FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  140 Brodogradnja
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Materijali 1

    (FETD07)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    • Prikazati temeljna znanja iz područja građe materijala.
    • Upoznati studente s mehaničkim svojstvima i njihovom vezom sa strukturom materijala.
    • Objasniti ispitivanja mehanička svojstava, kako materijala tako i gotovih konstrukcija.
    • Dati prikaz temeljnih metoda otkrivanja grešaka u materijalima i metalnim konstrukcijama. Prikazati temeljne dijagrame slijevanja legura, posebno dijagrame sljevanja Fe – C legura, kao i svojstava željeznih legura.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    • Analizirati procese kristalizacije te specifičnosti metastabilne i stabilne kristalizacije Fe-C legura
    • Objasniti postupke ispitivanja osnovnih mehaničkih svojstava materijala
    • Karakterizirati polimerne i kompozitne materijale
    • Analizirati svojstva i područja primjene čelika, ljevova i obojenih metala

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Gradnja materijala: atomi, rešetke, kristali. Osnovna mehanička svojstva. Deformiranje materijala i utjecaj na njegova svojstva. Kristalizacija metala i slitina. Osnovni dijagrami slijevanja. Legure željeza - dijagrami slijevanja Fe-C, svojstva i primjena. Ispitivanje materijala: mehanička, metalografska, tehnološka, nerazorna, kemijska.

    preporučena literatura
    • D. Živković: Autorizirana predavanja, FESB

    dopunska literatura
    • Deželić, R.: Metali (I dio), Split, 2005.

    • Kovačiček, F., Španiček,Đ., „Materijali – osnove znanosti o materijalima“, FSB, Zagreb, 2000.

    • WEB stranice o materijalima.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Interna evaluacija i ankete studenata.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana nastave. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Svaki se međuispit provodi kao pisani ispit u trajanju od 45 minuta. Sastoji se od test pitanja i zadataka. Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbisu predani izvještaji te 50% bodova na svakom međuispitu., a konačna Konačna se ocjena formira na temelju ostvarenog postotka položenog gradiva na međuisipitma. Svaki od kolokvija ima udio 40 % u cjelokupnoj ocjeni i izvještaji na laboratorijskim vježbama 20%.

    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Ispitni rokovi: prema kalendaru nastave!

    Konačna ocjena se utvrđuje nakon drugog završnog ispita primjenjujući apsolutni ECTS sustav ocjenjivanja u skladu s Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu. Studenti koji nisu položili kolokvije, mogu pisati četiri dodatna ispita. Nakon toga im ostaje dekanski ispit na kojem pišu onaj dio gradiva kojeg nisu do tada položili.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Vrste materijala, raspoznavanje materijala, građa atoma, atomsko povezivanje

    3 sata
    2.

    Kristalne rešetke, nepravilnosti kristalnih rešetki

    3 sata
    3.

    Proces kristalizacije, brzina nastajanja i rast kristala, razlučivanje (mikro i makro), alotropske modifikacije, Curie točka

    3 sata
    4.

    Deformacija (elastična, plastična) metala, deformacija klizanjem, blizančenje, brzina i stupanj deformacije, deformacija u hladnom i vrućem stanju, izotropija, anizotropija, kvaziizotropija

    3 sata
    5.

    Svojstva materijala; Definicije mehaničkih svojstava; Ispitivanje vlačne čvrstoće

    3 sata
    6.

    Ispitivanje tvrdoće; Ispitivanje žilavosti; Ispitivanje trajne dinamičke čvrstoće

    3 sata
    7.

    Ispitivanje puzavosti; Površinske metode ispitivanja bez razaranja

    3 sata
    8.

    Dubinske metode ispitivanja bez razaranja; Ispitivanje kemijskog sastava; Metalografsko ispitivanje

    3 sata
    9.

    Krivulja hlađenja legure; Dijagram slijevanja komponenti s potpunom otopivošću

    3 sata
    10.

    Eutektički dijagram slijevanja; Peritektički dijagram slijevanja

    3 sata
    11.

    Stabilni dijagram slijevanja Fe-C

    3 sata
    12.

    Metastabilni dijagram slijevanja Fe-C

    3 sata
    13.

    Proizvodnja Fe-C legura, vrste čelika, temeljno o ljevovima na osnovi željeza

    3 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Krivulja grijanja i hlađenja čistog metala

    2 sata
    2.

    Alotropske modifikacije, Dijagram slijevanja s potpunom rastvorivošću

    2 sata
    3.

    Eutektički dijagram slijevanja

    2 sata
    4.

    Stabilini dijagram slijevanja željeza i ugljika (Fe-C)

    2 sata
    5.

    Metastabilni dijagram slijevanja željeza i ugljika (Fe-Fe3C)

    2 sata
    6.

    Metastabilni dijagram slijevanja, Metalografija lijevova i obojenih metala

    2 sata
    7.

    1. KOLOKVIJ

    2 sata
    8.

    Ispitivanje vlačne čvrstoće

    2 sata
    9.

    Ispitivanje dinamičke izdržljivosti, Ispitivanje žilavosti, Ispitivanje iskrenjem

    2 sata
    10.

    Statički postupci ispitivanja tvrdoće: Brinell, Vickers i Rockwell

    2 sata
    11.

    Dinamički postupci ispitivanja tvrdoće: Poldy, Shore i Leeb

    2 sata
    12.

    Ispitivanje materijala bez razaranja 1

    2 sata
    13.

    Ispitivanje materijala bez razaranja 2

    2 sata
    14.

    2. KOLOKVIJ

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.