FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  210 Automatika i sustavi
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Linearni regulacijski sustavi

    (FELG01)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • Analizu linearnih regulacijskih sustava u vremenskom i frekvencijskom području
    • Samostalno projektiranje (dizajniranje) linearnih regulacijskih sustava primjenom različitih metoda u vremenskom i frekvencijskom području, te u prostoru stanja

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će moći:
    • Definirati temeljne pojmove iz analize i sinteze linearnih regulacijskih sustava
    • Analizirati konkretni linearni regulacijski sustav u vremenskom i frekvencijskom području
    • Izvesti proračun nadomještanja sustava viših redova sustavom prvog ili drugog reda
    • Dizajnirati linearni regulacijski sustav u vremenskom području, metodom geometrijskog mjesta korijena
    • Dizajnirati linearni regulacijski sustav u frekvencijskom području, kompenzacijom s faznim prethođenjem i zaostajanjem
    • Dizajnirati linearni regulacijski sustav u prostoru stanja

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Analiza i sinteza linearnih regulacijskih sustava (LR sustavi – skraćeno), specifikacije sustava u vremenskom, kompleksnom i frekvencijskom području. Vremenska i frekvencijska analiza LR sustava, Frekvencijska karakteristika sustava 1. i 2. reda, M – kružnice, Nadomještanje sustava viših redova sustavima 1. i 2. reda pomoću M kružnica, Geometrijsko mjesto korijena (GMK), Sinteza (projektiranje) LR sustava na temelju geometrijskog mjesta korijena, Sinteza LR sustava u frekvencijskom području: kompenzatori s faznim zaostajanjem i prethođenjem, Projektiranje LR sustava serijskom kompenzacijom u frekvencijskom području, pomoću Bode-ovih dijagrama: kompenzacija s faznim zaostajanjem, kompenzacija s faznim prethođenjem i kompenzacija s faznim zaostajanjem i prethođenjem, Modeliranje regulacijskog sustava pomoću varijabli stanja (opis objekta varijablama stanja i uvođenje povratne veze po varijablama stanja), Sinteza u prostoru stanja: općeniti slučaj, eliminiranje nula, povećanje viška polova, pomicanje nula, dodavanje nula.

    preporučena literatura
    • T. Grujić: ''Linearni regulacijski sustavi'', interna skripta, FESB

    • T. Grujić: ''Upute za laboratorijske vježbe iz kolegija Linearni regulacijski sustavi'', interna skripta, FESB

    • J. J. D'Azzo, C. H. Houpis: ''Linear control system analysis and design'', McGraw – Hill International Editions, 4. edition, 1995.

    • M. Fogiel (Editor): ''The automatic control systems / Robotics; Problem solvers'', Research & Education Association, 2000.

    dopunska literatura
    • R. C. Dorf. R. H. Bishop: ''Modern control systems'', Addison – Wesley Publishing Company, 1995.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će jedan međuispit (kolokvij), nakon čega slijede završni i popravni ispiti. Prvi kolokvij je nakon 7 tjedana nastave i obuhvaća prvu polovinu gradiva, a završni i popravni ispiti polažu se nakon završetka nastave i obuhvaćaju i prvu i drugu polovinu gradiva, podijeljeno na dvije cjeline. Na ispitima studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na kolokviju i prethodnim ispitima. Iz svake cjeline gradiva student treba ostvariti min. 50% bodova.

    Tijekom semestra održat će se 5 laboratorijskih vježbi, dvije u trajanju 2 školska sata i 3 u trajanju 3 školska sata (ukupno 13h laboratorijskih vježbi).
    Uvjet za pozitivnu ocjenu iz laboratorijskih vježbi jest prisustvo i aktivan rad na 80% vježbi, te predani i pozitivno ocijenjeni svi izvještaji s vježbi.

    Kolokvij, u trajanju od 120 min, sastoji se od ukupno 8 pitanja i zadatka. Završni i popravni ispiti, u trajanju od 135 min, sastoje se od 10 pitanja i zadataka podijeljenih u dvije skupine (po 5 pitanja i zadataka iz gradiva pojedine polovice gradiva). Uvjet za polaganje kolokvija i ispita jest 50% ostvarenih bodova.

    Ukupna ocjena kolegija sastoji se od 3 komponente. Da bi student ostvario pozitivnu ocjenu iz kolegija, moraju biti zadovoljene sve tri komponente:
    Ocjena(%) = 0,85* I + 0,1* LV + 0,05*PP

    Pri čemu su:
    I: bodovi na ispitu, izraženi u postocima. Traženi uvjet: Iz svake cjeline gradiva student treba ostvariti min. 50% bodova
    LV: bodovi iz laboratorijskih vježbi, izraženi u postocima. Traženi uvjet: Student treba prisustvovati na min. 80% laboratorijskih vježbi i predati sve izvještaje.
    PP: Bodovi ostvareni na temelju prisustva na predavanjima i auditornim vježbama. Student mora prisustvovati na min. 70% predavanja i auditornih vježbi da bi zadovoljio ovu komponentu ukupne ocjene.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61,9% dovoljan (2)
    62% do 74,9% dobar (3)
    75% do 89,9% vrlo dobar (4)
    90% do 100% izvrstan (5)

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvodni pojmovi: analiza i sinteza linearnih regulacijskih sustava (LR sustavi – skraćeno); Vremenska analiza LR sustava (specifikacije u vremenskom i kompleksnom području): vremenski odziv te apsolutna i relativna stabilnost LR sustava.

    3 sata
    2.

    Frekvencijska analiza sustava (specifikacije u frekvencijskom području): frekvencijski odziv sustava, polarni, Nyquistovi i Bode-ovi dijagrami

    3 sata
    3.

    Frekvencijska analiza sustava s negativnom povratnom vezom: kriterij stabilnosti u frekvencijskom području (Nyquistov kriterij stabilnosti), mjere relativne stabilnosti: amplitudna i fazna pričuva

    3 sata
    4.

    Frekvencijska karakteristika sustava 1. i 2. reda, rezonantno nadvišenje, frekvencijski opseg sustava, M – kružnice. Nadomještanje sustava viših redova sustavima 1. i 2. reda, pomoću M kružnica

    3 sata
    5.

    Geometrijsko mjesto korijena (GMK): značenje GMK, pravila za crtanje grafa GMK, crtanje grafova GMK za osnovne sustave

    3 sata
    6.

    Sinteza (projektiranje) LR sustava na temelju geometrijskog mjesta korijena

    3 sata
    7.

    Sinteza LR sustava u frekvencijskom području: kompenzatori s faznim zaostajanjem i prethođenjem

    3 sata
    8.

    Projektiranje LR sustava serijskom kompenzacijom u frekvencijskom području, pomoću Bode-ovih dijagrama: kompenzacija s faznim zaostajanjem

    3 sata
    9.

    Serijska kompenzacija s faznim prethođenjem i kompenzacija s faznim zaostajanjem i prethođenjem

    3 sata
    10.

    Modeliranje regulacijskog sustava pomoću varijabli stanja (opis objekta varijablama stanja i uvođenje povratne veze po varijablama stanja)

    3 sata
    11.

    Sinteza u prostoru stanja: općeniti slučaj, eliminiranje nula, povećanje viška polova

    3 sata
    12.

    Sinteza u prostoru stanja: pomicanje nula, dodavanje nula

    3 sata
    13.

    Sinteza u prostoru stanja uz djelomično dostupne varijable stanja

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Uvodni pojmovi: analiza i sinteza linearnih regulacijskih sustava (LR sustavi – skraćeno); Vremenska analiza LR sustava (specifikacije u vremenskom i kompleksnom području): vremenski odziv te apsolutna i relativna stabilnost LR sustava, rješavanje zadataka

    1 sat
    2.

    Frekvencijska analiza sustava (specifikacije u frekvencijskom području): frekvencijski odziv sustava, polarni, Nyquistovi i Bode-ovi dijagrami, rješavanje zadataka

    1 sat
    3.

    Frekvencijska analiza sustava s negativnom povratnom vezom: kriterij stabilnosti u frekvencijskom području (Nyquistov kriterij stabilnosti), mjere relativne stabilnosti: amplitudna i fazna pričuva, rješavanje zadataka

    1 sat
    4.

    Frekvencijska karakteristika sustava 1. i 2. reda, rezonantno nadvišenje, frekvencijski opseg sustava, M – kružnice. Nadomještanje sustava viših redova sustavima 1. i 2. reda, pomoću M kružnica, rješavanje zadataka

    1 sat
    5.

    Geometrijsko mjesto korijena (GMK): značenje GMK, pravila za crtanje grafa GMK, crtanje grafova GMK za osnovne sustave, rješavanje zadataka

    1 sat
    6.

    Sinteza (projektiranje) LR sustava na temelju geometrijskog mjesta korijena, rješavanje zadataka

    1 sat
    7.

    Sinteza LR sustava u frekvencijskom području: kompenzatori s faznim zaostajanjem i prethođenjem, rješavanje zadataka

    1 sat
    8.

    Projektiranje LR sustava serijskom kompenzacijom u frekvencijskom području, pomoću Bode-ovih dijagrama: kompenzacija s faznim zaostajanjem, rješavanje zadataka

    1 sat
    9.

    Serijska kompenzacija s faznim prethođenjem i kompenzacija s faznim zaostajanjem i prethođenjem, rješavanje zadataka

    1 sat
    10.

    Modeliranje regulacijskog sustava pomoću varijabli stanja (opis objekta varijablama stanja i uvođenje povratne veze po varijablama stanja), rješavanje zadataka

    1 sat
    11.

    Sinteza u prostoru stanja: općeniti slučaj, eliminiranje nula, povećanje viška polova, rješavanje zadataka

    1 sat
    12.

    Sinteza u prostoru stanja: pomicanje nula, dodavanje nula, rješavanje zadataka

    1 sat
    13.

    Sinteza u prostoru stanja uz djelomično dostupne varijable stanja, rješavanje zadataka

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    1. Nadomještanje sustava viših redova sustavima prvog i drugog reda, rad u Matlabu

    3 sata
    2.

    2. Sinteza linearnih regulacijskih sustava temeljem geometrijskog mjesta korijena, Matlab i Simulink

    3 sata
    3.

    3. Kompenzatori s faznim zaostajanjem i prethođenjem: Sinteza linearnih regulacijskih sustava pomoću serijske kompenzacije i Bode-ovih dijagrama, Matlab

    3 sata
    4.

    4. Sinteza u prostoru stanja 1. dio: Kreiranje željene prijenosne funkcije pomoću varijabli stanja za slučajeve eliminiranje nula i povećanje viška polova, Matlab i Simulink

    3 sata
    5.

    5. Sinteza u prostoru stanja 2. dio: Kreiranje željene prijenosne funkcije pomoću varijabli stanja za slučajeve pomicanje nula i dodavanje nula, Matlab i Simulink

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.