FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  150 Industrijsko inženjerstvo
  3. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Osnove makroekonomije

    (FEEE04)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Glavni cilj predmeta je osigurati da studenti ovladaju osnovnim makroekonomskih modelima (input-output i AS-AD), te pomoću njih analiziraju utjecaj ekonomske politike na ravnotežnu razinu bruto domaćeg proizvoda i cijena.

    očekivani ishodi učenja

    Kroz ovaj predmet studenti će naučiti, korištenjem input-output i AS-AD modela, analizirati ekonomsku aktivnost u nacionalnom gospodarstvu i njenu vezu s ostatkom svijeta. Naglasak je stavljen na proučavanje utjecaja ekonomske politike na ravnotežnu razinu bruto domaćeg proizvoda i cijena, te na pitanja zaposlenosti/nezaposlenosti, inflacije i tečaja.

    Pojedinačni ishodi učenja:
    Identificirati temeljne elemente Sustava društvenih računa.
    Analizirati direktne proizvodne međuzavisnosti, uvoznu zavisnost i utjecaj finalne potrošnje na BDP u okviru input-output modela.
    Izračunati utjecaj promjene svake od komponenti agregatne potražnje na BDP i cijene u kratkom roku pomoću AS-AD modela.
    Identificirati temeljne teorije osobne potrošnje i investicija.
    Identificirati uzroke, troškove i posljedice inflacije i nezaposlenosti.
    Usporediti vrste deviznih tečajeva i načine njihovog formiranja.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u makroekonomiju: Što makroekonomisti studiraju? Kako ekonomisti misle? Ekonomska analiza i ekonomski modeli. Mikroekonomske osnove makroekonomske analize. Makroekonomska statistika: Sustav društvenih računa. Račun domaćeg proizvoda. Sustav društvenih računa. Račun financijskih tokova. Input-output tabele.
    Mjerenje ekonomske aktivnosti: Bruto domaći proizvod, indeks cijena potrošača, saldo VTB, stopa nezaposlenosti. Ekonomija u dugom roku: a) Nacionalni dohodak: Determinante ponude roba i usluga, dohodak i faktori proizvodnje. Determinante potražnje za robama i uslugama. Ravnoteža na tržištu roba i usluga. b) Novac i inflacija: Kvantitativna novčana teorija, Inflacija i kamatne stope, društveni troškovi inflacije, hiperinflacija. c) Otvorena ekonomija: Međunarodni tokovi kapitala i roba, valutni tečajevi. Štednja i investicije u maloj otvorenoj ekonomiji. d) Nezaposlenost: Prirodna stopa nezaposlenosti, frikcijska i strukturna nezaposlenost. Ekonomija u vrlo dugom roku: Akumulacija kapitala, rast stanovništva. Tehnički adota e u modelu Solowa. Endogene teorije rasta.

    preporučena literatura
    • Balanchard, O.: Makroekonomija, MATE, Zagreb, 2005.

    • Babić, M.: Makroekonomija, MATE, Zagreb, 2003.

    dopunska literatura
    • Mankiw, N. G.: Macroeconomics, 5th edition, Worth Publishers, New York, 2003.

    • Filipić, P.: Makroekonomija za svakoga, Slobodna Dalmacija i EF Split, Split, 2006.

    jezik poduke
    Hrvatski, Engleski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika katedre.
    Eksterna evaluacija od strane agencije na razini RH koju formira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Uvjet za pristupanje ispitu: potpis
    Način polaganja ispita: Ispit se sastoji od pismenog dijela, s tim da je za pozitivnu ocjenu potrebno ostvariti iznad 60% bodova.
    Tijekom semestra održavaju se 3 testa.
    Studenti koji polože sva tri testa sa minimalno 60% bodova svaki, oslobađaju se polaganja pismenog ispita.
    Rezultati testova se priznaju samo u akademskoj godini u kojoj je predmet odslušan.
    Ispitni rokovi:
    Termini ispita bit će definirani u skladu s ispitnim rokovima Ekonomskog fakulteta.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u makroekonomiju: Što makroekonomisti studiraju? Kako ekonomisti misle?

    2 sata
    2.

    Makroekonomska statistika: Sustav društvenih računa: Račun domaćeg proizvoda.

    2 sata
    3.

    Sustav društvenih računa: Račun financijskih tokova.

    2 sata
    4.

    Sustav društvenih računa: Input-output tabele.

    2 sata
    5.

    Mjerenje ekonomske aktivnosti: Bruto domaći proizvod, indeks cijena potrošača, saldo VTB, stopa nezaposlenosti.

    2 sata
    6.

    Ekonomija u kratkom roku: Determinante ponude roba i usluga, dohodak i faktori proizvodnje.

    2 sata
    7.

    Determinante potražnje za robama i uslugama.

    2 sata
    8.

    Osobna Potrošnja: teorijska objašnjenja osobne potrošnje: Keynes, Fisher, Modigliani, Friedman.

    2 sata
    9.

    Investicije: dvojna uloga investicija, vrste, determinante, motivi, teorije investicija.

    2 sata
    10.

    Prikaz i objašnjenje ravnoteža na tržištu roba i usluga uz pomoć AS-AD modela.

    2 sata
    11.

    Inflacija: uzroci, društveni troškovi i vrste inflacije

    2 sata
    12.

    Nezaposlenost: uzroci i vrste nezaposlenosti: prirodna stopa nezaposlenosti, frikcijska i strukturna nezaposlenost.

    2 sata
    13.

    Očekivanja: adaptivna i racionalna ekonomskih očekivanja i njihova uloga u objašnjenju ekonomskih pojava

    2 sata
    14.

    Teorije poslovnih ciklusa: prikaz osnovnih teorijskih objašnjenja kratkoročnih ekonomskih fluktuacija

    2 sata
    15.

    Makroekonomska teorija i Hrvatska stvarnost

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Upoznavanje s literaturom, načinom rada, terminima testova, evidencijom i uvjetima za stjecanje potpisa. Osnovna makroekonomska pitanja.

    2 sata
    2.

    Ekonomski modeli: vrste modela, varijabli, načela izgradnje ekonomskih modela. Prikaz input-output modela.

    2 sata
    3.

    Ponavljanje: računanje s matricama. Uvod u input-output analizu: struktura I-O tablice.

    2 sata
    4.

    Analiza direktnih proizvodnih međuzavisnosti, tehnički koeficijent, matrični multiplikator, utjecaj pojedinih komponenti finalne potrošnje na proizvodnju + zadaci.

    2 sata
    5.

    Utjecaj finalne potrošnje i pojedinih komponenti finalne potrošnje na BDP i analiza uvozne zavisnosti: direktni i ukupni uvozni koeficijent, saldo vanjsko-trgovinske bilance + zadaci.

    2 sata
    6.

    Zadaci: utjecaj finalne potrošnje i njenih komponenti na proizvodnju i BDP + ponavljanje za 1. test

    2 sata
    7.

    4 osnovna cilja ekonomske politike: analiza BDP-a, inflacije, nezaposlenosti i vanjsko-trgovinske bilance

    2 sata
    8.

    Model agregatne ponude i agregatne potražnje: determinante AS i AD, pomaci po krivulji i pomaci krivulje AS i AD

    2 sata
    9.

    Osobna potrošnja: teorije potrošnje (Keynes, Friedman, Ando i Modigliani, Duessenberry), implikacije teorije na prosječnu sklonost potrošnji u dugom i kratkom roku

    2 sata
    10.

    Investicije: volatilnost investicija, teorije investicija, metode odabira profitabilnih investicijskih projekata

    2 sata
    11.

    Kvantitativna makroekonomska analiza: formalizacija AS-AD modela, objašnjenje kratkoročnih oscilacija BDP-a i cijena putem AS-AD modela

    2 sata
    12.

    Inflacija: pojam inflacije, vrste inflacije, troškovi i koristi od inflacije, Phillipsova krivulja u dugom i kratkom roku, Phillipsova krivulja kroz povijest

    2 sata
    13.

    Nezaposlenost: vrste (strukturna, frikcijska, ciklička), mjere smanjenja nezaposlenosti, stopa nezaposlenosti

    2 sata
    14.

    Očekivanja: vrste očekivanja i njihov utjecaj na ekonomske pojave

    2 sata
    15.

    Teorija realnih poslovnih ciklusa: pojednostavljenje teorije na primjeru Robinsona Crusoa.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.