FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  140 Brodogradnja
  6. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Tehnologija gradnje broda

    (FESD12)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Cilj kolegija je upoznati studente sa principima gradnje čeličnog broda. Studenti se upoznaju sa svim značajkama brodograđevnog proizvodnog procesa od ulaznog skladišta materijala do porinuća broda te sa dokumentacijom koja je potrebna za gradnju broda.

    očekivani ishodi učenja

    1. Objasniti tokove materijala u brodograđevnom proizvodnom procesu.
    2. Opisati organizaciju i transport materijala na ulaznom skladištu.
    3. Opisati postupke primarne zaštite i obrade materijala za trup broda.
    4. Opisati rad proizvodnih linija u predmontaži podsklopva i sklopova.
    5. Objasniti radne operacije predmontaže sekcija i blokova trupa broda.
    6. Opisati postupke sekundarne zaštite materijala u brodogradnji.
    7. Opisati postupke montaže trupa na građevnom mjestu.
    8. Opisati postupke uzdužnog porinuća broda.
    9. Razumjeti radionički nacrt strukture trupa te na temelju nacrta izraditi tehnološku uputu za izradu strukture.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Definicije. Organizacija i proces gradnje plovila.Tehnološka rasčlana broda. Izrada građevnih dijelova trupa metalnog broda. Organizacija, transport i kontrola na skladištu limova i profila. Strojevi za izradu elemenata i postupak rada. Izrada sekcija u predmontaži. Klasičan način izrade sekcija, mala predmontaža, izrada panela, sklopova, plošnih, volumenskih i blok sekcija. Suvremen način izrade sekcija: fleksibilne linije, roboti u brodogradnji. Montaža opreme u sekcije: uranjeno opremanje. Transport. Sastavljanje trupa plovila: diljevi za gradnju i njihova oprema, ugradnja i prilagođavanje sekcija na kosom ležaju. Kontrola i ispitivanje trupa plovila. Sustavi za predaju broda vodi. Predaja plovila vodi s kosog navoza i u doku. Opremanje, zaštita trupa, završni radovi: dokovanje, pokusna plovidba, primopredaja, garantni radovi. Održavanje i popravak trupa plovila. Osnovne metode gradnje nemetalnih brodova. Gradnja betonskih pomorskih objekata. Gradnja objekata iz stakloplastike. Gradnja objekata iz drva. Primjena naprednih tehnologija za proizvodnju brzih i vrlo-brzih plovila.

    preporučena literatura
    • Grubišić M. Tehnologija gradnje broda. Zagreb, 1986.

    • Grupa autora: Shiffbautechnologie, Berlin, 1989.

    dopunska literatura
    • Zbornici radova sa simpozija Tehnologija i praksa brodogradnje «Sorta»

    • Časopis Brodogradnja

    jezik poduke
    Hrvatski i engleski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će tri međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 5 tjedana nastave, drugi nakon 10 tjedana nastave i treći nakon 15 tjedana nastave. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Na popravnom i
    komisijskom ispitu polaže se cjelokupno gradivo.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi i 40% bodova na svakom međuispitu.
    Ocjena(%)=0,25L + 0,25(M1 + M2 + M3)
    L - ocjena iz laboratorijskih vežbi izražena u postocima,
    M1, M2, M3 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu pismeni ispit koji sadrži 20 pitanja i zadataka. Uvjet za polaganje ispita je 50% bodova od ukupnog broja.
    Ispitni rokovi: prema kalendaru nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Razvoj brodograđevne tehnologije i organizacije brodogradilišta. Brodograđevno tržište. Stanje svjetske flote.

    3 sata
    2.

    Razvoj brodogradilišta. Pregled domaćih i značajnijih svjetskih brodogradilišta

    3 sata
    3.

    Brodograđevni tehnološki proces. Tokovi materijala u brodogradilištu. Vrste i značajke radionica u brodograđevnom procesu.

    3 sata
    4.

    Vrste i značajke materijala u brodogradnji. Skladištenje materijala. Transport materijala na skladištu.

    3 sata
    5.

    Ravnanje materijala i postupci predobrade

    3 sata
    6.

    Obrada materijala u brodogradnji. Značajke mehaničkog i toplinskog postupka rezanja.

    3 sata
    7.

    Rezanje limova i profila u brodogradnji. Upravljanje strojevima za rezanje.

    3 sata
    8.

    Oblikovanje limova i profila u brodogradnji.

    3 sata
    9.

    Predmontaža podsklopova, ukrijepljenih panela i zakrivljenih sekcija

    3 sata
    10.

    Predmontaža volumenskih sekcija.

    3 sata
    11.

    Antikorozivna zaštita sekcija i blokova trupa broda.

    3 sata
    12.

    Metode montaže trupa na građevnom mjestu. Vrste i značajke potklada.

    3 sata
    13.

    Energetika i skela u brodogradnji

    3 sata
    14.

    Teorija porinuća broda. Metode i uređaji za predaju broda vodi.

    3 sata
    15.

    Uzdužno porinuće broda. Tehnološke značajke.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Osnovna tehnološka koncepcija. Bazna tehnologija.

    2 sata
    2.

    Tehnološka rasčlana. Vrste dokumentacije u brodogradnji.

    2 sata
    3.

    Projektna i radionička tehnička dokumentacija. Primjeri.

    2 sata
    4.

    Projektna i radionička tehnološka dokumentacija. Primjeri.

    3 sata
    5.

    Predmontaža podsklopova. Radne operacije. Proizvodne linije.

    2 sata
    6.

    Proizvodne linije u predmontaži ukrijepljenih panela.

    2 sata
    7.

    Proizvodne linije u predmontaži zakrivljenih sekcija.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Izrada aksonometrijskog nacrta zadane sekcije trupa broda.

    9 sati
    2.

    Izrada radioničke i narudžbene specifikacije materijala sklopova zadane sekcije trupa broda

    6 sati
    3.

    Izrada radioničke tehnološke dokumentacije sastavljanja podsklopova zadane sekcije trupa broda

    4 sata
    4.

    Izrada radioničke tehnološke dokumentacije sastavljanja sklopova zadane sekcije trupa broda

    4 sata
    5.

    Izrada radioničke tehnološke dokumentacije sastavljanja zadane sekcije trupa broda

    4 sata
    6.

    Korekcije i predaja programskih zadataka

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.