FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  150 Industrijsko inženjerstvo
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Konstruiranje pomoću računala 1

    (FEEE11)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Matematika 1
    ciljevi predmeta

    Sposobnost objašnjavanja temeljnih pojmova i načela konstruiranja značajkama, parametarskog modeliranja i geometrijskog modeliranja. Sposobnost tvorbe jednostavnih modela, sklopova i nacrtne dokumentacije uporabom programskoga alata za geometrijsko modeliranje.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno svladanog premeta studenti će moći:
    1. Objasniti temeljna načela geometrijskoga modeliranja, parametarskoga modeliranja i modeliranja značajkama
    2. Opisati važnost i postupke razmjene podataka između različitih sustava za oblikovanje pomoću računala
    3. Objasniti temeljna načela opisivanja parametarskih krivulja i ploha
    4. Koristiti programski alat za geometrijsko modeliranje
    5. Konstruirati jednostavne geometrijske modele i sklopove
    6. Odrediti geometrijske značajke poprečnoga presjeka modela
    7. Odrediti masene značajke geometrijskoga modela

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u CAD/CAE sustave. Sastavnice CAD/CAE sustava. Geometrijsko modeliranje. Modeliranje značajkama. Parametarsko modeliranje. Opisivanje krivulja. Opisivanje površina. Strukture podataka za geometrijsko modeliranje. Razmjena podataka između CAD sustava. Temeljni pojmovi strukturne analize.

    preporučena literatura
    • D. Marjanović, "Inženjerska grafika", poglavlje u Inženjerski priručnik I, Školska knjiga, Zagreb 1995.

    • ***, "Pro/E početnica", EAG centar, Zagreb 2004. (HTML dokument)

    dopunska literatura
    • K. Lee, "Principles of CAD/CAM/CAE Systems", Addison-Wesley, Reading 1999.

    • R. Toogood, "Creo Parametric 2.0 Tutorial and Multimedia DVD", SDC Publications, Mission 2013.

    • B. Raphael, I.F.C. Smith, “Fundamentals of Computer-Aided Engineering”, John Wiley and Sons, Chichester 2003.

    • C. McMahon, J. Browne, “CADCAM: Principles, Practice and Manufacturing Management”, Prentice-Hall, Harlow 1998.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se dva međuispita. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Na popravnom ispitu studenti polažu cijelo gradivo. Sve provjere znanja izvode se za računalom. Svaka provjera znanja se sastoji iz dva dijela. Prvi dio je odgovaranje na postavljena pitanja, a drugi dio je rješavanje zadataka (modeliranje). Drugom dijelu mogu pristupiti studenti koji su na prvom dijelu provjere znanja ostvarili najmanje 25 bodova (od mogućih 50).

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena konstrukcijskih vježbi i najmanje 50 bodova (od mogućih 100) na svakom međuispitu. Završna ocjena je određena s:

    Ocjena(%) = (M1 + M2)/2

    gdje su M1 i M2 ocjene prvoga i drugoga međuispita; sve ocjene izražene u postocima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Ispitni rokovi: po rasporedu

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u predmet; opis portala za e-Učenje

    2 sata
    2.

    Uvod u CAD/CAM/CAE sustave, I. dio: temeljni pojmovi

    2 sata
    3.

    Uvod u CAD/CAM/CAE sustave, II. dio: primjene; rasprostranjenost 3D CAD tehnologije

    2 sata
    4.

    Sastavnice CAD/CAM/CAE sustava: sklopovska oprema, programska oprema

    2 sata
    5.

    Geometrijsko modeliranje; modeliranje značajkama; parametarsko modeliranje

    2 sata
    6.

    Uvod u grafičko programiranje, I. dio: OpenGL, koordinatni sustavi, homogene koordinate, pretvorba koordinata

    2 sata
    7.

    Uvod u grafičko programiranje, II. dio: uklanjanje nevidljivih bridova; osvjetljivanje: sjenčanje, "praćenje zrake"

    2 sata
    8.

    Provjera znanja

    2 sata
    9.

    Strukture podataka u geometrijskom modeliranju; razmjena podataka između CAD/CAM/CAE sustava

    2 sata
    10.

    Opisivanje krivulja, I. dio: Hermiteova krivulja

    2 sata
    11.

    Opisivanje krivulja, II. dio: Bezierova krivulja, B-spline krivulja

    2 sata
    12.

    Opisivanje krivulja, III. dio: interpolacijska krivulja; geometrijski uvjeti neprekinutosti; NURBS krivulja

    2 sata
    13.

    Opisivanje ploha: bilinearna ploha; Bezierova ploha, B-spline ploha; NURBS ploha

    2 sata
    14.

    Modeliranje i analiza (uvod u strukturnu analizu konstrukcija)

    2 sata
    15.

    Provjera znanja

    2 sata
      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    1.

    Radni okoliš programa Creo Parametric, I. dio; ekstruzija zatvorene konture po pravcu

    2 sata
    2.

    Radni okoliš programa Creo Parametric, II. dio; model jednostavnoga komada

    2 sata
    3.

    Izmjena modela jednostavnoga komada

    2 sata
    4.

    Rotacija zatvorene konture oko osi

    2 sata
    5.

    Konstrukcijske ravnine

    2 sata
    6.

    Presjeci; ljuske; ograničenja; alati pri skiciranju

    2 sata
    7.

    Translacijski nizovi značajki: jedno- i dvo-dimenzionalni

    2 sata
    8.

    Provjera znanja

    2 sata
    9.

    Radijalni nizovi stavljenih značajki

    2 sata
    10.

    Radijalni nizovi građenih značajki; umnožavanje značajki

    2 sata
    11.

    Ekstruzija zatvorene konture po krivulji

    2 sata
    12.

    Sastavljanje sklopova

    2 sata
    13.

    Izradba nacrta, I. dio

    2 sata
    14.

    Izradba nacrta, II. dio

    2 sata
    15.

    Provjera znanja

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.