FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  140 Brodogradnja
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Materijali u brodogradnji

    (FETD03)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Cilj kolegija je naučiti studente osnovna i aplikativna znanja o zahtjevima, posebnostima i svojstvima najčešće korištenih materijala za brodograđevnu i pomorsku primjenu, te načine njihove izrade.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    • Navesti osnovne vrste brodograđevnih materijala,
    • Nabrojiti osnovna svojstva, ponašanje i primjenu brodograđevnih materijala,
    • Primjeniti propise klasifikacijskih društava vezano za odabir materijala,
    • Navesti i objasniti osnovne metode ispitivanja materijala u brodogradnji,
    • Objasniti utjecaj legirnih materijala u brodogradnji.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Glavne vrste brodograđevnih materijala, povijesni pregled. Zahtjevi na brodograđevne materijale i materijale za pomorsku tehniku. Vrste, svojstva, ponašanje i primjena: čelika i željeznih ljevova, aluminija i njegovih legura, bakra i njegovih legura, titana, magnezija i
    njihovih legura i ostalih važnijih metala, polimernih materijala, keramiĉkih materijala i stakala, kompozitnih i prirodnih materijala. Naglasak na kemijski postojane materijale –korozijski aspekt, materijale za rad na razliĉitim temperaturama, te novijih i specifiĉnih
    materijala (armirani beton, slojevitih materijala). Primjeri primjene pojedinih materijala. Propisi klasifikacijskih društava i sistematizacija i normizacija materijala. Svrha, definicija i vrste toplinske obrade metalnih materijala. Osnove izotermiĉke i anizotermiĉke pretvorbe austenita. Utjecaj legirnih elemenata. Očvršćavanja promjenom otopivosti i precipitiranjem. TTT dijagrami i primjena. Procesi pribliţavanja ravnoteţnom stanju -žarenja. Primjeri toplinske obrade željeznih i neželjeznih metala

    preporučena literatura
    • D. Živković: Autorizirana predavanja, FESB

    dopunska literatura
    • WEB stranice o materijalima

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata (izravni kontakti i ankete) i kolega.
    Dugoročno – prikupljanje informacija nakon zapošljavanja inženjera.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana nastave. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Svaki se međuispit provodi kao pisani ispit u trajanju od 45 minuta. Sastoji se od test pitanja i zadataka. Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbisu predani izvještaji te 50% bodova na svakom međuispitu., a konačna Konačna se ocjena formira na temelju ostvarenog postotka položenog gradiva na međuisipitma. Svaki od kolokvija ima udio 40 % u cjelokupnoj ocjeni i izvještaji na laboratorijskim vježbama 20%.

    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Ispitni rokovi: prema kalendaru nastave!

    Konačna ocjena se utvrđuje nakon drugog završnog ispita primjenjujući apsolutni ECTS sustav ocjenjivanja u skladu s Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu. Studenti koji nisu položili kolokvije, mogu pisati četiri dodatna ispita. Nakon toga im ostaje dekanski ispit na kojem pišu onaj dio gradiva kojeg nisu do tada položili.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Povijesni pregled razvoja i glavne vrste brodograđevnih materijala.
    Radni uvjeti i zahtjevi na brodograđevne i materijale pomorske tehnike.
    Propisi klasifikacijskih društava.

    2 sata
    2.

    Brodograđevni čelici - vrste, proizvodnja, svojstva i primjena čelika za brodograđevnu i pomorsku namjenu.

    2 sata
    3.

    Definicija i svrha toplinske obrade metalnih materijala.

    1 sat
    4.

    Izotermičke i anizotermičke pretvorbe austenita. TTT dijagrami.

    2 sata
    5.

    Kaljenje - procesi i učinci na čelike.

    2 sata
    6.

    Normalizacijsko i ostala žarenja.

    2 sata
    7.

    Poboljšavanje - procesi i učinci na čelike.

    1 sat
    8.

    Precipitacijsko očvršćavanje na primjeru aluminijske legure.

    2 sata
    9.

    Korozija i zaštita od korozije. Nehrđajući čelici. Čelici za rad na visokim temperaturama.

    2 sata
    10.

    Čelici za rad na niskim temperaturama.

    1 sat
    11.

    Konstrukcijski čelici za zavarivanje. Zavarljivost.

    1 sat
    12.

    Aluminij i njegove legure - vrste, svojstva i primjena za brodogradnju.

    2 sata
    13.

    Neželjezni metali - titan, magnezij, bakar i njihove legure - svojstva i brodograđevne primjene .

    2 sata
    14.

    Polimerni materijali - vrste, svojstva i primjena polimernih materijala za brodogradnju.

    2 sata
    15.

    Keramički materijali - vrste, svojstva i primjena keramičkih materijala i stakala za brodogradnju.

    2 sata
    16.

    Kompozitni materijali - vrste, glavni elementi, svojstva i primjena kompozitnih materijala u brodogradnji.

    3 sata
    17.

    Noviji i specifični materijali za brodograđevne aplikacije – pjene, armirani beton, slojeviti materijali,- platirani limovi, prirodni materijali.

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    1. Metalografija i vlačna proba na brodograđevnom čeliku normalne i povišene čvrstoće

    4 sata
    2.

    2. Ispitivanje žilavosti na brodograđevnim čelicima A i D klase

    2 sata
    3.

    3. Vrste i primjena TTT dijagrama.

    2 sata
    4.

    4. Anizotermička i izotermička obrada čelika za poboljšavanje

    3 sata
    5.

    5. Utjecaj brzine hlađenja na pretvorbu austenita

    2 sata
    6.

    6. Utjecaj količine ugljika na tvrdoću nakon kaljenja

    2 sata
    7.

    7. Klasično poboljšavanje

    2 sata
    8.

    8. Normalizacijsko žarenje.

    2 sata
    9.

    9. Toplinska obrada legure aluminija s magnezijem i silicijem

    4 sata
    10.

    10. Izrada laminata od stakloplastike i određivanje nekih njenih svojstava

    3 sata
    11.

    11. Vakuumsko formiranje laminata od preprega i epoksidne smole i analiza kvalitete

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.