FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  140 Brodogradnja
  4. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Mehanika fluida

    (FESD11)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Matematika 1, Matematika 2
    ciljevi predmeta

    Prikazati i rastumačiti fizikalne značajke strujanja fluida. Stvoriti jaku bazu znanja s općim glavnim jednadžbama uz sposobnost njihovog pojednostavljenja za rješavanje inženjerskih problema. Shvatiti posebnost Eulerovog opisa gibanja i posljedice na definiranje ubrzanja. Razviti sposobnost primjene koncepta kontrolnog volumena na probleme mehanike fluida. Shvatiti načela sličnosti strujanja i postavke dimenzijske analize. Razlikovati laminarno i turbulentno strujanje i posljedice razlike. Razumjeti pojam gubitka specifične mehaničke energije u viskoznom fluidu.

    očekivani ishodi učenja

    Student će biti sposoban:
    – Odrediti raspodjelu-promjenu tlaka u (relativno) mirujućem fluidu konstantne i promjenjive gustoće za različite specifične masene sile
    – Izračunati silu tlaka mirujućeg i relativno mirujućeg fluida na ravnu i zakrivljenu površinu, silu uzgona, te njihov položaj.
    – Odrediti volumenski i maseni protok za umjereno složene probleme uz korištenje jednadžbe kontinuiteta.
    – Kritički primijeniti Bernoullijevu jedn.za različite probleme stacionarnog strujanja nestlačivog i stlačivog fluida ( istjecanje kroz otvore, kvazistacionarni problem, rotirajuća strujnica)
    – Kritički primijeniti jednadžbu količine gibanja i momenta količine gibanja
    – Izvesti značajke naravnog strujanja temeljem rezultata modelskog ispitivanja
    – Generirati bezdimenzijske veličine primjenom jednostavnih metoda dimenzijske analize.
    – Uporabiti modificiranu Bernoullijevu jednadžbu za strujanje realnog fluida
    – Procijeniti točnost proračuna linijskih i mjesnih hidrauličkih gubitaka u ovisnosti o stanju površine stijenke kanala i Re broju.
    – Analizirati raspodjelu protoka i tlaka nestlačivog fluida za umjereno složenu cijevnu mrežu

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod. Svojstva fluida. Statika: Pascalov zakon, Eulerove jedn. statike, sila tlaka na ravne/zakrivljene plohe, uzgon, stabilnost plutanja. Kinematika: ubrzanje u Eulerovim koord., strujnica, strujna cijev, , maseni/volumenski protok. Dinamika: jedn. kontinuiteta, Eulerove jedn, Bernoullijev integral-energetsko tumaĉenje, Coriolisov koeficijent; promjena tlaka poprijeko na strujnicu, stacionarno strujanje stlaĉivog fluida, brzina zvuka, Machov stoţac, Hugoniot-ove jedn, izentropsko strujanje kroz konvergentno-divergentni kanal, jedn. (momenta) koliĉine gibanja, teorija sliĉnosti, kriteriji sliĉnosti. Strujanje realnog fluida: naprezanje u realnom fluidu laminarno i turbulentno strujanje, graniĉan sloj, profil brzine u kruţnoj cijevi, logaritamski zakon brzine, gubitak mehaniĉke energije zbog otpora strujanja, koeficijent trenja, Nikuradse-ovi pokusi, mjesni otpori, strujanje u cjevovodu, strujanje u otvorenim kanalima

    preporučena literatura
    • Virag Z. Mehanika fluida-odabrana poglavlja, primjeri i zadaci. FSB, Zagreb, 2002.

    • Pilić-Rabadan Lj. Mehanika fluida. Sveučilište u Splitu, 1993.

    • Pehnec, I., "Predavanja iz kolegija Mehanika fluida", e-learning portal, FESB, Split.

    dopunska literatura
    • White F.M. Fluid Mechanics, McGraw Hill, 2010.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija) na kojima će se pismeno provjeravati sposobnost rješavanja numeričkih primjera i teorijsko znanje. Prvi međuispit je u sredini semestra, a drugi na završetku semestra.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu međuispita je 50% bodova na numeričkom i 50% bodova na teorijskom dijelu.
    Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima i zaključno se može i usmeno provjeravati znanje.

    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu pismeni ispit koji sadrži do 8 numerička zadatka i do 12 pitanja iz teorije.
    Konačan broj bodova utvrđuje se na sljedeći način:
    -Bodovi(%)= ((T1+Z1) + (T2+Z2))/4
    T1, Z1, T2, Z2 - bodovi postignuti na kolokvijima (T-teorijski dio/Z-zadaci) izraženi u postotcima
    -Bodovi(%)= (T+Z)/2
    T, Z - bodovi postignuti na ispitnom roku (T-teorijski dio/Z-zadaci) izraženi u postotcima
    Dovoljan uvjet za polaganje ispita je po 50% bodova iz oba numerička dijela i po 50% bodova iz oba teorijska dijela uključujući i završnu usmenu provjeru znanja.

    Konačna ocjena utvrđuje se prema apsolutnom sustavu ocjenjivanja prema ostvarenim bodovima na sljedeći način: od 50% do 61% bodova ocjena dovoljan (2), od 62% do 74% bodova ocjena dobar (3), od 75% do 87% bodova ocjena vrlo dobar (4), od 88% do 100% ocjena izvrstan (5).

    Student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati predavanjima i auditornim vježbama.
    Ispitni rokovi: prema rasporedu FESBa.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod: Sile i naprezanja u fluidu.
    Svojstva fluida:gustoća i ovisnost gustoće o tlaku i temperaturi.

    3 sata
    2.

    Newton-ov zakon viskoznosti, dinamička i kinematička viskoznost, ovisnost viskoznosti o temperaturi i tlaku, ne-Newton-ovi fluidi.

    3 sata
    3.

    Usporedba deformacije krutog i fluidnog tijela. Površinska napetost i kut kvašenja, Laplace-ova jedn. površinske napetosti. Statika:Pascal-ov zakon

    3 sata
    4.

    Euler-ova jedn statike, izobara, raspodjela tlaka u nirujućem i rel. mirujućem fluidu. Sila tlaka mirujućeg fluida na ravnu površinu, položaj sile.

    3 sata
    5.

    Komponente sile tlaka na zakrivljenu površinu i njihov položaj . Sila uzgona.

    3 sata
    6.

    Kinematika: Euler-ov opis gibanja, ubrzanje u Euler-ovim koord., strujnica-strujna cijev i strujna nit, podjela strujanja.

    3 sata
    7.

    Volumenski i maseni protok. Dinamika: Jednadžba kontinuiteta u diferencijalnom i integralnom obliku, posebni oblici j.k.

    3 sata
    8.

    Eulerova jedn, Bernoulli-jeva jedn. , energetsko tumačenje B.j., Coriolis-ov koeficijent, B.j. za rotirajući koord. sustav, primjeri primjene B.j

    3 sata
    9.

    Strujanje stlačivog idealnog fluida, izentropsko strujanje, Hugoniot-ove jedn.

    3 sata
    10.

    Jednadžba količine gibanja i jedn momenta količine gibanja, ( u inercijskom i neinercijskom koord. sustavu), sila fluida na obstrujavane površine

    3 sata
    11.

    Teorija sličnosti, kriteriji sličnosti (Re, Fr, Eu, We, Gr, M), potpuna i nepotpuna sličnost.

    3 sata
    12.

    Strujanje realnog fluida. Navier-Stokes-ove jedn. Gubitak mehaničke energije i podjela gubitaka

    3 sata
    13.

    Laminarno i turbulentno strujanje, kritičan Re broj, intenzitet turbulencije, graničan sloj,

    3 sata
    14.

    Raspodjela tangencijalnog naprezanja u razvijenom cijevnom toku, profili brzine za laminarno i turbulentno strujanje

    3 sata
    15.

    Darcy –Weisbachov formula, koeficijent trenja, koeficijenti lokalnih gubitaka. Nikuradse-ov i Moody-jev dijagram, složeni cjevovod. Nestacionarni efekti.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Uvod: Sile i naprezanja u fluidu.
    Svojstva fluida:gustoća i ovisnost gustoće o tlaku i temperaturi.

    2 sata
    2.

    Newton-ov zakon viskoznosti, dinamička i kinematička viskoznost, ovisnost viskoznosti o temperaturi i tlaku, ne-Newton-ovi fluidi.

    2 sata
    3.

    Usporedba deformacije krutog i fluidnog tijela. Površinska napetost i kut kvašenja, Laplace-ova jedn. površinske napetosti. Statika:Pascal-ov zakon

    2 sata
    4.

    Euler-ova jedn statike, izobara, raspodjela tlaka u nirujućem i rel. mirujućem fluidu. Sila tlaka mirujućeg fluida na ravnu površinu, položaj sile.

    2 sata
    5.

    Komponente sile tlaka na zakrivljenu površinu i njihov položaj . Sila uzgona.

    2 sata
    6.

    Kinematika: Euler-ov opis gibanja, ubrzanje u Euler-ovim koord., strujnica-strujna cijev i strujna nit, podjela strujanja.

    2 sata
    7.

    Volumenski i maseni protok. Dinamika: Jednadžba kontinuiteta u diferencijalnom i integralnom obliku, posebni oblici j.k.

    2 sata
    8.

    Eulerova jedn, Bernoulli-jeva jedn. , energetsko tumačenje B.j., Coriolis-ov koeficijent, B.j. za rotirajući koord. sustav, primjeri primjene B.j

    2 sata
    9.

    Strujanje stlačivog idealnog fluida, izentropsko strujanje, Hugoniot-ove jedn.

    2 sata
    10.

    Jednadžba količine gibanja i jedn momenta količine gibanja, ( u inercijskom i neinercijskom koord. sustavu), sila fluida na obstrujavane površine

    2 sata
    11.

    Teorija sličnosti, kriteriji sličnosti (Re, Fr, Eu, We, Gr, M), potpuna i nepotpuna sličnost.

    2 sata
    12.

    Strujanje realnog fluida. Navier-Stokes-ove jedn. Gubitak mehaničke energije i podjela gubitaka

    2 sata
    13.

    Laminarno i turbulentno strujanje, kritičan Re broj, intenzitet turbulencije, graničan sloj,

    2 sata
    14.

    Raspodjela tangencijalnog naprezanja u razvijenom cijevnom toku, profili brzine za laminarno i turbulentno strujanje

    2 sata
    15.

    Darcy –Weisbachov formula, koeficijent trenja, koeficijenti lokalnih gubitaka. Nikuradse-ov i Moody-jev dijagram, složeni cjevovod. Nestacionarni efekti.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.