FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  150 Industrijsko inženjerstvo
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Osnove mikroekonomije

    (FEEE05)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Stjecanje znanja i vještina za identificiranjem i kvantificiranjem različitih determinanti ponude i potražnje, procjenu elastičnosti, analizu proizvodnje i troškova poslovanja poduzeća, te donošenje odluka o cijenama i količinama u pojedinim tržišnim strukturama.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:

    1. Identificirati determinante ponude i potražnje
    2. Analizirati način na koji tržišni mehanizmi utječu na tržišnu ravnotežu
    3. Analizirati utjecaj različitih elastičnosti na potražnju za proizvodima
    4. Voditi adekvatnu politiku cijena proizvoda na temelju izračunate cjenovne elastičnosti
    5. Ispitati utjecaj promjene pojedinih proizvodnih čimbenika na ukupnu, prosječnu i graničnu proizvodnost
    6. Identificirati kombinaciju proizvodnih inputa koja minimalizira trošak proizvodnje
    7. Izračunati količinu proizvoda koja odgovara točki pokrića troškova u promjenljivim tržišnim uvjetima
    8. Klasificirati kriterije za razlikovanje tržišnih struktura
    9. Definirati količine i cijene koje u svakoj od tržišnih struktura maksimaliziraju profit promatranog poduzeća

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Mikrokonomski pristup: Pozitivna i normativna analiza. Ekonomski problemi (oskudica, izbor i oportunitetni trošak). Mikroekonomija i makroekonomija. Rad s grafovima (čitanje i konstrukcija grafova, nagibi).
    Ponuda, potražnja i tržišna ravnoteža: Ponuda i potražnja (pojam, zakon, krivulja). Od individualne prema tržišnoj krivulji ponude i potražnje. Determinante ponude i potražnje. Pojam tržišne ravnoteže. Grafičko prikazivanje i analitičko određivanje tržišne ravnoteže. Tržišne snage koje utječu na ravnotežu, utjecaj pomaka krivulje ponude i krivulje potražnje na tržišnu ravnotežu.
    Elastičnost: Pojam elastičnosti. Elastičnost u jednoj točki i lučna elastičnost. Determinante elastičnosti ponude i potražnje. Cjenovna elastičnost potražnje. Dohodovna elastičnost potražnje. Križna elastičnost potražnje. Elastičnost ponude. Korištenje elastičnosti u poslovnom odlučivanju.
    Ponašanje potrošača i individualna potražnja: Teorija izbora potrošača i teorija korisnosti. Potrošačev izbor. Maksimalizacija potrošačeve koristi. Indiferencijska analiza i budžetsko ograničenje. Potrošačeva ravnoteža. Izvođenje individualne krivulje potražnje. Efekt supstitucije i efekt dohotka.

    preporučena literatura
    • Pavić, I., Benić, Đ., Hashi, I., (2006): "Mikroekonomija", Ekonomski fakultet Split

    • Pervan, M., (2005): "Mikroekonomija - zbirka zadataka", Ekonomski fakultet Split

    dopunska literatura
    • WEB stranice o materijalima

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa.
    Evaluacija nastave od strane nastavnika koji predaju ovaj predmet.
    Eksterna evaluacija od strane ovlaštene agencije.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Polaganje preko kolokvija
    Tijekom semestra održat će se dva kolokvija (zadaci) i završni ispit (teorija).
    Studenti koji ne polože kolokvije, odnosno ne steknu uvjete za izlazak na završni ispit, polažu ispit u redovnim ispitnim rokovima oglašenim na oglasnoj ploči i web stranicama Ekonomskog fakulteta.

    Polaganje u redovnim ispitnim rokovima
    Ispit se sastoji od dva dijela. Na prvom dijelu ispita polažu se zadaci i student za prolaznu ocjenu treba točno i potpuno riješiti 50% zadaće. Pozitivna ocjena iz prvog dijela ispita ujedno predstavlja i uvjet pristupa drugom (teorijskom) dijelu ispita koji se u pravilu održava 3 dana nakon prvog dijela (zadataka).
    Konačna ocjena ispita izvodi se iz aritmetičke sredine ocjena ostvarenih na prvom i drugom djelu ispita.
    Ispitni rokovi:
    Termini ispita bit će definirani u skladu s ispitnim rokovima Ekonomskog fakulteta.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Poduzeće u tržišnom gospodarstvu.

    2 sata
    2.

    Potražnja. Pojam i zakon potražnje. Individualna i tržišna potražnja. Determinante promjena u potražnji.

    2 sata
    3.

    Ponuda. Pojam i zakon ponude. Promjene u količini ponude nasuprot promjenama u ponudi. Determinante promjena u ponudi.

    2 sata
    4.

    Tržišna ravnoteža. Promjene u potražnji i ponudi. Tržišna ravnoteža. Ravnoteža u stvarnosti. Tržišna ravnoteža i porezi.

    2 sata
    5.

    Elastičnost. Opći koncept elastičnosti. Cjenovna elastičnost potražnje. Cjenovna elastičnost potražnje i prihod.

    2 sata
    6.

    Dohodovna elastičnost potražnje. Ukrštena cjenovna elastičnost potražnje. Cjenovna elastičnost ponude.

    2 sata
    7.

    Proizvodnja. Osnovni pojmovi o proizvodnji. Proizvodnja u kratkom roku. ukupna prosječna i granična proizvodnost. Rastući, konstantni i opadajući granični prinosi. Faze proizvodne funkcije.

    2 sata
    8.

    Proizvodnja u dugom roku. Proizvodne izokvante. Racionalno područje proizvodnje.

    2 sata
    9.

    Optimalna kombinacija inputa. Putanja ekspanzije. Ravnoteža poduzeća u proizvodnji više proizvoda.

    2 sata
    10.

    Troškovi. Temeljni koncepti podjele troškova.

    2 sata
    11.

    Troškovi u kratkom roku. Ukupni, prosječni i granični trošak u kratkom roku. Krivulje troškova u kratkom roku. Veza između proizvodnje i troškova u kratkom roku.

    2 sata
    12.

    Troškovi u dugom roku. Prosječni i granični trošak u dugom roku. Ekonomija i disekonomija opsega. Analiza točke pokrića troškova.

    2 sata
    13.

    Savršena konkurencija i monopol. Pojam i obilježja tržišta savršene konkurencije i monopola. Ravnoteža poduzeća u kratkom i dugom roku.

    2 sata
    14.

    Monopolistička konkurencija. Ravnoteža poduzeća u kratkom i dugom roku. Mjerenje monopolske moći. Usporedba monopolističke konkurencije s ostalim tržišnim strukturama.

    2 sata
    15.

    Oligopol. Ponašanje poduzeća u oligopolističkim uvjetima. Modeli stabilnosti cijena na oligopolističkim tržištima. Modeli koordiniranog djelovanja oligopolista.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Poduzeće u tržišnom gospodarstvu.

    2 sata
    2.

    Potražnja. Pojam i zakon potražnje. Individualna i tržišna potražnja. Determinante promjena u potražnji.

    2 sata
    3.

    Ponuda. Pojam i zakon ponude. Promjene u količini ponude nasuprot promjenama u ponudi. Determinante promjena u ponudi.

    2 sata
    4.

    Tržišna ravnoteža. Promjene u potražnji i ponudi. Tržišna ravnoteža. Ravnoteža u stvarnosti. Tržišna ravnoteža i porezi.

    2 sata
    5.

    Elastičnost. Opći koncept elastičnosti. Cjenovna elastičnost potražnje. Cjenovna elastičnost potražnje i prihod.

    2 sata
    6.

    Dohodovna elastičnost potražnje. Ukrštena cjenovna elastičnost potražnje. Cjenovna elastičnost ponude.

    2 sata
    7.

    Proizvodnja. Osnovni pojmovi o proizvodnji. Proizvodnja u kratkom roku. ukupna prosječna i granična proizvodnost. Rastući, konstantni i opadajući granični prinosi. Faze proizvodne funkcije.

    2 sata
    8.

    Proizvodnja u dugom roku. Proizvodne izokvante. Racionalno područje proizvodnje.

    2 sata
    9.

    Optimalna kombinacija inputa. Putanja ekspanzije. Ravnoteža poduzeća u proizvodnji više proizvoda.

    2 sata
    10.

    Troškovi. Temeljni koncepti podjele troškova.

    2 sata
    11.

    Troškovi u kratkom roku. Ukupni, prosječni i granični trošak u kratkom roku. Krivulje troškova u kratkom roku. Veza između proizvodnje i troškova u kratkom roku.

    2 sata
    12.

    Troškovi u dugom roku. Prosječni i granični trošak u dugom roku. Ekonomija i disekonomija opsega. Analiza točke pokrića troškova.

    2 sata
    13.

    Savršena konkurencija i monopol. Pojam i obilježja tržišta savršene konkurencije i monopola. Ravnoteža poduzeća u kratkom i dugom roku.

    2 sata
    14.

    Monopolistička konkurencija. Ravnoteža poduzeća u kratkom i dugom roku. Mjerenje monopolske moći. Usporedba monopolističke konkurencije s ostalim tržišnim strukturama.

    2 sata
    15.

    Oligopol. Ponašanje poduzeća u oligopolističkim uvjetima. Modeli stabilnosti cijena na oligopolističkim tržištima. Modeli koordiniranog djelovanja oligopolista.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.