FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  130 Strojarstvo
  6. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Teorija i tehnika mjerenja

    (FETC13)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje temeljnih postavki teorije i tehnike mjeriteljstva
    • stjecanje specifičnih vještina u metodama i tehnikama mjeriteljstva i kontrole nekih veličina

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    - Interpretirati osnovne mjeriteljske pojmove.
    - Klasificirati mjerne pogreške.
    - Provesti mjerenja na području industrijskog mjeriteljstva.
    - Procijeniti mjernu nesigurnost rezultata mjerenja.
    - Koristiti statističke alate i metode u postupku analize, usporedbe i validacije rezultata mjerenja.
    - Vrjednovati rezultate mjerenja na osnovi kritičkog razmišljanja i intelektualnog poštenja

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 13 tjedana
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 13 tjedana
    sadržaj

    1. TEORIJA MJERENJA:
    Osnove pojmovi u mjeriteljstvu. Mjerni etaloni. Umjeravanje. Mjeriteljska sljedivost. Mjerna točnost i preciznost. Mjerne pogreške. Statistička obrada mjernih rezultata izravno mjerene fizikalne veličine. Nepouzdanost aritmetičke sredine. Mjerna nesigurnost. Posredno mjerenje fizikalne veličine.
    Mjerni pretvornici: Statičke značajke mjernih pretvornika: ulazne značajke mjernih pretvornika, izlazne značajke mjernih pretvornika, prijenosne značajke mjernih pretvornika. Dinamičke značajke mjernih pretvornika. Statističke značajke mjernih pretvornika. Vrste mjernih pretvornika.
    Mjerni mostovi. Pojačala. A/D pretvornici. Filtri.
    Mjerni pretvornici pomaka (otpornički, kapacitivni, induktivni).
    Analiza mjernog sustava.
    2. TEHNIKA MJERENJA (NEKIH) FIZIKALNIH VELIČINA:
    Mjerenje duljine: Mjerni pretvornici i instrumenti u mjerenju dimenzija, oblika, orijentacije, smještaja i vrtnje. Sustavne pogreške u mjerenju dimenzija, oblika, orijentacije, smještaja i vrtnje. Mjerenje i kontrola kutova, navoja i zupčanika. Mjerenje i kontrola površinske hrapavosti. Mjerenje oblika, orijentacije, smještaja i vrtnje.
    Mjerenje temperature.
    Mjerenje sile i momenta.
    Mjerenje tlaka.
    Mjerenje brzine fluida.

    preporučena literatura
    • Runje, B: Predavanja iz kolegija Teorija i tehnika mjerenja, FSB, Zagreb, 2014.

    • Figliola, R. S., Beasley, D. E.: Theory and Design for Mechanical Measurements, John Wiley & Sons, 2011.

    • Morris, A. S.: Measurement and Instrumentation Principles, Butterworth-Heinemann; 3rd edition, 2001.

    • Whitehouse, D. J.: Surfaces and their Measurement, Butterworth-Heinemann; 1st edition, 2002.

    • Smith, G. T.: Industrial Metrology: Surfaces and Roundness, Springer, 2002.

    dopunska literatura
    • Bilić, B.: Predavanja postavljena na servis Merlin FESB-a

    • Bilić, B.: Teorija i tehnika mjerenja, FESB, Split, 2007.

    • Farago, F. T., Curtis, M. A.: Handbook of Dimensional Measurement, Industrial Press Inc, New York, 1994.

    • Bucher, Jay L.: The Metrology Handbook, ASQ Quality Press, 2012.

    • Zaimović-Uzunović, N., Lemeš, S., Denjo, D., Softić, A.: Proizvodna mjerenja, Mašinski fakultet u Zenici, Zenica, 2009.

    jezik poduke
    hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    • Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
    • Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
    • Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika
    • Samoevaluacija nastavnika
    • Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Gradivo predmeta podijeljeno je na dva dijela. Nakon 7. tjedna nastave održat će se međuispit (1. kolokvij) koji se odnosi na prvi dio gradiva. Po završetku semestra održat će se ispiti. Kolokviju i ispitima mogu pristupiti studenti/studentice koji su prisustvovali na najmanje 50 % predavanja te koji su izostali najviše s jedne laboratorijske vježbe.
    Provedba ispita:
    Ispiti se sastoje od dva dijela (cjeline), koji obuhvaćaju gradivo 1., odnosno 2. kolokvija
    Studenti koji su gradivo 1. kolokvija položili u terminu međuispita, na završnom ispitu moraju polagati samo gradivo 2. kolokvija. Ako nisu zadovoljni ocjenom 1. kolokvija mogu ga ponovno polagati u sklopu ispita.
    Studenti koji nisu pristupili ili nisu položili gradivo 1. kolokvija u terminu međuispita, na završnom ispitu pišu cjeloviti ispit, ali se prilikom ispravljanja ispita svaki dio (cjelina) boduje zasebno.
    Ako student na završnom ispitu iz pojedinog dijela (cjeline) dobije više od 50 % ukupnog broja bodova koje on nosi, smatrat će se da je položio izdvojeni dio gradiva te ga, sukladno članku 24., stavak 4., Pravilnika o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu, do kraja akademske godine ne mora ponovno polagati.

    Međuispit i ispiti se provode u pismenoj formi, a sastoje se od teorijskih pitanja i numeričkih zadataka. Nastavnik zadržava pravo održavanja međuispita i ispita i u usmenoj formi.

    Da bi se dobila pozitivna ocjena (tj. položio ispit) iz predmeta, student/studentica mora iz svakog dijela predmeta ostvariti najmanje 50 % bodova.

    Ocjena iz predmeta u postotku: OP (%) = 0,5 (M1 + M2)
    M1, M2 – postotci bodova iz prvog (M1), odnosno drugog (M2) dijela predmeta

    Ocjena iz predmeta, OP:
    50 % do 60 % - dovoljan (2)
    61 % do 75 % - dobar (3)
    76 % do 90 % - vrlo dobar (4)
    91 % do 100 % - izvrstan (5)

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    TEORIJA MJERENJA: Uvod u mjeriteljstvo. Osnovni pojmovi u mjeriteljstvu: mjerena veličina, mjerna jedinica, mjerna metoda, mjerilo, mjerni postupak, mjerni rezultat, mjerna nesigurnost. Sastavnice mjernog jedinstva: mjeriteljska infrastruktura, međunarodni sustav mjernih jedinica (SI), mjerni etaloni, umjeravanje, mjeriteljska sljedivost.

    3 sata
    2.

    TEORIJA MJERENJA: Statistička analiza rezultata izravno mjerene fizikalne veličine.

    2 sata
    3.

    TEORIJA MJERENJA: Mjerna točnost i preciznost. Mjerne pogreške: Apsolutna i relativna mjerna pogreška. Grube, sustavne i slučajne mjerne pogreške. Aksiomi teorije slučajnih pogrešaka. Normalna distribucija.

    2 sata
    4.

    TEORIJA MJERENJA: Nepouzdanost aritmetičke sredine. Opća aritmetička sredina. Mjerna nesigurnost: izvori mjerne nesigurnosti, procjena mjerne nesigurnosti.

    2 sata
    5.

    TEORIJA MJERENJA: Posredno mjerenje fizikalne veličine. Aritmetička sredina, standardno odstupanje, nepouzdanost aritmetičke sredine, sustavna pogreška, mjerna nesigurnost posredno mjerene fizikalne veličine.

    2 sata
    6.

    TEORIJA MJERENJA: Mjerni pretvornici: Statičke značajke mjernih pretvornika: ulazne značajke mjernih pretvornika (mjerena veličina, mjerno područje, mjerni opseg); izlazne značajke mjernih pretvornika (mjerni signal, područje mjernog signala, raspon mjernog signala); prijenosne značajke mjernih pretvornika (linearnost, osjetljivost, razlučivost, histereza, prag pokretljivosti i mrtva zona, zasićenje, stabilnost, utjecaj okoliša, trošenje i starenje. Dinamičke značajke mjernih pretvornika. Statističke značajke mjernih pretvornika (točnost, preciznost, pouzdanost).
    Mjerni mostovi. Pojačala. A/D pretvarači. Filtri.
    Mjerni pretvornici pomaka (otpornički, kapacitivni, induktivni).
    Analiza mjernog sustava.

    7 sati
    7.

    MJERENJE FIZIKALNIH VELIČINA: Mjerni pretvornici i instrumenti za mjerenje dimenzija, odstupanja od oblika, orijentacije, smještaja i vrtnje.

    3 sata
    8.

    KOLOKVIJ 1

    2 sata
    9.

    MJERENJE FIZIKALNIH VELIČINA: Sustavne pogreške u mjerenju dimenzija, oblika, orijentacije, smještaja i vrtnje

    2 sata
    10.

    MJERENJE FIZIKALNIH VELIČINA: Mjerenje i kontrola kutova.

    2 sata
    11.

    MJERENJE FIZIKALNIH VELIČINA: Mjerenje i kontrola navoja.

    1 sat
    12.

    MJERENJE FIZIKALNIH VELIČINA: Mjerenje i kontrola zupčanika.

    2 sata
    13.

    MJERENJE FIZIKALNIH VELIČINA: Mjerenje i kontrola površinske hrapavosti.

    3 sata
    14.

    MJERENJE FIZIKALNIH VELIČINA: Mjerenje odstupanja od oblika.

    2 sata
    15.

    MJERENJE FIZIKALNIH VELIČINA: Mjerenje odstupanja od orijentacije, smještaja i vrtnje.

    1 sat
    16.

    MJERENJE FIZIKALNIH VELIČINA: Mjerenje sile i momenta: Mjerni pretvornici sile i momenta. Mjerenje sile i momenta s pomoću rasteznih metalnih mjernih vrpca.

    1 sat
    17.

    MJERENJE FIZIKALNIH VELIČINA: Mjerenje temperature: Temperaturne ljestvice. Termometri rastezanja (kapljevinski, metalni: bimetalni i štapni, tlačni). Otpornički termometri/termootpornici (RTD - otporni temperaturni detektori i termistori). Termoparovi. Termometri zračenja.

    3 sata
    18.

    MJERENJE FIZIKALNIH VELIČINA: Mjerenje tlaka: Vrste tlakova. Kapljevinski (tekućinski) i deformacijski pretvornici tlaka.
    Mjerenje brzine fluida.

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Upoznavanje s mjernim instrumentima za dimenzija, oblika i položaja
    Atestiranje mjerne ure prema DIN 878
    Mjerenje osnog razmaka s univerzalnim pomičnim mjerilom i s mjerilom za mjerenje osnog razmaka
    Mjerenje unutarnjeg promjera s pomoću trokrakog mikrometra

    2 sata
    2.

    Mjerenje unutarnjeg promjera s pomoću subita
    Mjerenje kuta prizme s pomoću graničnih mjerki, valjčića i mjerne ure
    Mjerenje vanjskog kuta prizme s pomoću kutomjera

    2 sata
    3.

    Mjerenje kuta konusa s pomoću sinus ravnala
    Mjerenje kuta unutarnjeg konusa
    Mjerenje srednjeg promjera vijka mikrometrom

    2 sata
    4.

    Diobena glava: posredno i diferencijalno dijeljenje
    Mjerenje srednjeg promjera vijka s pomoću tri žice

    2 sata
    5.

    Mjerenje tetivne debljine zuba s pomičnim mjerilom
    Mjerenje debljine zuba s pomoću mikrometra (mjera preko više zubi)
    Mjerenje radijalnog udara zupčanika

    2 sata
    6.

    Mjerenje ravnoće površine
    Mjerenje radijalnog udara vratila
    Mjerenje površinske hrapavosti

    2 sata
    7.

    Izrada dokumentiranog mjernog postupka (plan mjerenja i kontrole)

    2 sata
    8.

    Predaja i kontrola izvješća sa vježbi

    1 sat
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.