FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  150 Industrijsko inženjerstvo
  6. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Dizajn za proizvodnju

    (FETC12)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Cilj kolegija je:
    -razumijevanje i primjena osnovnih načela dizajna za proizvodnju
    -naučiti studente oblikovati proizvod u skladu sa zahtjevima tehnološkog i proizvodnog procesa u CAD softveru Siemens NX

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    -oblikovati proizvod i njegove dijelove u CAD softveru Siemens NX (''part design'')
    -komentirati prikladnost primjene određene proizvodne tehnologije za izradu proizvoda
    -generirati prateću tehničku dokumentaciju (''drawing'')

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    30 sati tjedno × 15 tjedana
     
    Konstrukcijske vježbe
    30 sati
    30 sati tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod i osnovni pojmovi. Povijesni razvoj Dizajna za proizvodnju. Ekonomičan odabir proizvodnog procesa. Opća načela dizajna za proizvodnju. Ekonomičan odabir sirovog materijala. Dizajn za izradu proizvoda postupcima odvajanja čestica. Dizajn za izradu proizvoda deformiranjem. Dizajn za izradu proizvoda lijevanjem. Dizajn za izradu proizvoda iz polimernih materijala. Dizajn za tretiranje površine proizvoda. Dizajn za montažu. Oblikovanje proizvoda za sklapanje. Metode oblikovanja proizvoda za sklapanje. Preoblikovanje proizvoda.

    preporučena literatura
    • 1. Gjeldum, N.: ''Dizajn za proizvodnju'', predavanja na e-learning portalu, FESB Split 2015.

    • 2. Bralla G. James: ''Design for Manufacturability, Handbook'', Second Edition, McGrawHill, 1998.

    • 3. Corrado, P.: ''Design for Manufacturing, A structured approach'', Elsevier Science & Technology Books, 2001.

    dopunska literatura
    • 1. Marinescu, I., Boothroyd, G.: ''Product design for manufacture and assembly'', Marcel Dekker, New York, 2002.

    • 2. Molloy, O., Tilley, S., Warman, E.: ''Design for manufacturing and assembly – Concepts, architectures and implementation, Springer Science + Bussines Media, 1998.

    • 3. WEB stranice o ovim temama

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi je međuispit nakon prvih 7 tjedana nastave, a drugi se uz prvi može polagati nakon narednih 6 tjedana. Oba međuispita se polažu na svim ostalim ispitnim rokovima, zasebno. U slučaju da se neki od međuispita položi, on se ne mora više polagati u toj akademskog godini, osim ako student želi ponovo polagati položeni međuispit. Konstrukcijski dio se polaže u sklopu drugog međuispita, te se uspjeh preslikava i za potrebe ocjene prvog međuispita.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova na svakom međuispitu.

    Konačna se ocjena (u postocima) za svaki međuispit formira prema formuli:
    Ocjena(%) = 0,3K + 0,5M + 0,2N
    K – srednja ocjena konstrukcijskog dijela (u postocima). Za prolazak je potrebno imati najmanje sa 50% ocijenjenu kategoriju K.
    M – srednja ocjena ostvarena na teoretskim dijelovima na međuispitima (u postocima). Za prolazak je potrebno imati najmanje sa 50% ocijenjenu kategoriju M.
    N - srednja ocjena (u postocima) ostvarena sa prisustvom na nastavi i dodatnim bodovima ostvarenim zalaganjem u radu na nastavi iz sustava poticanja studenata na aktivnost u nastavi. Za prolazak je potrebno imati najmanje sa 20% ocijenjenu kategoriju N.

    Postotak ocjena potreban za pripadajuću konačnu ocjenu:

    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 75% dobar (3)
    76% do 89% vrlo dobar (4)
    90% do 100% izvrstan (5)

    Rokovi za međuispite: prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod i osnovni pojmovi

    2 sata
    2.

    Osnove tehnološki ispravnog oblikovanja proizvoda

    2 sata
    3.

    Tehnološki ispravno oblikovanje proizvoda u odnosu prema izmjenjivosti

    3 sata
    4.

    Tehnološki ispravno oblikovanje proizvoda u odnosu na obradu odvajanjem čestica

    3 sata
    5.

    Tehnološki ispravno oblikovanje proizvoda u odnosu na obradu deformiranjem

    3 sata
    6.

    Tehnološki ispravno oblikovanje proizvoda u odnosu na izradu lijevanjem

    2 sata
    7.

    Tehnološki ispravno oblikovanje zavarenih dijelova proizvoda

    2 sata
    8.

    Tehnološki ispravno oblikovanje proizvoda iz polimernih materijala

    2 sata
    9.

    Tehnološki ispravno oblikovanje proizvoda za tretiranje površine

    2 sata
    10.

    Tehnološki ispravno oblikovanje proizvoda za sklapanje

    3 sata
    11.

    Mjere i tolerancije u procesu sklapanja proizvoda

    2 sata
      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    1.

    Uvod u CAD softver Siemens NX

    2 sata
    2.

    Oblikovanje jednostavnijih proizvoda u Siemens NX-u

    8 sati
    3.

    Definiranje prikladne proizvodne tehnologije za izradu proizvoda, Preoblikovanje proizvoda

    10 sati
    4.

    Izrada tehničke dokumentacije u Siemens NX-u

    6 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.