FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  150 Industrijsko inženjerstvo
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Matematika 1

    (FEME03)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Razviti sposobnost primjene matematičkih koncepata i alata iz područja linearne algebre, vektorskog računa, analitičke geometrije, diferencijalnog računa, analize realnih funkcija jedne varijable, te nizova i redova brojeva i funkcija, za analizu i rješavanje inženjerskih i ekonomskih problema.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon završenog predmeta, studenti će biti sposobni:
    1. Navesti definicije i teoreme iz cjelokupnog gradiva.
    2. Reproducirati dokaze najvažnijih teorema.
    3. Prikazati glavne ideje teorema primjerima.
    4. Izračunati rješenje sustava linearnih jednadžbi.
    5. Primijeniti vektorski račun u analitčkoj geometriji prostora.
    6. Interpretirati derivacije matematički, geometrijski i fizikalno.
    7. Analizirati tok realne funkcije jedne varijable.
    8. Ispitati konvergenciju nizova i redova.
    9. Izračunati približnu vrijednost funkcije pomoću Taylorovog reda.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    UVOD: relacije, funkcije, skupovi brojeva.
    LINEARNA ALGEBRA: matrice, matrični zapis sustava linearnih jednadžbi, Gaussova eliminacija, rang matrice, Kronecker-Capellijev teorem, inverzna matrica, determinante.
    VEKTORSKA ALGEBRA: osnovne operacije s vektorima, linearna nezavisnost vektora i baza Euklidskog prostora, vektorski produkti i primjene.
    ANALITIČKA GEOMETRIJA: pravac, ravnina i primjene analitičke geometrije.
    FUNKCIJE REALNE VARIJABLE: načini zadavanja funkcija, klasifikacija funkcija, limes, neprekidnost, asimptote, pregled elementarnih funkcija.
    DERIVACIJA I PRIMJENE: derivacija, diferencijal, više derivacije i diferencijali, teoremi srednje vrijednosti, monotonost, ekstremi, zakrivljenost, ispitivanje toka funkcije.
    NIZOVI I REDOVI: niz realnih brojeva, red realnih brojeva, niz funkcija, red funkcija, Taylorov red.
    Input-output analiza. Primjene u ekonomiji.

    preporučena literatura
    • Ivan Slapničar, Matematika 1, udžbenik, FESB, Split, 2002.

    • Ivan Slapničar, Josipa Barić, Marina Ninčević, Matematika 1, zbirka zadataka, Split, 2010.

    • http://www.fesb.hr/mat1

    • Materijali za vježbe na e-learning portalu FESB-a

    dopunska literatura
    • Petar Javor, Matematička analiza 1, Element, Zagreb, 2001.

    • Luka Krnić i Zvonimir Šikić, Račun diferencijalni i integralni, I. dio, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

    • S. Pavasović i ostali, Matematika - riješeni zadaci, Građevinski fakultet, Split, 1999.

    • B. P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1995.

    • Babić, Z., Tomić-Plazibat, N., Aljinović Z., Matematika za ekonomiste, Ekonomski fakultet, Split, 2004.

    • Babić, Z., Tomić-Plazibat, N., Poslovna matematika, Ekonomski fakultet, Split, 2004.

    • Šego, B., Matematika za ekonomiste, Narodne novine, Zagreb, 2005.

    • Chiang, A. C., Osnovne metode matematičke ekonomije, MATE, d.o.o., Zagreb, 1994.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se jedan međuispit na kojem se polaže gradivo obrađeno u prvih sedam tjedana nastave. Na kraju semestra održat će se dva Završna ispita, a u ljetnom ispitnom roku prvi Popravni ispit, te u jesenskom ispitnom roku drugi Popravni ispit.
    Na svakom ispitu se može polagati gradivo po dijelovima pri čemu prvi dio gradiva obuhvaća gradivo obrađeno u prvih sedam tjedana nastave u semestru, a drugi dio gradiva obuhvaća gradivo obrađeno u preostalih šest tjedana nastave. Zadaća (ispit) iz svakog dijela gradiva sastoji se od zadataka i teorijskih pitanja. Uvjet za polaganje jednog dijela gradiva je najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova u ispitnoj zadaći. Uvjet za polaganje kolegija je polaganje oba dijela gradiva.
    Nakon svakog ispitnog roka položeni ispiti se ocjenjuju prema apsolutnom modelu ocjenjivanja, obzirom na ukupni postotak iz oba dijela, na sljedeći način:
    88 – 100 % za ocjenu 5 (izvrstan), 75 - 87 % za ocjenu 4 (vrlo dobar), 62 – 74 % za ocjenu 3 (dobar) i 50 – 61 % za ocjenu 2 (dovoljan).

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Funkcije. Skupovi. Skupovi brojeva, kompleksni brojevi, trigonometrijski oblik kompleksnog broja, Moivreove formule.

    3 sata
    2.

    Matrice. Osnovne operacije s matricama. Matrični zapis sustava linearnih jednadžbi. Gaussova eliminacija. Linearna nezavisnost i rang matrice. Kronecker-Capellijev teorem.

    3 sata
    3.

    Inverzna matrica. Determinante. Podmatrice i poddeterminante. Laplaceov razvoj determinante. Cramerovo pravilo. Input-output analiza.

    3 sata
    4.

    Vektori. Osnovne operacije s vektorima. Koordinatizacija. Jedinični vektor i kosinusi smjerova. Linearna nezavisnost vektora i baza prostora. Skalarni, vektorski i mješoviti produkt.

    3 sata
    5.

    Jednadžbe pravca. Jednadžbe ravnine. Primjene analitičke geometrije.

    3 sata
    6.

    Funkcije realne varijable: načini zadavanja funkcija, klasifikacija funkcija. Limes, neprekidnost, asimptote. Pregled elementarnih funkcija.

    3 sata
    7.

    Derivacije. Tangenta i normala. Diferencijal i približno računanje.

    3 sata
    8.

    Više derivacije i diferencijali. Deriviranje parametarski zadane funkcije.
    Teoremi diferencijalnog računa (Fermat, Rolle, Cauchy, Lagrange).
    L'Hospital ovo pravilo i računanje limesa neodređenh oblika.

    3 sata
    9.

    Monotonost. Nužni i dovoljni uvjeti ekstrema. Geometrijski ekstrem.

    3 sata
    10.

    Zakrivljenost. Dovoljan uvjet konveksnosti i konkavnosti.
    Nužan i dovoljan uvjet za točke infleksije. Ispitivanje toka i crtanje grafa funkcije.

    3 sata
    11.

    Niz realnih brojeva. Osnovna nejednadžba konvergencije. Gomilište i podniz. Omeđenost, monotonost i konvergencija. Svojstva limesa. Neki važni limesi

    3 sata
    12.

    Red realnih brojeva. Nužan uvjet konvergencije. Kriteriji konvergencije. Apsolutna konvergencija. Alternirani redovi.

    3 sata
    13.

    Niz funkcija. Red funkcija. Taylorov red i primjene. Input-output analiza.. Primjene u ekonomiji.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Uvod. Funkcije. Skupovi. Skupovi brojeva, kompleksni brojevi, trigonometrijski oblik kompleksnog broja, Moivreove formule.

    3 sata
    2.

    Matrice. Osnovne operacije s matricama. Matrični zapis sustava linearnih jednadžbi. Gaussova eliminacija. Linearna nezavisnost i rang matrice. Kronecker-Capellijev teorem

    3 sata
    3.

    Inverzna matrica. Determinante. Podmatrice i poddeterminante. Laplaceov razvoj determinante. Cramerovo pravilo. Input-output analiza.

    3 sata
    4.

    Vektori. Osnovne operacije s vektorima. Koordinatizacija. Jedinični vektor i kosinusi smjerova. Linearna nezavisnost vektora i baza prostora.
    Skalarni, vektorski i mješoviti produkt.

    3 sata
    5.

    Jednadžbe pravca. Jednadžbe ravnine. Primjene analitičke geometrije.

    3 sata
    6.

    Funkcije realne varijable: načini zadavanja funkcija, klasifikacija funkcija. Limes, neprekidnost, asimptote. Pregled elementarnih funkcija.

    3 sata
    7.

    Derivacije. Tangenta i normala. Diferencijal i približno računanje.

    3 sata
    8.

    Više derivacije i diferencijali. Deriviranje parametarski zadane funkcije.
    Teoremi diferencijalnog računa (Fermat, Rolle, Cauchy, Lagrange).
    L'Hospital ovo pravilo i računanje limesa neodređenh oblika.

    3 sata
    9.

    Monotonost. Nužni i dovoljni uvjeti ekstrema. Geometrijski ekstrem.

    3 sata
    10.

    Zakrivljenost. Dovoljan uvjet konveksnosti i konkavnosti.
    Nužan i dovoljan uvjet za točke infleksije. Ispitivanje toka i crtanje grafa funkcije.

    3 sata
    11.

    Niz realnih brojeva. Osnovna nejednadžba konvergencije. Gomilište i podniz. Omeđenost, monotonost i konvergencija. Svojstva limesa. Neki važni limesi

    3 sata
    12.

    Red realnih brojeva. Nužan uvjet konvergencije. Kriteriji konvergencije. Apsolutna konvergencija. Alternirani redovi.

    3 sata
    13.

    Niz funkcija. Red funkcija. Taylorov red i primjene. Input-output analiza.. Primjene u ekonomiji.

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.