FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  140 Brodogradnja
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Konstruiranje pomoću računala

    (FESC23)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Matematika 1
    ciljevi predmeta

    Sposobnost objašnjavanja temeljnih pojmova i načela konstruiranja značajkama, parametarskog modeliranja i geometrijskog modeliranja. Sposobnost tvorbe jednostavnih modela, sklopova i nacrtne dokumentacije uporabom programskoga alata za geometrijsko modeliranje. Sposobnost izradbe jednostavnih proračuna proračunskim tablicama.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno svladanog premeta studenti će moći:
    1. Objasniti temeljna načela geometrijskoga modeliranja, parametarskoga modeliranja i modeliranja značajkama
    2. Opisati važnost i postupke razmjene podataka između različitih sustava za oblikovanje pomoću računala
    3. Koristiti programski alat za geometrijsko modeliranje
    4. Konstruirati jednostavne geometrijske modele i sklopove
    5. Izvršiti jednostavne inženjerske izračune proračunskim tablicama
    6. Nacrtati graf funkcije proračunskim tablicama
    7. Odrediti površinu omeđenu krivuljom primjenom Simpsonova pravila

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Inženjersko računanje. Proračunske tablice. Uvod u CAD/CAE sustave. Sastavnice CAD/CAE sustava. Geometrijsko modeliranje. Parametarsko modeliranje. Modeliranje značajkama. Strukture podataka za geometrijsko modeliranje. Razmjena podataka između CAD sustava.

    preporučena literatura
    • D. Marjanović, "Inženjerska grafika", poglavlje u Inženjerski priručnik I, Školska knjiga, Zagreb 1995.

    • B. Plazibat, S. Jerčić i dr., "Informatika 1", Sveučilišni studijski centar za stručne studije, Split 2010. (PDF dokument)

    dopunska literatura
    • K. Lee, "Principles of CAD/CAM/CAE Systems", Addison-Wesley, Reading 1999.

    • R. Toogood, "Creo Parametric 2.0 Tutorial and Multimedia DVD", SDC Publications, Mission 2013.

    • B. Raphael, I.F.C. Smith, “Fundamentals of Computer-Aided Engineering”, John Wiley and Sons, Chichester 2003.

    • C. McMahon, J. Browne, “CADCAM: Principles, Practice and Manufacturing Management”, Prentice-Hall, Harlow 1998.

    • I. Ivanšić, "Numerička matematika", Element, Zagreb 2002.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Anketiranje studentica/studenata o kakvoći nastave

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se dva međuispita (za računalom). Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Na popravnom ispitu studenti polažu cijelo gradivo.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena konstrukcijskih vježbi i najmanje 50% bodova na svakom međuispitu. Završna ocjena je određena s:

    Ocjena(%) = (M1 + M2)/2

    gdje su M1, M2 ocjene prvoga i drugoga međuispita; sve ocjene izražene u postocima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Ispitni rokovi: po rasporedu

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u predmet; opis portala za e-Učenje

    2 sata
    2.

    Uvod u CAD/CAM/CAE sustave, I. dio: primjene; rasprostranjenost 3D CAD tehnologije; pribavljanje i ugradnja programa Creo Parametric

    2 sata
    3.

    Uvod u CAD/CAM/CAE sustave, II. dio

    2 sata
    4.

    Sastavnice CAD/CAM/CAE sustava; sklopovska oprema; programska oprema

    2 sata
    5.

    Geometrijsko modeliranje; modeliranje značajkama; parametarsko modeliranje

    2 sata
    6.

    Strukture podataka u geometrijskom modeliranju; razmjena podataka između CAD/CAM/CAE susrava

    2 sata
    7.

    Uvod u strukturnu analizu konstrukcija; priprema za prvu provjeru znanja

    2 sata
    8.

    Provjera znanja

    2 sata
    9.

    Modeliranje krivuljama i plohama

    2 sata
    10.

    Povijest računanja i računala; o brojevima; inženjersko računanje
    "Pažljivo s brojevima": redovi veličina; primjeri radnih knjiga

    2 sata
    11.

    Grafičko prikazivanje rezultata

    2 sata
    12.

    Numerička integracija; rješavanje jednadžbi i sustava jednadžbi

    2 sata
    13.

    Primjeri, I. dio: moment tromosti brodskoga vijka

    2 sata
    14.

    Primjeri, II. dio: brodograđevna letvica; Hermiteova krivulja

    2 sata
    15.

    Provjera znanja

    2 sata
      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    1.

    Radni okoliš programa Creo Parametric; ekstruzija zatvorene konture - model jednostavnoga komada

    2 sata
    2.

    Ekstruzija zatvorene konture (nastavak i svršetak)

    2 sata
    3.

    Rotacija zatvorene konture

    2 sata
    4.

    Konstrukcijske ravnine

    2 sata
    5.

    Presjeci; ljuske; ograničenja; alati pri skiciranju

    2 sata
    6.

    Izradba sklopova

    2 sata
    7.

    Izradba nacrta

    2 sata
    8.

    Provjera znanja

    2 sata
    9.

    Temeljni pojmovi, I. dio: pretvorba mjerne jedinice za snagu; tablica sinusa i tangensa kutova; primjena ugrađenih funkcija

    2 sata
    10.

    Temeljni pojmovi, II. dio: pohrana podataka kao "čisti tekst"; apsolutne i relativne adrese ćelija; izračunavanje složenih izraza

    2 sata
    11.

    Rad s tablicama podataka: statistički pokazatelji; uvjetno oblikovanje; crtanje grafa; zamjena grafa; dodavanje grafa; primjene

    2 sata
    12.

    Numerička integracija: površina kruga; prijeđeni put glisera; površina sinusoide

    2 sata
    13.

    Jednadžbe: tjeme kvadratne funkcije; kvadratna jednadžba; evolventa; gaz plutače

    2 sata
    14.

    Sustavi jednadžbi: linearni sustav 3x3; nelinearni sustav (rastav sile)

    2 sata
    15.

    Provjera znanja

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.