FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  150 Industrijsko inženjerstvo
  5. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Menadžment

    (FEEE12)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Cilj predmeta je osposobiti polaznike za upotrebu temeljnih pojmova i funkcija menadžmenta (planiranja, organiziranja, kadroviranja, vođenja i kontrole).

    očekivani ishodi učenja

    Objasniti i primijeniti osnovne funkcije i procese u menadžmentu:
    1. interpretirati pojmove: funkcije, aktivnosti i uloge menadžera, menadžerske vještine, eksterna i interna okolina organizacije, odnos organizacije i njene okoline
    2. primijeniti menadžersku etiku i društvenu odgovornost menadžmenta
    3. razlikovati temeljne odrednice planiranja: pojam, sadržaj, razine i tipove planiranja, etape u procesu planiranja, vremenski horizont i odgovornost za planiranje
    4. identificirati strategiju i strateško planiranje: određenje strategije, strateški menadžment uz razlikovanje pojmova prirode, modela, procesa i tehnika donošenja odluka, grupnog odlučivanja te sustava za potporu odlučivanju
    5. razlikovati i upotrijebiti pojam i sadržaj organiziranja, oblikovanja organizacijske strukture, ekonomskih odnosa, organizacije upravljanja te oblika organizacijske strukture:
    6.upotrijebiti pojmove planiranja, regrutiranja, selekcije i razvoja ljudskih potencijala te obuke i razvoja kadrova
    7. procijeniti performanse i primijeniti upravljanje kompenzacijama
    8. objasniti pojmove: vodstva, modela vodstva, suvremenih pristupa vodstvu, motivacije, teorija motivacije, redizajniranja posla za motivaciju, opunomoćenja (empowerment)
    9. koristiti pojmove interpersonalnih procesa: grupe, interpersonalni i intergrupni konflikti, komuniciranje;
    10. upotrijebiti pojam kontrole i procesa kontroliranja, sustava i razina kontroliranja, mjerila performansi te metoda i tehnika kontrole

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    UVOD: Management – teorija i praksa. Razvoj teorije managementa. Okolina poduzeća. Etika i društvena odgovornost managementa.
    PLANIRANJE: Priroda i svrha planiranja. Vizija, misija i ciljevi poduzeća. Predviđanje. Strategija i strategijsko planiranje. Donošenje odluka.
    ORGANIZIRANJE: Priroda organiziranja. Oblikovanje organizacijske strukture. Ekonomski odnosi. Organizacija upravljanja. Izbor organizacijske strukture. Pristup unapređivanju organizacije.
    KADROVIRANJE: Određenje kadroviranja. Regrutiranje kadrova. Selekcija kadrova. Obuka i razvoj kadrova. Procjena performansi. Upravljanje kompenzacijama. Radni odnosi.
    VOĐENJE: Pristup vođenju. Motivacija. Vodstvo. Interpersonalni procesi, grupe i konflikti. Komuniciranje.
    KONTROLIRANJE: Osnove kontroliranja. Operacijski management. Metode i tehnike kontrole. Management informacijski adota.

    preporučena literatura
    • Buble Marin: Osnove menadžmenta, Sinergija, Zagreb, 2006.

    • Matić, I., Pavić, I., Mateljak, Ž.: Menadžment – priručnik za nastavu, Ekonomski fakultet Split, Split, 2009.

    dopunska literatura
    prazno
    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika katedre.
    Eksterna evaluacija od strane agencije na razini RH koju formira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra organiziraju se tri kolokvija – u pravilu, prvi nakon 5 tjedana nastave, drugi nakon 10 tjedana nastave i treći nakon 15 tjedana nastave. Pozitivno riješeni kolokviji predstavljaju 40% ukupnog uspjeha na ispitu. Sljedećih 40% uspjeha evaluira se temeljem aktivnog sudjelovanja i rješavanja pisanih zadataka i studija slučaja na vježbama, a preostalih 20% temeljem aktivnog sudjelovanja i timskog rada na predavanjima.

    Studenti koji zadovolje minimalne uvjete prisustvovanja predavanjima i vježbama, a ne dobiju ocjenu putem kolokvija, te rješavanja pisanih zadataka i studija slučaja, odnosno timskog rada tijekom nastave, polažu pisani i usmeni ispit u terminima definiranim u skladu s ispitnim rokovima Ekonomskog fakulteta u Splitu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u menadžment: funkcije, aktivnosti i uloge menadžera, menadžerske vještine, menadžment kao znanost i vještina

    2 sata
    2.

    Okolina poduzeća: pojmovno određenje, eksterna i interna okolina, odnos poduzeće-okolina

    2 sata
    3.

    Etika i društvena odgovornost menadžmenta

    2 sata
    4.

    Temeljne odrednice planiranja: pojam, sadržaj, razine i tipovi planiranja, etape u procesu planiranja, vremenski horizont i odgovornost za planiranje

    2 sata
    5.

    Strategija i strateško planiranje: određenje strategije, strateški menadžment

    2 sata
    6.

    Donošenje odluka: priroda, modeli, proces i tehnike donošenja odluka, grupno odlučivanje, sustavi za potporu odlučivanju

    2 sata
    7.

    Osnove organiziranja: pojam i sadržaj organiziranja, oblikovanje organizacijske strukture, ekonomski odnosi, organizacija upravljanja

    2 sata
    8.

    Oblici organizacijske strukture: temeljni oblici OS, faktori utjecaja i modeli multifaktorskog utjecaja na izbor OS

    2 sata
    9.

    Planiranje, regrutiranje, selekcija i razvoj ljudskih potencijala: određenje kadroviranja, regrutiranje selekcija, obuka i razvoj kadrova

    2 sata
    10.

    Procjena performansi i upravljanje kompenzacijama: pojam, karakteristike, sadržaj i metode procjene performansi, kompenzacije i njihovi oblici

    2 sata
    11.

    Vodstvo: osnovne značajke vodstva, modeli vodstva, suvremeni pristupi vodstvu

    2 sata
    12.

    Motivacija: pristupi i teorije motivacije, redizajniranje posla za motivaciju, opunomoćenje i novi motivacijski programi

    2 sata
    13.

    Interpersonalni procesi: grupe, interpersonalni i intergrupni konflikti, komuniciranje

    2 sata
    14.

    Osnove kontroliranja: pojam kontrole i proces kontroliranja, sustavi i razine kontroliranja, mjerila performansi

    2 sata
    15.

    Metode i tehnike kontrole: metode financijske kontrole, metode kontrole operacija, marketinga i ljudskih resursa

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Uvod u menadžment: funkcije, aktivnosti i uloge menadžera, menadžerske vještine, menadžment kao znanost i vještina

    2 sata
    2.

    Okolina poduzeća: pojmovno određenje, eksterna i interna okolina, odnos poduzeće-okolina

    2 sata
    3.

    Etika i društvena odgovornost menadžmenta

    2 sata
    4.

    Temeljne odrednice planiranja: pojam, sadržaj, razine i tipovi planiranja, etape u procesu planiranja, vremenski horizont i odgovornost za planiranje

    2 sata
    5.

    Strategija i strateško planiranje: određenje strategije, strateški menadžment

    2 sata
    6.

    Donošenje odluka: priroda, modeli, proces i tehnike donošenja odluka, grupno odlučivanje, sustavi za potporu odlučivanju

    2 sata
    7.

    Osnove organiziranja: pojam i sadržaj organiziranja, oblikovanje organizacijske strukture, ekonomski odnosi, organizacija upravljanja

    2 sata
    8.

    Oblici organizacijske strukture: temeljni oblici OS, faktori utjecaja i modeli multifaktorskog utjecaja na izbor OS

    2 sata
    9.

    Planiranje, regrutiranje, selekcija i razvoj ljudskih potencijala: određenje kadroviranja, regrutiranje selekcija, obuka i razvoj kadrova

    2 sata
    10.

    Procjena performansi i upravljanje kompenzacijama: pojam, karakteristike, sadržaj i metode procjene performansi, kompenzacije i njihovi oblici

    2 sata
    11.

    Vodstvo: osnovne značajke vodstva, modeli vodstva, suvremeni pristupi vodstvu

    2 sata
    12.

    Motivacija: pristupi i teorije motivacije, redizajniranje posla za motivaciju, opunomoćenje i novi motivacijski programi

    2 sata
    13.

    Interpersonalni procesi: grupe, interpersonalni i intergrupni konflikti, komuniciranje

    2 sata
    14.

    Osnove kontroliranja: pojam kontrole i proces kontroliranja, sustavi i razine kontroliranja, mjerila performansi

    2 sata
    15.

    Metode i tehnike kontrole: metode financijske kontrole, metode kontrole operacija, marketinga i ljudskih resursa

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.