FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  140 Brodogradnja
  4. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Osnove tehnologija

    (FETD04)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    - Studenti dobiju kratak enciklopedijski pregled temeljnih proizvodnih tehnologija i stječu osnovna znanja o sprezi konstruiranja, materijala i tehnologija neophodnih za uspješnu proizvodnju u području brodogradnje i strojarstva.
    - Usvajaju se bazična znanja o tehnologijama obrade metala lijevanjem, deformiranjem, odvajanjem čestica, spajanjem i razdvajanjem te mogućnostima primjene ovih postupaka u proizvodnji.

    očekivani ishodi učenja

    Po završetku kolegija studenti će moći:
    1. Klasificirati strojarske tehnologije.
    2. Klasificirati postupke lijevanja, obrade deformiranjem, postupke obrade odvajanjem te postupke spajanja i razdvajanja materijala.
    3. Analizirati karakteristike pojedinih strojarskih tehnologija.
    4. Demonstrirati postupke na dostupnim strojevima.
    5. Opisati načelno strojeve i opremu na kojima se izvode pojedini postupci.
    6. Interpretirati kriterije odabira strojarskih tehnologija/postupaka.
    7. Izdvojiti osnovne značajke postupaka s obzirom na obrađivani materijal.
    8. Procijeniti primjenu odgovarajuće strojarske tehnologije/postupka na konkretan proizvod.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Proizvodnja - povijesni razvoj i ekonomski znaĉaj. Konstruiranje za proizvodnju. Izbor materijala i postupaka. Osnove lijevanja. Skrućivanje metala. Strukture i svojstva odljevaka. Materijali i postupci izrade kalupa i jezgri. Postupci lijevanja u pijesku, kontinuirano, pod tlakom i centrifugalno. Greške i kontrola odljevaka. Znaĉaj i podjela postupaka oblikovanja deformiranjem. Pojam plastiĉne deformacije i pokazatelji plastiĉnosti materijala. Promjene u materijalu kod deformiranja. Stupanj i brzina deformacije. Naprezanje plastiĉnog teĉenja. Analiza glavnih obiljeţja tehnologije oblikovanja sabijanjem, kovanjem, provlaĉenjem, istiskivanjem, valjanjem, dubokim uĉenjem, tiskanjem i štancanjem. Osnovni principi spajanja. Izvori energije. Izvori energije za zavarivanje. Elektriĉni luk, uspostava i njegova stabilnost. Vrste spojeva i poloţaji zavarivanja. Postupci spajanja taljenjem. Postupci spajanja u krutom stanju. Lemljenje, ljepljenje, metalizacija. Zavarljivost. Greške u zavarenim spojevima. Postupci obrade metala odvajanjem ĉestica. Gibanje alata i obratka, osnovna geometrija. Nastajanje i oblici odvojenih ĉestica. Postupci obrade alatima definirane geometrije oštrice: tokarenje, glodanje, blanjanje, bušenje, provlaĉenje, piljenje. Postupci obrade alatima nedefinirane geometrije obrade: brušenje, honovanje, lepovanje.
    Suština i osnove izvoĊenja temeljnih procesa toplinske obrade metalnih materijala. Izotermiĉki i kontinuirani procesi toplinske obrade. Procesi toplinske obrade površine i ĉitavog presjeka. Kaljenje, poboljšavanje, ţarenja. Termo-difuzijska toplinska obrada. Agregati i mediji za izvoĊenje toplinske obrade. Svojstva toplinski obraĊenih proizvoda i tipiĉne grješke.

    preporučena literatura
    • Duplančić, I.: "Osnove tehnologija", rukopis predavanja, FESB, Split 2005

    dopunska literatura
    • Kalpakjian S.: "Manufacturing Engineering and Technology", Addison - Wesley Publishing Company, 1989.Šavar,

    • Duplančić, I.: Obrada deformiranjem, Sveučilište u Splitu, FESB, Split 2007.

    • Math M., “Uvod u tehnologiju oblikovanja deformiranjem”, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 1999.

    • Gojić M.: “ Tehnike spajanja i razdvajanja materijala”, Sveučlište u Zagrebu, Metalurški fakultet Sisak, 2003

    • Cebalo, R.: "Obrada odvajanjem čestica", obrađena pitanja i zadaci, Zagreb, 2000.

    • Ekimović Š.: "Postupci obrade rezanjem”, Univerzitet u Sarajevu, mašinski fakultet u Zenici, 2003.

    • Cebalo R.: "Obrada odvajanjem čestica, Podsjetnik za ispit i zadaci, FSB Zagreb, 1999.

    • Bajić D.: "Obrada obrada odvajanjem čestica”, predavanja, FESB Split, 2005.

    • R. Deželić, Osnove konstrukcijskih materijala, Sveučilište u Splitu, FESB Split, 1996.

    • Deželić R., Metali II, FESB Split, 1987

    • Stupnišek M., F. Cajner: Osnove toplinske obradbe materijala, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1996.

    • S. Kralj i Š. Andrić: Zavarivanje i srodni postupci, FSB Zagreb 1999.

    • N. Krnić: Zavarivanje – podloge s predavanja, neobjavljeno

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji poduĉavaju srodne predmete suraĊuju i zajedniĉki vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija), te za one koji ne zadovolje tijekom semestra i završni ispit. Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon 13 tjedana nastave.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% i više bodova na svakom međuispitu.
    Ocjena (%)=(M1 + M2)*0,5
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu pismeni. Uvjet za polaganje ispita je 50% od ukupnog broja bodova
    Ispitni rokovi: prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod; Konstruiranje za proizvodnju; Izbor materijala i tehnologije; Podjela postupaka i osnove procesa lijevanja; Tečenje i skrućivanje metala.

    3 sata
    2.

    Postupci lijevanja u pijesku. Materijali i postupci izrade kalupa i jezgri;Postupci lijevanja ingota, blokova i trupaca; Lijevanje pod tlakom; Centrifugalno lijevanje; Kontinuirano lijevanje traka. Konstruiranje odljevaka; Greške i kontrola odljevaka.

    3 sata
    3.

    Značaj i podjela postupaka oblikovanja deformiranjem. Pojam plastične deformacije i pokazatelji plastičnosti materijala.

    3 sata
    4.

    Promjene u materijalu izazvane deformacijom; Anizotropija; Stupanj i brzina deformacije; Naprezanje plastičnog tečenja i krivulje tečenja;

    3 sata
    5.

    Postupci sabijanja, kovanja, provlačenja i istiskivanja

    3 sata
    6.

    Postupci valjanja i obrade limova savijanjem, dubokim vučenjem i štancanjem

    3 sata
    7.

    Postupci obrade metala odvajanjem čestica. Gibanje alata i obratka, osnovna geometrija; Nastajanje i oblici odvojenih čestica. Materijali za rezne alate. Kvaliteta obrađene površine.

    3 sata
    8.

    Postupci obrade alatima definirane geometrije oštrice: tokarenje, blanjanje, bušenje, glodanje, vlačenje, piljenje

    3 sata
    9.

    Postupci obrade alatima nedefinirane geometrije obrade: brušenje, honovanje, lepovanje.

    3 sata
    10.

    Osnovni principi spajanja materijala. Načini i podjela procesa zavarivanja. Izvori energije za zavarivanje. Vrste zavarenih spojeva i položaji zavarivanja. Sigurnost pri zavarivačkim radovima.
    Plinsko zavarivanje. Elektrolučni procesi zavarivanja. Zavarivanje obloženom elektrodom.

    3 sata
    11.

    Zavarivanje pod zaštitom praška. MAG zavarivanje. MIG zavarivanje. TIG zavarivanje. Plazma zavarivanje. Zavarivanje laserom i snopom elektrona.

    3 sata
    12.

    Zavarivanje pod zaštitom praška. MAG zavarivanje. MIG zavarivanje. TIG zavarivanje. Plazma zavarivanje. Zavarivanje laserom i snopom elektrona.

    3 sata
    13.

    Lemljenje, ljepljenje.
    Toplinska rezanja, žlijebljenja i naštrcavanja.
    Zavarljivost. Grješke u zavarenim spojevima

    3 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Promjene svojstava materijala sabijanjem, Određivanje faktora trenja

    1 sat
    2.

    Slobodno kovanje metala u hladnom i toplom stanju

    1 sat
    3.

    Istiskivanje profila na laboratorijskoj hidrauličkoj preši

    1 sat
    4.

    Oblikovanje lima savijanjem, dubokim vučenjem i tiskanjem

    1 sat
    5.

    Tokarenje

    1 sat
    6.

    Čeono glodanje, Obodno glodanje

    1 sat
    7.

    Blanjanje i bušenje

    1 sat
    8.

    Brušenje

    1 sat
    9.

    Plinsko zavarivanje, elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom,

    1 sat
    10.

    Elektrolučno zavarivanje – zavarivanje pod zaštitom praška, MAG zavarivanje

    1 sat
    11.

    Elektrolučno zavarivanje – MIG i TIG zavarivanje

    1 sat
    12.

    Meko i tvrdo lemljenje

    1 sat
    13.

    Plinsko naštrcavanje, toplinska rezanja i žlijebljenja

    1 sat
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.