FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  150 Industrijsko inženjerstvo
  4. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Analiza primjenom računala

    (FESE17)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Matematika 1, Mehanika 1
    ciljevi predmeta

    - Usvojiti teorijske postavke, metode i algoritme numeričke analize,
    - Razviti sposobnost izrade programa za potrebe inženjerske numeričke analize u jeziku MATLAB,
    - Osposobiti se za kvalificiranu primjenu numeričkih alata u inženjerskim problemima
    Sposobnost primjene računala u rješavanju inženjerskih problema putem odgovarajućeg modeliranja, primjene numeričkih postupaka i razvoja računalnih programa.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon završenog kolegija, studenti će biti sposobni:
    - objasniti osnovnu građu računala,
    - opisati proces izrade programa,
    - MATLAB jezik: karakterizirati i primijeniti elemente sintakse
    - kategorizirati svojstva numeričkih postupaka,
    - izgraditi dijagrame toka za jednostavnije probleme,
    - numerički modelirati jednostavnije inženjerske probleme,
    - osmisliti i primijeniti osnovne postupke numeričke analize za: rješavanje linearnih sustava, nelinearnih jednadžbi, integraciju, diferenciranje, interpolaciju, aproksimaciju
    - razviti i testirati vlastite programe u jeziku MATLAB-u

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u primjenu računala. Pojmovi vezano uz numeričke postupke i analizu, jednostavni algoritmi. Osnovni pojmovi sklopovske strukture računala.
    Korištenje i izrada programskih skripti u MATLAB-u
    Elementarni numerički postupci i primjeri inženjerske primjene u problemima (mehanika,...)
    - grafička vizualizacija, 2D i 3D
    - rješavanje sustava linearnih jednadžbi i nelinearnih jednadžbi
    - interpolacija i integracija, krivulje u nizu
    - konačne razlike i numerička integracija
    - mrežni problemi, kombinatorički problemi, Monte Carlo
    - pretraživanje i odlučivanje
    Primjeri postavljanja fizikalnih i matematičkih modela za različite probleme, primjena odgovarajućih algoritama.

    preporučena literatura
    • Damir Vučina, 'Primjena računala u inženjerskoj analizi', FESB 2007

    dopunska literatura
    • S. C. Chapra, R.P. Canale, "Numerical Methods for Engineers", McGraw-Hill 2006

    • G. Lindfield, J. Penny, "Numerical Methods using MATLAB ", Ellis Horwood 1995

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (M1, M2 - kolokvija). Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon 13 tjedana nastave. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je minimalno 50% bodova na svakom međuispitu i završnom ispitu. Završni ispit uključuje i kratki usmeni dio.
    Ocjena(%) = 0,5*M1 + 0,5*M2
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Student koji ne položi ispit preko kolokvija polaže ispit koji sadrži zadatke te teoretska pitanja. Uvjet za prolaz ispita je 50% bodova od ukupnog broja te pozitivan rezultat zadataka i teorije. Na jesenskim ispitnim rokovima ispit se polaže u cjelini.
    Ispitni rokovi: Prema kalendaru FESBa

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    1. Uvod u primjenu računala.

    2 sata
    2.

    2. Osnovni pojmovi logičkih sklopova i strukture računala.

    2 sata
    3.

    3. Jednostavne programske strukture. Jednostavni algoritmi.

    2 sata
    4.

    4. Pojmovi vezano uz numeričku analizu, osnovni algoritmi.

    2 sata
    5.

    5. Korištenje i izrada programskih skripti u MATLAB-u, 1. dio.

    2 sata
    6.

    6. Korištenje i izrada programskih skripti u MATLAB-u, 2. dio.

    2 sata
    7.

    7. Elementarni numerički postupci i primjeri inženjerske primjene u problemima (mehanika, mehanika fluida, termotehnika, ..).

    2 sata
    8.

    8. Primjena numeričkih postupaka kod inženjerskih problema, rješavanje sustava linearnih jednadžbi.

    2 sata
    9.

    9. Primjena numeričkih postupaka kod inženjerskih problema, rješavanje nelinearnih jednadžbi i nelinearnih sustava.

    2 sata
    10.

    10. Primjena numeričkih postupaka kod inženjerskih problema, interpolacija polinomima i krivuljama u nizu.

    2 sata
    11.

    11. Primjena numeričkih postupaka kod inženjerskih problema, aproksimacija

    2 sata
    12.

    12. Primjena numeričkih postupaka kod inženjerskih problema, numeričko diferenciranje i integracija, optimizacija.

    2 sata
    13.

    13. Postavljanje matematičkih modela za različite primjere inženjerskih problema i odgovarajućih algoritama. Izrada programskih skripti u MATLAB-u.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Upoznavanje s programskim paketom MATLAB

    2 sata
    2.

    Varijable. Unos podataka.

    2 sata
    3.

    Uvjetni izrazi. Usmjeravanje obrade – grananje.

    2 sata
    4.

    Usmjeravanje obrade – petlje.

    2 sata
    5.

    Rad sa datotekama.

    2 sata
    6.

    Matrične operacije. Operatori na razini elemenata.

    2 sata
    7.

    Funkcije. Razmjena argumenata.

    2 sata
    8.

    2D i 3D grafika u MATLABu.

    2 sata
    9.

    Uvod u numeričke postupke. Linearni sustavi.

    2 sata
    10.

    Uvod u numeričke postupke. Rješavanje općenite nelinearne jednadžbe, postupkom uzastopnog raspolavljanja i Newton-ovim postupkom.

    2 sata
    11.

    Uvod u numeričke postupke. Integracija. Trapezno i Simpsonovo pravilo.

    2 sata
    12.

    Uvod u numeričke postupke. Aproksimacija. Interpolacija.

    2 sata
    13.

    Numerički postupci u MATLAB-u. Primjeri primjene.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.