FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  150 Industrijsko inženjerstvo
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Tehnologija 1

    (FETE01)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Materijali 1, Materijali 2
    ciljevi predmeta

    Dati studentima osnove procesa spajanja i razdvajanja metalnih materijala - zavarivanja i njemu pridruženih procesa - navarivanja, lemljenja, toplinskih nanašanja slojeva i rezanja za glavne potrebe metalo-prerađivačke industrije.
    Naučiti studente glavne značajke i najčešće primjene procesa spajanja i razdvajanja metalnih materijala.
    Omogućiti studentima stjecanje znanja o utjecaju procesa spajanja i razdvajanja na kvalitetu zavarenih spojeva i čimbenike koji utječu na zavarljivost i rezljivost glavnih konstrukcijskih metala i legura.

    Stjecanje znanja o različitim postupcima lijevanja metala. Razumijevanje povezanosti sastava i strukture metalnog uloška, procesnih parametara lijevanja i obrade taine s uporabnim svojstvima ljevova.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Znati glavne značajke i kategorizaciju procesa spajanja i razdvajanja
    2. Odabrati odgovarajući proces zavarivanja za određenu industrijsku namjenu
    3. Demonstrirati postupke spajanja i razdvajanja na dostupnim strojevima.
    4. Znati najvažnije učinke procesa spajanja i razdvajanja na industrijski najzastupljenije metale i legure.
    5. Kategorizirati postupke obrade lijevanjem.
    6. Dovesti u vezu kemijski sastav i strukturu metalnog uloška te procesne parametre lijevanja s uporabnim svojstvima ljevova.
    7. Prezentirati postupke izrade modela, jezgri i kalupa za lijevanje.
    8. Prezentirati određivanje livljivosti legura i teorijske osnove skrućivanja odljevaka.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Principi spajanja; Sigurnost i zaštita pri zavarivanju; Oblici energije za zavarivanje; Tijek topline; Vrste spojeva, položaji zavarivanja, dodatni i potrošni materijal; Električni luk; Izvori struje za elektro-lučno zavarivanje; Pregled procesa zavarivanja taljenjem; Pregled procesa zavarivanja u čvrstom agregatnom stanju; Osnove navarivanja, naštrcavanja, lemljenja i lijepljenja; Toplinska rezanja i žlijebljenja; Osnovni pojmovi iz metalurgije i zavarljivosti; Kvaliteta i mehanička svojstava zavarenih spojeva; Mehanizacija i robotizacija; Propisi i standardi; Deformacije i zaostala naprezanja.

    Uvod: Podjela postupaka lijevanja. Livljivost. Talionički agregati. Materijali za izradu kalupa i jezgri. Izrada kalupa i jezgri. Uljevni sustavi. Podjela i elementi uljevnih sistema. Osnove teorije procesa formiranja odljevka. Pogreške u odljevcima. Postupci lijevanja.

    preporučena literatura
    • Dio Zavarivanje:

    • B. Anzulović: Zavarivanje, FESB Split 1990.,

    • S. Kralj, Š. Andrić: Zavarivanje i srodni postupci, FSB, Zagreb, 1999.

    • Z. Lukačević: Zavarivanje, SF Slavonski Brod 1997.

    • M. Gojić: Tehnike spajanja i razdvajanja materijala, Metalurški fakultet Sisak, 2003.

    • Podloge za predavanja, N. Krnić,

    • Niz zbornika radova sa savjetovanja HDTZ,

    • Tehničke informacije različitih proizvođača

    • Dio Lijevanje:

    • Jozić, S., Predavanja objavljena na Merlin portalu, FESB, Split, 2023.

    • John Campbell: Complete Casting Handbook, Published by Elsevier Ltd, 2011.

    • Mikell P. Groover: Fundamentals of Modern Manufacturing; Materials, Processes and Systems, JOHN WILEY & SONS, INC., 2010.

    • Zoran Glavaš: Osnove lijevanja metala, skripta, Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, Sisak, 2014.

    dopunska literatura
    • ASM Handbook: Welding, Brazing and Soldering

    • Unkić, D., Glavaš, Z.,"Osnove lijevanja metala", skripta, Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, Sisak, 2009.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Prisustvo na nastavi (predavanja i laboratorijske vježbe) je obvezno. Uvjet za izlazak na ispit je 100 % prisustva na nastavi.
    Studenti koji zbog više sile (npr. bolesti) izostanu s jednog ili više oblika nastave, dužni su pismeno opravdati izostanak (u slučaju bolesti potvrdom o bolovanju) predmetnom nastavniku. Uz dogovor s predmetnim nastavnikom i asistentom moguće je nadoknaditi propuštenu nastavu (npr. dolazak u drugu grupu na laboratorijskim vježbama). Dozvoljeno je najviše tri puta izostati s nastave (uz opravdanje).

    Aktivno sudjelovanje u aktivnostima koje se kontinuirano ocjenjuju na nastavi je obvezno.

    Konačna ocjena predmeta izračunava se na temelju tri komponente:
    1. prisustvo na nastavi
    2. aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave: rješavanje zadataka i kvizova
    3. međuispiti (kolokviji) i ispit
    sa sljedećim faktorima težine:

    1. Prisustvo na predavanjima (P.P.) 3 %, prisustvo na laboratorijskim vježbama (P.L.V.) 3 %
    2. Aktivno sudjelovanje na predavanjima (A.S.P.) 12 %, aktivno sudjelovanje na laboratorijskim vježbama (A.S.L.V.) 12 %
    3. Prvi (K1) i drugi (K2) kolokvij 70 %
    Prag prolaznosti kolokvija je 40 %.

    KONAČNA OCJENA = 0,03 (P.P.) + 0,03 (P.L.V.) + 0,12 (A.S.P.) + 0,12 (A.S.L.V.) + 0,7 (K1 + K2)

    Konačna ocjena se utvrđuje na sljedeći način:

    50 % do 61 % dovoljan (2)
    62 % do 74 % dobar (3)
    75 % do 87 % vrlodobar (4)
    88 % do 100 % izvrstan (5)

    Ukoliko student nije zadovoljan postignutom ocjenom, može se prijaviti predmetnom nastavniku na usmeni ispit u okviru istog ispitnog roka.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Povijesni pregled i razvoj tehnologija spajanja i pridruženih procesa. Sigurnost i zaštita kod zavarivanja i pridruženih procesa.

    1 sat
    2.

    Definicije, principi i kategorizacija procesa spajanja, razdvajanja i toplinskih naštrcavanja. Vrste spojeva i položaji zavarivanja. Dodatni i potrošni materijali. Oblici energije za zavarivanje. Tijek topline kod zavarivanja.

    2 sata
    3.

    Električni luk i plazma u tehnologijama spajanja, razdvajanja i naštrcavanja.

    1 sat
    4.

    Izvori struje za elektro-lučno zavarivanje. Elektrolučni procesi zavarivanja (MIG/MAG; TIG; EPP; plazma, zavarivanje obloženom elektrodom, zavarivanje svornjaka).

    6 sati
    5.

    Zavarivanje izvorima visoke gustoće energije (laser, snop elektrona). Procesi zavarivanja u čvrstom stanju. Specifični procesi zavarivanja. Hibridni procesi zavarivanja.

    3 sata
    6.

    Plinsko zavarivanje. Zavarivanje termitnim smjesama. Elektro-otporni procesi zavarivanja.

    2 sata
    7.

    Tvrdo i meko lemljenje. Osnove navarivanja i toplinskih naštrcavanja. Toplinska rezanja i žlijebljenja.

    2 sata
    8.

    Osnovni pojmovi iz metalurgije i zavarljivosti. Kvaliteta zavarenih spojeva – grješke, mehanička i ostala svojstava zavarenih spojeva.

    2 sata
    9.

    Mehanizacija, automatizacija i robotizacija u zavarivanju i pridruženim aktivnostima. Propisi i standardi. Deformacije i zaostala naprezanja. Lijepljenje.

    2 sata
    10.

    1. kolokvij

    3 sata
    11.

    Uvod, Proizvodnja, Povijesni pregled materijala i proizvodnih postupaka, Tehnologija lijevanja, Podjela postupaka lijevanja, Osnovni pojmovi u ljevarstvu, Ljevački modeli

    3 sata
    12.

    Uljevni sustav, Dimenzioniranje uljevnog sustava, primjena Bernoullijeve jednadžbe i zakona o intenzitetu strujanja.

    3 sata
    13.

    Napajanje odljevka, modul odljevka i pojila. Osnove procesa skrućivanja odljevka.

    3 sata
    14.

    Razrada tehnološkog postupka izrade jednokratnog kalupa. Osnovne faze u procesu proizvodnje odljevaka. Kalupi za lijevanje. Jednokratni i trajni kalupi.

    3 sata
    15.

    Livljivost i ljevačke pogreške. Tehnologično oblikovanje – smjernice za projektiranje odljevaka, Ljevački postupci

    3 sata
    16.

    Legure za lijevanje. Proizvodnja taline

    3 sata
    17.

    2. kolokvij

    3 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Električni luk i njegove značajke. Statička karakteristika izvora struje za zavarivanje sa strmo padajućom karakteristikom. Gravitacijsko zavarivanje.

    2 sata
    2.

    Elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom i njegove značajke. EPP zavarivanje.

    2 sata
    3.

    MAG i MIG zavarivanje. Elektrolučno zavarivanje žicom punjenom praškom.

    2 sata
    4.

    TIG zavarivanje. Plinsko zavarivanje.

    2 sata
    5.

    Toplinsko naštrcavanje. Plinsko rezanje i žlijebljenje. Plazma rezanje.

    2 sata
    6.

    Tvrdo lemljenje. Elektro-otporno točkasto zavarivanje. Zavarivanje trenjem.

    2 sata
    7.

    Robotizirano MIG/MAG zavarivanje. Pregled metalografskog uzorka makrostrukture zavarenog spoja.

    2 sata
    8.

    Uvod, kalupi, modeli, određivanje volumena taline, izračunavanje koeficijenta toplinskog stezanja

    2 sata
    9.

    Dimenzioniranje uljevnog sustava, karakteristični presjeci i kritični presjek.

    2 sata
    10.

    Dimenzioniranje uljevnog sustava. Dimenzioniranje sustava napajanja, modul odljevka i pojila.

    2 sata
    11.

    Simulacija injekcijskog prešanja – program Moldflow ADVISER

    2 sata
    12.

    Gravitacijsko lijevanje u jednodijelne kalupe. Utjecaj materijala kalupa.

    2 sata
    13.

    Gravitacijsko lijevanje u jednodijelne kalupe. Utjecaj oblika i dimenzija kalupa.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.