FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  150 Industrijsko inženjerstvo
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Matematika 2

    (FEME04)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Razviti sposobnost primjene matematičkih koncepata i alata iz područja integralnog računa, običnih diferencijalnih jednadžbi, funkcija više varijabli i kamatnog računa, za analizu i rješavanje inženjerskih i ekonomskih problema.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon završenog predmeta, studenti će biti sposobni:
    1. Navesti definicije i teoreme iz cjelokupnog gradiva.
    2. Reproducirati dokaze najvažnijih teorema.
    3. Prikazati glavne ideje teorema primjerima.
    4. Izračunati jednostavnije neodređene integrale i površine likova pomoću određenih integrala.
    5. Riješiti osnovne diferencijalne jednadžbe prvog reda i primijeniti ih u modeliranju rasta.
    6. Analizirati ekstreme realnih funkcija dvije, te tri varijable.
    7. Riješiti jednostavnije optimizacijske probleme.
    8. Izračunati konačne i početne vrijednosti jedne svote, te više periodičnih uplata (isplata).
    9. Izraditi plan otplate i konverzije zajma.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Integral. Neodređeni integral. Pravila integriranja. Metoda supstitucije. Metoda parcijalne integracije. Integracija racionalnih funkcija. Određeni integral. Primjena određenih integrala. Nepravi integrali. Funkcije dviju i više varijabli. Parcijalne derivacije. Totalni diferencijal. Ekstremi funkcija dviju varijabli. Relativni (uvjetni) ekstremi funkcija dviju varijabli. Optimizacija primjenom Lagrangeova multiplikatora. Diferencijalne jednadžbe 1. reda. Primjene u ekonomiji. Financijska matematika. Složeni kamatni račun. Konačne i početne vrijednosti jedne svote. Vrste kamatnih stopa. Konačne vrijednosti više periodičnih uplata (isplata). Početne vrijednosti više periodičnih uplata. Vječna renta. Kontinuirana kapitalizacija. Zajam. Otplata zajma jednakim anuitetima. Reprogramiranje ili konverzija zajma. Krnji ili nepotpuni anuitet. Interkalarne kamate. Model zajma s konstantnom otplatnom kvotom. Amortizacija zajma uz anticipativni obračun kamata. Potrošački kredit.

    preporučena literatura
    • I. Slapničar, Matematika 2, skripta, FESB, Split, 2002., https://www.fesb.hr/mat2

    • Babić, Z., Tomić-Plazibat, N., Aljinović Z., Matematika u ekonomiji, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Splitu, 2009.

    • Babić, Z., Tomić-Plazibat, N., Poslovna matematika, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Splitu, 2008.

    dopunska literatura
    • Šego, B., Matematika za ekonomiste, Narodne novine, Zagreb, 2005.

    • Chiang, A. C., Osnovne metode matematičke ekonomije, MATE, d.o.o., Zagreb, 1994.

    • Dowling, E. T., Introduction to mathematical economics, Schaum's Outline Series, Mc Graw -Hill, New York, 1996.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se jedan međuispit na kojem se polaže gradivo obrađeno u prvih sedam tjedana nastave. Na kraju semestra održat će se dva Završna ispita, a u jesenskom ispitnom roku dva Popravna ispita.
    Na svakom ispitu se može polagati gradivo po dijelovima pri čemu prvi dio gradiva obuhvaća gradivo obrađeno u prvih sedam tjedana nastave u semestru, a drugi dio gradiva obuhvaća gradivo obrađeno u preostalih šest tjedana nastave. Zadaća (ispit) iz svakog dijela gradiva sastoji se od zadataka i teorijskih pitanja. Uvjet za polaganje jednog dijela gradiva je najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova u ispitnoj zadaći. Uvjet za polaganje kolegija je polaganje oba dijela gradiva.
    Nakon svakog ispitnog roka položeni ispiti se ocjenjuju prema apsolutnom modelu ocjenjivanja, obzirom na ukupni postotak iz oba dijela, na sljedeći način:
    88 – 100 % za ocjenu 5 (izvrstan), 75 - 87 % za ocjenu 4 (vrlo dobar), 62 – 74 % za ocjenu 3 (dobar) i 50 – 61 % za ocjenu 2 (dovoljan).

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Neodređeni integral. Pravila integriranja. Metoda supstitucije.

    3 sata
    2.

    Metoda parcijalne integracije. Integracija racionalnih funkcija.

    3 sata
    3.

    Određeni integral. Primjena određenih integrala. Nepravi integrali.

    3 sata
    4.

    Funkcije dviju i više varijabli. Parcijalne derivacije. Totalni diferencijal.

    3 sata
    5.

    Ekstremi funkcija dviju varijabli. Relativni (uvjetni) ekstremi funkcija dviju varijabli.

    3 sata
    6.

    Optimizacija primjenom Lagrangeova multiplikatora.

    3 sata
    7.

    Diferencijalne jednadžbe 1. reda. Primjene u ekonomiji.

    3 sata
    8.

    Financijska matematika. Složeni kamatni račun.

    3 sata
    9.

    Konačne i početne vrijednosti jedne svote. Vrste kamatnih stopa.

    3 sata
    10.

    Konačne vrijednosti više periodičnih uplata (isplata). Početne vrijednosti više periodičnih uplata.

    3 sata
    11.

    Vječna renta. Kontinuirana kapitalizacija. Zajam. Otplata zajma jednakim anuitetima. Reprogramiranje ili konverzija zajma.

    3 sata
    12.

    Krnji ili nepotpuni anuitet. Interkalarne kamate. Model zajma s konstantnom otplatnom kvotom.

    3 sata
    13.

    Amortizacija zajma uz anticipativni obračun kamata. Potrošački kredit.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Neodređeni integral. Pravila integriranja. Metoda supstitucije.

    3 sata
    2.

    Metoda parcijalne integracije. Integracija racionalnih funkcija.

    3 sata
    3.

    Određeni integral. Primjena određenih integrala. Nepravi integrali.

    3 sata
    4.

    Funkcije dviju i više varijabli. Parcijalne derivacije. Totalni diferencijal.

    3 sata
    5.

    Ekstremi funkcija dviju varijabli. Relativni (uvjetni) ekstremi funkcija dviju varijabli.

    3 sata
    6.

    Optimizacija primjenom Lagrangeova multiplikatora.

    3 sata
    7.

    Diferencijalne jednadžbe 1. reda. Primjene u ekonomiji.

    3 sata
    8.

    Financijska matematika. Složeni kamatni račun.

    3 sata
    9.

    Konačne i početne vrijednosti jedne svote. Vrste kamatnih stopa.

    3 sata
    10.

    Konačne vrijednosti više periodičnih uplata (isplata). Početne vrijednosti više periodičnih uplata

    3 sata
    11.

    Vječna renta. Kontinuirana kapitalizacija. Zajam. Otplata zajma jednakim anuitetima. Reprogramiranje ili konverzija zajma.

    3 sata
    12.

    Krnji ili nepotpuni anuitet. Interkalarne kamate. Model zajma s konstantnom otplatnom kvotom.

    3 sata
    13.

    Amortizacija zajma uz anticipativni obračun kamata. Potrošački kredit.

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.