. Pohranjivanje podataka dohvaćenih sa različitih senzora u bazu podataka

    3 sata
    6.

    6. Uključivanje vanjski biblioteka različitih perifernih uređaja u vlastitu aplikaciju

    3 sata
    7.

    7. Upravljanje digitalnim ulazima StepperBee pločice

    4 sata
    8.

    8. Upravljanje digitalnim izlazima StepperBee pločice

    3 sata
    9.

    9. Upravljanje Step, DC motorom preko StepperBee pločice

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.