FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  150 Industrijsko inženjerstvo
  5. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Elementi strojeva

    (FESE03)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Inženjerska grafika 1, Inženjerska grafika 2.
    ciljevi predmeta

    Poznavanje principa rada i osnova konstruiranja elemenata strojeva

    očekivani ishodi učenja

    1. Utvrditi opterećenja koja djeluju na elemente strojeva.
    2. Procijeniti i primijeniti potrebni faktor sigurnosti.
    3. Odabrati kriterije za dimenzioniranje i oblikovanje elemenata strojeva.
    4. Na temelju zahtjeva odabrati elemente strojeva.
    5. Usporediti elemente za spajanje, opruge, osovine i vratila.
    6. Usporediti mehaničke prijenosnike snage.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Konstrukcijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Pojam i podjela elemenata strojeva. Opterećenja i naprezanja. Naprezanja i deformacije. Dopuštena naprezanja i stupanj sigurnosti. Dinamička čvrstoća. Vijčani spojevi. Vrste vijaka i podjela. Oblikovanje vijčanog spoja. Načini proračuna vijčanih spojeva. Zavareni spojevi. Zavarivi materijali. Proračun zavarenih spojeva. Svornjaci i zatici. Klinovi i pera. Žlijebljeni spojevi. Stezni spojevi: oblikovanje i proračun. Opruge. Podjela opruga. Oblikovanje i proračun opruga. Osovine i vratila: Oblikovanje, proračun i kritične brzine vrtnje. Spojke: podjela. Krute spojke. Elastične spojke. Tarne spojke. Ležajevi. Klizni ležajevi: vrste trenja, svojstva maziva. Radijalni klizni ležaj. Sommerfeldov broj. Proračun i konstrukcija radijalnog kliznog ležaja. Ležajni materijali. Valjni ležajevi: vrste; izbor ležaja; dinamička i statička nosivost. Mehanički prijenosnici: pojam i podjela. Zupčanici. Glavno pravilo zupčanja. Geometrija ozubljenja. Nosivost zupčanika.
    Na konstrukcijskim vježbama studenti samostalno izrađuju, dva programska zadatka:
    1) Proračun i konstrukcija zavarenog i steznog spoja,
    2) Proračun i konstrukcija vratila.

    preporučena literatura
    • Podrug, S.: Elementi strojeva (interna skripta), FESB - Split, 2008.

    • Jelaska, D., Podrug, S: Uputstvo za proračun steznog i zavarenog spoja, FESB, Split 2003.

    • Jelaska, D., Piršić, T., Podrug S.: Uputstvo za proračun vratila, FESB, Split 2007.

    dopunska literatura
    • Jelaska, D: Elementi strojeva, I dio, Sveučilište u Splitu, 2007.

    • Jelaska, D: Zupčanici i zupčani prijenosi, Sveučilište u Splitu, Split, 2011.

    • Decker, K.H.: Elementi strojeva, Tehnička knjiga, Zagreb, 2006.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Ocjena predstojnika zavoda i prodekana za nastavu nakon prisustvovanja barem jednom predavanju. Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    1. Jedan međuispit - uključuje teorijski dio gradiva nakon 7 tjedana nastave

    2. Dva završna ispita na kojima se polaže teorijski dio gradiva podijeljen na dva dijela. Studenti polažu dio gradiva koje nisu položili na međuispitu ili cijelo gradivo.

    3. Dva popravna ispita - sastoje se o teorijskog dijela gradiva, gdje se priznaju položeni dijelovi na završnim ispitima.

    Ocjena se formira na način da:
    Bodovi iz teorijskog dijela ispita doprinose s težinskim faktorom 0,7;
    Bodovi stečeni na konstrukcijskom vježbama doprinose s težinskim faktorom 0,3.

    Ocjena(%) = 0,3KV + 0,35(T1 + T2)

    KV - postotna ocjena iz konstrukcijskih vježbi,
    T1- postotna ocjena prvog dijela teorijskog ispita,
    T2 - postotna ocjena drugog dijela teorijskog ispita,

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz konstrukcijskih vježbi (KV >= 50%), T1 >= 50%, i T2 >= 50%

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak - Ocjena
    50% do 61% - dovoljan (2)
    62% do 74% - dobar (3)
    75% do 87% - vrlo dobar (4)
    88% do 100% - izvrstan (5)

    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Pojam i podjela elemenata strojeva. Čvrstoća, stupanj sigurnosti i dopuštena naprezanja. Statička čvrstoća – dijagram rastezanja.

    3 sata
    2.

    Dinamička čvrstoća, Woehlerova krivulja i Smithov dijagram. Dinamička čvrstoća strojnog dijela.

    3 sata
    3.

    Zavareni spojevi. Vrste zavarenih spojeva i zavara, označavanje. Oblikovanje i proračun zavarenih spojeva.

    3 sata
    4.

    Vijčani spojevi. Vrste vijaka i navoja i podjela. Oblikovanje vijčanog spoja. Moment ključa, moment vijka, moment podloge.

    3 sata
    5.

    Proračun vijčanih spojeva. Prednapregnuti vijčani spojevi. Poprečno opterećeni vijci. Vretena za prijenos i pretvorbu gibanja.

    3 sata
    6.

    Svornjaci i zatici. Klinovi i pera, žlijebljeni spojevi. Rastavljivi i nerastavljivi stezni spojevi: oblikovanje i proračun.

    3 sata
    7.

    Opruge. Podjela opruga, vrste, karakteristika opruge. Oblikovanje i proračun opruga.

    3 sata
    8.

    Osovine i vratila. Pojam, materijali, izrada i oblikovanje. Proračun čvrstoće.

    3 sata
    9.

    Ležajevi. Osnove hidrodinamičke teorije podmazivanja. Radijalni klizni ležaj. Proračun i konstrukcija radijalnog kliznog ležaja, ležajni materijali. Aksijalni klizni ležajevi (Michellov ležaj).

    3 sata
    10.

    Valjni ležajevi: vrste; izbor ležaja; dinamička i statička nosivost.

    1 sat
    11.

    Spojke. Podjela. Krute spojke. Elastične spojke. Tarne spojke.

    2 sata
    12.

    Mehanički prijenosi snage. Vrste i podjela. Prijenosni omjer. Stupanj djelovanja. Višestupanjski prenosnici snage. Zupčani prijenosi, karakteristike i podjela.

    3 sata
    13.

    Osnovni zakon zupčanja. Evolventno ozubljenje. Izrada cilindričnih zupčanika. Pomak profila. Sparivanje zupčanika.

    3 sata
    14.

    Prekrivanje profila. Cilindrični zupčanici s kosim zubima. Opterećenja zupčanika. Uzroci oštećenja zupčanika. Čvrstoća korijena. Čvrstoća boka.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    1.

    1. Proračun i konstrukcija zavarenog i steznog spoja

    14 sati
    2.

    2. Proračun i konstrukcija vratila

    12 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.