FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  150 Industrijsko inženjerstvo
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Fizika

    (FEMC01)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Kritički razumjeti odabrane temeljne zakone fizike, te ih primijeniti na realne probleme.

    očekivani ishodi učenja

    Po završetku predmeta studenti će moći:
    1. Predstaviti osnovne zakone mehanike, statike i dinamike fluida, termodinamike, titranja, valova, elektromagnetizma, optike te strukture atoma.
    2. Demonstrirati rješavanje problema iz navedenih fizikalnih cjelina.
    3. Izvesti složenije zaključke iz temeljnih fizikalnih principa u navedenim cjelinama.
    4. Analizirati realne fizikalne probleme u navedenim cjelinama.
    5. Prezentirati fizikalne koncepte i rješenja realnih problema u navedenim cjelinama.
    6. Interpretirati fizikalne procese u područjima mehanike, statike i dinamike fluida, termodinamike, titranja, valova, elektromagnetizma, optike te strukture atoma.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 13 tjedana
    sadržaj

    O fizici. Fizikalne veličine i jedinice. Kinematika čestice. Newtonovi zakoni, sila trenja. Kinematika i dinamika sistema čestica i krutog tijela. Rad, energija, snaga. Gravitacija. Statika i dinamika fluida. Toplina i termodinamika. Kinetičko-molekularna teorija topline. Titraji. Harmoničko titranje. Mehanički valovi, valovi zvuka. Elektromagnetski valovi. Geometrijska optika. Fizikalna optika. Struktura atoma. Jezgra atoma.

    preporučena literatura
    • I. Doršner: On-line materijali, E-learning portal FESB-a

    • M. Grbac: Zadaci iz Fizike, 2008

    • M. Dželalija: Fizika, skripta

    • P. Kulišić: Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb, 1995

    • V. Henč-Bartolić, P. Kulišić: Valovi i optika, Školska knjiga, Zagreb, 1995

    dopunska literatura
    • D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fundamental of Physics, 7th edition, Wiley, 2005

    • N. Cindro: Fizika I, Školska knjiga, Zagreb, 1991

    • N. Cindro: Fizika II, Školska knjiga, Zagreb, 1985

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Kolokviji (međuispiti):

    Gradivo će se podijeliti na dva dijela te polagati u dva kolokvija tijekom nastave u terminima definiranim kalendarom nastave.

    Svaki kolokvij se sastoji od 6 pitanja:
    - 2 obavezna pitanja (osnovna pitanja iz gradiva);
    - 4 pitanja koja testiraju teorijsko znanje i zadatke.

    Za prolaznu ocjenu na kolokviju potrebno je zadovoljiti:
    - minimalno 90% iz obavezne skupine pitanja;
    - minimalno po 50% iz svakog od pitanja koja testiraju teorijsko znanje i zadatke.
    U izračun ostvarenog postotka na kolokviju ulaze samo postotci iz pitanja koja testiraju teorijsko znanje i zadatke i to kroz aritmetičku sredinu. Maksimalan postotak na kolokviju je 100%.

    Student koji ne položi jedan od kolokvija može ga polagati u okviru završnih i popravnih ispita, a u protivnom student polaže cjeloviti ispit.

    Ispiti:
    Cjeloviti ispit se sastoji od 12 pitanja:
    - 4 obavezna pitanja (osnovna pitanja iz gradiva)
    - 8 pitanja koja testiraju teorijsko znanje i zadatke.

    Za prolaznu ocjenu na cjelovitom ispitu potrebno je zadovoljiti:
    - minimalno 90% iz obavezne skupine pitanja;
    - minimalno po 50% iz svakog od pitanja koja testiraju teorijsko znanje i zadatke.
    U izračun ostvarenog postotka na ispitu ulaze samo postotci iz pitanja koja testiraju teorijsko znanje i zadatke i to kroz aritmetičku sredinu. Maksimalan postotak na ispitu je 100%.

    Uvrđivanje konačne ocjene:
    Konačna ocjena određuje se prema apsolutnom načinu ocjenjivanja, prema ukupnom postotku koji se računa kao aritmetička sredina postotaka iz pitanja koja testiraju teorijsko znanje i zadatke. U slučaju da je kolegij položen putem kolokvija, ukupan postotak se računaju kao aritmetička sredina postotaka ostvarenih na prvom i drugom kolokviju.

    Ocjene iz kolegija i pripadajući intervali ukupnog ostvarenog postotka su:
    - dovoljan (2), postotak: 50% - 59%;
    - dobar (3), postotak: 60% - 74%;
    - vrlo dobar (4), postotak: 75% - 89%;
    - izvrstan (5), postotak: 90% - 100%.

    Ukoliko se student tijekom semestra ističe zalaganjem ukupna ocjena može biti povoljnija nego ocjena određena gornjom skalom.

    Termini kolokvija i ispitnih rokova definirani su kalendarom nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Fizikalne veličine i jedinice. Vektori i skalari. Pojam derivacije i integrala.

    3 sata
    2.

    Kinematika čestice.

    3 sata
    3.

    Newtonovi zakoni, sila trenja.

    3 sata
    4.

    Rad, snaga, energija. Gibanje sistema čestica i krutog tijela.

    3 sata
    5.

    Gravitacija, gravitacijska potencijalna energija.

    3 sata
    6.

    Statika i dinamika fluida.

    3 sata
    7.

    Toplina i termodinamika.

    3 sata
    8.

    Kinetičko molekularna teorija topline.

    3 sata
    9.

    Harmoničko titranje.

    3 sata
    10.

    Mehanički valovi, valovi zvuka, ultrazvuk.

    3 sata
    11.

    Elektromagnetski valovi.

    3 sata
    12.

    Geometrijska i fizikalna optika.

    3 sata
    13.

    Struktura atoma i jezgre atoma.

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.