FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  150 Industrijsko inženjerstvo
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Statistika

    (FEEE03)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Upoznavanje važnosti statističkih metoda u stručnome i znanstvenome radu. Samostalna obrada i interpretacija podataka dobivenih statističkim istraživanjima. Statistički način razmišljanja uz pomoć teorije vjerojatnosti. Osposobljenost za samostalno zaključivanje kod statističkih procjena i testiranja hipoteza.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon završenog kolegija, studenti će biti sposobni (studenti će moći):
    • Izabrati i razlikovati metode deskriptivne i inferencijalne statistike.
    • Izračunati i interpretirati pokazatelje deskriptivne statistike na osnovnom skupu.
    • Procijeniti parametre osnovnog skupa metodom uzorka jednim brojem i intervalom.
    • Izračunati preciznost i pouzdanost statističkih procjena.
    • Postaviti i testirati statističke hipoteze.
    • Povezati varijable korelacijskom analizom i regresijskom analizom.
    • Analizirati i interpretirati rezultate statističkih istraživanja

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Statistički skup i obilježja jedinica statističkoga skupa. Prikupljanje podataka. Formiranje statističkih nizova. Grafičko prikazivanje. Srednje vrijednosti. Mjere disperzije. Mjere asimetrije i mjera zaobljenosti.
    Vjerojatnost. Adicijski i multiplikacijski teorem. Bernoullijev zakon velikih brojeva. Uvjetna vjerojatnost. Diskontinuirana slučajna varijabla. Teorijske distribucije diskontinuirane slučajne varijable. Dvodimenzionalna i marginalna distribucija vjerojatnosti diskontinuirane slučajne varijable. Kontinuirana slučajna varijabla i njezine teorijske distribucije.
    Metode odabira uzorka. Sampling distribucija. Procjena aritmetičke sredine, totala, proporcije i varijance osnovnoga skupa.
    Testiranje hipoteze o nepoznatoj aritmetičkoj sredini i nepoznatoj proporciji osnovnoga skupa. Greške pri testiranju adota e. Testiranje hipoteze o razlici aritmetičkih sredina dvaju osnovnih skupova. Testiranje hipoteze o razlici proporcija dvaju osnovnih skupova. Testiranje hipoteze da distribucija ima određeni oblik. Testiranje hipoteze o nezavisnosti obilježja.

    preporučena literatura
    • Serdar, V. i I. Šošić: Uvod u statistiku. Školska knjiga. Zagreb, 2004.

    • Rozga, A.: Statistika za ekonomiste. Ekonomski fakultet. Split, 2006.

    dopunska literatura
    • Pavlić I.: Statistička teorija i primjena. Tehnička knjiga. Zagreb, 1971.

    • Petz, B.: Osnovne statističke metode za nematematičare. Naklada Slap. Jastrebarsko, 1997.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika katedre.
    Eksterna evaluacija od strane agencije na razini RH koju formira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će tri međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 5 tjedana nastave, drugi nakon 10 tjedana nastave i treći nakon 15 tjedana nastave. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima.
    Konačna ocjena utvrđuje se na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu pisani ispit koji sadrži 8 zadataka 3 teorijska pitanja.

    Ispitni rokovi:
    Termini ispita bit će definirani u skladu s ispitnim rokovima Ekonomskog fakulteta.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Statistički skup. Obilježja jedinica statističkoga skupa. Grupiranje i prezentiranje podataka

    2 sata
    2.

    Srednje vrijednosti. Mjere disperzije

    2 sata
    3.

    Mjere asimetrije i mjera zaobljenosti

    2 sata
    4.

    Vjerojatnost. Pojam, adicijski i multiplikacijski teorem.

    2 sata
    5.

    Uvjetna vjerojatnost. Bayesov teorem.

    2 sata
    6.

    Diskontinuirana slučajna varijabla. Teorijske distribucije diskontinuirane slučajne varijable.

    2 sata
    7.

    Kontinuirana slučajna varijabla. Teorijske distribucije kontinuirane slučajne varijable

    2 sata
    8.

    Uzorak. Procjene parametara osnovnoga skupa.

    2 sata
    9.

    Testiranje hipoteze o nepoznatoj aritmetičkoj sredini osnovnoga skupa. Testiranje hipoteze o nepoznatoj proporciji osnovnoga skupa.

    2 sata
    10.

    Testiranje hipoteze o razlici aritmetičkih sredina dvaju nezavisnih osnovnih skupova.Testiranje hipoteze o razlici proporcija dvaju osnovnih skupova.

    2 sata
    11.

    Hi-kvadrat test.

    2 sata
    12.

    Analiza varijance s jednim promjenjivim faktorom.

    2 sata
    13.

    Linearna korelacija i regresija. Nelinearni regresijski modeli

    2 sata
    14.

    Višestruka regresija. Individualni indeksi

    2 sata
    15.

    Skupni indeksi. Srednje vrijednosti vremenskih nizova. Sezonske oscilacije.

    2 sata
      prazno
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Statistički skup. Obilježja jedinica statističkoga skupa. Grupiranje i prezentiranje podataka

    2 sata
    2.

    Srednje vrijednosti. Mjere disperzije

    2 sata
    3.

    Mjere asimetrije i mjera zaobljenosti

    2 sata
    4.

    Vjerojatnost. Pojam, adicijski i multiplikacijski teorem.

    2 sata
    5.

    Uvjetna vjerojatnost. Bayesov teorem.

    2 sata
    6.

    Diskontinuirana slučajna varijabla. Teorijske distribucije diskontinuirane slučajne varijable.

    2 sata
    7.

    Kontinuirana slučajna varijabla. Teorijske distribucije kontinuirane slučajne varijable

    2 sata
    8.

    Uzorak. Procjene parametara osnovnoga skupa.

    2 sata
    9.

    Testiranje hipoteze o nepoznatoj aritmetičkoj sredini osnovnoga skupa. Testiranje hipoteze o nepoznatoj proporciji osnovnoga skupa.

    2 sata
    10.

    Testiranje hipoteze o razlici aritmetičkih sredina dvaju nezavisnih osnovnih skupova.Testiranje hipoteze o razlici proporcija dvaju osnovnih skupova.

    2 sata
    11.

    Hi-kvadrat test.

    2 sata
    12.

    Analiza varijance s jednim promjenjivim faktorom.

    2 sata
    13.

    Linearna korelacija i regresija. Nelinearni regresijski modeli

    2 sata
    14.

    Višestruka regresija. Individualni indeksi

    2 sata
    15.

    Skupni indeksi. Srednje vrijednosti vremenskih nizova. Sezonske oscilacije.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.