FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  130 Strojarstvo
  6. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Automatizacija industrijskih procesa

    (FETC06)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Omogućiti studentima da razumiju značaj automatiziranih sustava, da razumiju da je samostalni rad takvih sustava rezultat promišljenih i fizički provedivih postupaka vođenja. Stjecanjem znanja o osnovnim pojmovima vođenja i o sustavskom pristupu automatizaciji studente se podučava da su stečena znanja primjenjiva kod različitih područja, a posebno stječu znanja o automatizaciji sustava iz područja strojarstva i industrijskih procesa općenito. Omogućiti studentima stjecanje osnovnih znanja o uporabi računala kao podršci svim fazama projektiranja.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog kolegija moći:
    1. Opisati ulogu automatizacije i vrste vođenja postrojenja i procesa.
    2. Primijeniti postupke analize i sinteze sustava (u vremenskom i frekvencijskom području).
    3. Izvesti matematičke modele jednostavnih sustava i razumjeti značaj modela kod postupaka projektiranja automatiziranih sustava.
    4. Izvesti prijenosne funkcije elemenata prvog i drugog reda.
    5. Opisati probleme usklađivanja teorije vođenja i i primjene rezultata u praksi. Analizirati elemente modela sustava: regulacijska staza, mjerni, regulacijski i izvršni elementi.
    6. Identificirati stabilnost sustava. Riješiti samostalno pomoću simulacija jednostavni zadatak automatizacije.
    7. Prezentirati osnovne mehaničke regulatore.

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod, problemi i područja primjene. Procesi – sustavni prikaz, osnovne razlike između upravljanja i regulacije. Elementi regulacijske petlje: regulacijska staza, mjerni član, regulacijski članovi, izvršni elementi. Signali i kodiranje. Standardne pobudne funkcije. Opis sustava prijenosnom funkcijom. Točnost i stabilnost regulacije. Procesi prvog i drugog reda u regulacijskom krugu.
    Zahtjevi kod sinteze u vremenskom području.
    Regulacijski objekti: objekti bez izjednačenja i objekti s izjednačenjem. Istosmjerni servomotor. Hidrauliĉki motor.
    Regulacijski uređaji: P-djelovanje, I-djelovanje, D-djelovanje, PI kompenzator, PD kompenzator. PID regulator.

    preporučena literatura
    • Božićević, J.: Temelji automatike 1, Školska knjiga, 1990.

    • Marasović, J.: Temeljni postupci u automatici, Interna skripta, FESB, Split 2001.

    • Nikolić, G.: Upravljanje, Školske novine, Zagreb 1996.

    dopunska literatura
    • Šurina, T., Automatska regulacija, Školska knjiga, Zagreb 1987.

    • Novaković, B.: Metode vođenja tehničkih sistema, Školska knjiga, Zagreb. 1990.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Interna evaluacija i ankete studenata.
    Nastavnici iz istog područja surađuju te uzajamno nadziru nastavne procese.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će održana dva međuispita (kolokvija). Prvi kolokvij održava se tijekom nastave (prema kalendaru), a drugi nakon završetka nastave.
    Gradivo je podijeljeno u dvije sadržajne cjeline, gradivo1 i gradivo2.
    Pojedinačni kolokvij smatrat će se položenim ako je ostvareno 50% točnih odgovora za svaku cjelinu, stoga i ukupno ostvareni bodovi koji daju pozitivnu ocjneu moraju biti minimalno 50% točni.
    Potrebno je tijekom semestra riješiti seminarski rad da bi se priznala (upisala) ocjena ostvarena putem kolkvija i ispita.
    Ocjenjivat će se rezultati ostvareni na dijelu laboratorijskih vježbi.
    Konačna ocjena (%) = (M1+ M2)/2 + 0.1*M3
    (Moguće je osvojiti maksimalno 100% bodova, tj. 110% = 100%).
    M1 i M2 - bodovi ostvareni na kolokvijima, M3 - bodovi ostvreni na dijelu vježbi.
    Konačna ocjena utvrđuje se na slijedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% - 61% dovoljan (2)
    62% - 74% dobar (3)
    75% - 87% vrlodobar (4)
    88% - 100% izvrstan (5)

    Svaki se kolokvij sastoji od ukupno 5 pitanja iz teorije i zadataka.
    Ispitni rokovi:
    Završni ispiti. Popravni ispit. Komisijski ispit.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod: zadaci automatizacije, problemi i područja primjene. Upravljanje. Regulacijska petlja. Simulacija sustava.

    2 sata
    2.

    Matematički pristup dinamičkim sustavima. Analiza u vremenskom području.

    2 sata
    3.

    Standardne pobudne funkcije. Vremenski odziv sustava - Prijelazna funkcija.

    2 sata
    4.

    Analogije: (mehaničke, hidrauličke, toplinske, električke). Linearizacija.

    2 sata
    5.

    Integral konvolucije. Laplaceova transformacija. Prijenosna funkcija.

    2 sata
    6.

    Prijenosna funkcija osnovnih i složenih sustava. Algebra blokova.

    2 sata
    7.

    Analiza složenih sustava. Sustavi 1. i 2. reda, prijelazni dio odziva, ustaljeno stanje

    2 sata
    8.

    Stabilnost sustava. Regulatori: stabilizacija sustava, poboljšanje vremenskog odziva.

    2 sata
    9.

    Analiza u frekvencijskom području. Grafički prikaz frekvencijskog odziva (Bode). Frekvencijski odziv osnovnih sustava.

    2 sata
    10.

    Mjerni elementi regulacijske petlje.

    2 sata
    11.

    Izvršni elementi regulacijske petlje.

    2 sata
    12.

    Servomehanizam. Proporcionalni i servo ventili.

    2 sata
    13.

    Funkcionalna ugradnja elemenata u regulacijsku petlju.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Upoznavanje sa programom MATLAB

    3 sata
    2.

    Simuliranje linearnih diferencijalnih jednadžbi pomoću MATLABa/Simulinka

    3 sata
    3.

    Priejnosna funkcija, simuliranje i analiza.

    3 sata
    4.

    Analiza složenih sustava primjenom simulacija i algebre blokova.

    3 sata
    5.

    Analiza sustava 1. reda.

    3 sata
    6.

    Analiza sustava 2. reda.

    3 sata
    7.

    Analiza sustava u frekvencijskom području.

    3 sata
    8.

    Stabilnost sustava, analiza i sinteza regulatora kojima se stabiliziraju nestabilni sustavi. Sinteza P-regulatora.

    3 sata
    9.

    Simuliranje vođenja susatva po načelu on-off (simuliranje djelovanja jednostavnog PLCa).

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.