FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  130 Strojarstvo
  5. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Hidraulički strojevi

    (FESC13)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Mehanika fluida 1
    ciljevi predmeta

    Upoznati različite vrste hidrauličkih strojeva, njihove izvedbene značajke i područje primjene. Razumjeti transformaciju energije u hidrauličkom stroju i njenu ovisnost o dimenzijama kola-obliku lopatice, brzini vrtnje.
    Spoznati uzroke promjene energetskih i kavitacijskih značajki hidrauličkih strojeva promjenom protoka i brzine vrtnje. Upoznati se s hidrauličkim opterećenjem dijelova hidrauličkih strojeva.

    očekivani ishodi učenja

    Student će biti sposoban:
    – Ocijeniti prikladnost hidrauličkog stroja za određeni hidraulički sustav obzirom na njegove energetske i kavitacijske značajke.
    – Kritički procijeniti utjecaj svojstava fluida na značajke stroja.
    – Predvidjeti značajke hidrauličkih strojeva u uvjetima promjenjive brzine vrtnje i dimenzija kola uz ostvarenu djelomičnu sličnost.
    – Odrediti glavne dimenzija hidrauličkog stroja korištenjem glavnih jednadžbi hidrauličkih strojeva i statističkih dijagrama s eksperimentalnim bezdimezijskim koeficijentima.
    – Uočiti kritična mjesta u hidrauličkom stroju glede njegovog održavanja
    – Testirati energetske značajke i procijeniti stanje korištenog hidrauličkog stroja (pumpe i ventilatora)

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Podjela, temeljne radne i konstruktivne značajke pumpu, pretvorba energije, mehanička, volumetrička i hidraulička učinkovitost. Kinematika strujanja u kolu. Eulerova jedn. turbostrojeva, glavna jedn. aksijalnih turbostrojeva. Teorija sličnosti i kriteriji sličnosti strujanja u turbostrojevima, specifična brzohodnost. Kavitacija i kavitacijske značajke pumpi. Oblikovanje kola/kućišta centrifugalnih pumpi, otklon strujanja, stupanj reakcije kola, volumetrički i hidraulički gubitci u pumpi, trenje diska. Aksijalno/radijalno opterećenje kola pumpi, uravnotežavanje aksijalne sile. Brtvljenje vratila pumpe. Radne, konstruktivne značajke i izvedbene značajke centrifugalnih, poluaksijalnih i aksijalnih pumpi, primjena. Paralelan i serijski rad, regulacija protoka, ispitivanje pumpi. Ventilatori: podjela, konstruktivne i radne značajke centrifugalnih, poluaksijalnih i aksijalnih ventilatora. Vodne turbine: podjela, konstruktivne i radne značajke vodnih turbine. Difuzor turbine. Kavitacija vodne turbine Vjetroturbine: pretvorba energije vjetra, teorija pokretačkog diska, značajke vjetroturbina. Hidraulička spojka i hidraulički mjenjač, princip rada i izvedba. Istisninske pumpe: podjela, princip rada, značajke, konstruktivne izvedbe.

    preporučena literatura
    • Pilić-Rabadan, Lj., "Vodne turbine, pumpe i vjetroturbine", FESB, Split, 2000, ISBN 953-6114-35-6.

    • Pehnec, I., "Predavanja iz kolegija Hidraulički strojevi", e-learning portal, FESB, Split.

    dopunska literatura
    • Schulz, H., "Pumps", Springer Verlag, Berlin, 1977, ISBN 3-540-08098,

    • Gulich J.F. , Centrifugal Pumps, Springer, 2010

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija) na kojima će se pismeno provjeravati sposobnost rješavanja numeričkih primjera i teorijsko znanje. Prvi međuispit je u sredini semestra, a drugi na završetku semestra.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu međuispita je 50% bodova na numeričkom i 50% bodova na teorijskom dijelu.
    Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima i zaključno se može i usmeno provjeravati znanje.

    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu pismeni ispit koji sadrži do 8 numerička zadatka i do 12 pitanja iz teorije.
    Konačan broj bodova utvrđuje se na sljedeći način:
    -Bodovi(%)= ((T1+Z1) + (T2+Z2))/4
    T1, Z1, T2, Z2 - bodovi postignuti na kolokvijima (T-teorijski dio/Z-zadaci) izraženi u postotcima
    -Bodovi(%)= (T+Z)/2
    T, Z - bodovi postignuti na ispitnom roku (T-teorijski dio/Z-zadaci) izraženi u postotcima
    Dovoljan uvjet za polaganje ispita je po 50% bodova iz oba numerička dijela i po 50% bodova iz oba teorijska dijela uključujući i završnu usmenu provjeru znanja.

    Konačna ocjena utvrđuje se prema apsolutnom sustavu ocjenjivanja prema ostvarenim bodovima na sljedeći način: od 50% do 61% bodova ocjena dovoljan (2), od 62% do 74% bodova ocjena dobar (3), od 75% do 87% bodova ocjena vrlo dobar (4), od 88% do 100% ocjena izvrstan (5).

    Student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati predavanjima i auditornim vježbama. Kako bi pristupio ispitu, student mora imati uredno predane i prihvaćene izvještaje sa svih laboratorijskih prije prvog ispitnog roka.
    Ispitni rokovi: prema rasporedu FESBa.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    1. Podjela, temeljne radne značajke pumpi, ventilatora i turbina

    3 sata
    2.

    2. Pretvorba energije, mehanička, volumetrička i hidraulička učinkovitost, Sankey-ev dijagram

    3 sata
    3.

    3. Kinematika strujanja u kolu,. Eulerova jedn. turbostrojeva

    3 sata
    4.

    4. Glavna jedn. aksijalnih turbostrojeva

    3 sata
    5.

    5. Teorija sličnosti, Buckinghamov teorem, kriteriji sličnosti strujanja u turbostrojevima, krivulje sličnosti

    3 sata
    6.

    6. Nepotpuna sličnost, ispravak hidr. učinkovitosti, specifična brzohodnost, specifičan promjer, statistički dijagrami bezdim značajki

    3 sata
    7.

    7. Kavitacija, štetne posljedice kavitacije, kavitacijske značajke pumpi (NPSH, koeficijent kavitacije, usisna brzohodnost)

    3 sata
    8.

    8. Oblikovanje kola/kućišta centrifugalnih pumpi

    3 sata
    9.

    9. Stupanj reakcije kola, otklon strujanja

    3 sata
    10.

    10. Volumetrički i hidraulički gubitci u pumpi, trenje diska

    3 sata
    11.

    11. Aksijalno/radijalno opterećenje kola pumpi, uravnotežavanje aksijalne sile

    3 sata
    12.

    12. Brtvljenje vratila pumpe, Radne, konstruktivne značajke i izvedbene značajke centrifugalnih, poluaksijalnih i aksijalnih pumpi, primjena

    3 sata
    13.

    13. Paralelan i serijski rad, regulacija protoka, ispitivanje pumpi

    3 sata
    14.

    14. Ventilatori: podjela, konstruktivne i radne značajke centrifugalnih, poluaksijalnih i aksijalnih ventilatora

    3 sata
    15.

    15. Vodne turbine: podjela, konstruktivne i radne značajke vodnih turbine Difuzor turbine. Kavitacija vodne turbine

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    1. Podjela, temeljne radne značajke pumpi, ventilatora i turbina

    2 sata
    2.

    2. Pretvorba energije, mehanička, volumetrička i hidraulička učinkovitost, Sankey-ev dijagram

    2 sata
    3.

    3. Kinematika strujanja u kolu,. Eulerova jedn. turbostrojeva

    2 sata
    4.

    4. Glavna jedn. aksijalnih turbostrojeva

    2 sata
    5.

    5. Teorija sličnosti, Buckinghamov teorem, kriteriji sličnosti strujanja u turbostrojevima, krivulje sličnosti

    2 sata
    6.

    6. Nepotpuna sličnost, ispravak hidr. učinkovitosti, specifična brzohodnost, specifičan promjer, statistički dijagrami bezdim značajki

    2 sata
    7.

    7. Kavitacija, štetne posljedice kavitacije, kavitacijske značajke pumpi (NPSH, koeficijent kavitacije, usisna brzohodnost)

    2 sata
    8.

    8. Oblikovanje kola/kućišta centrifugalnih pumpi

    2 sata
    9.

    9. Stupanj reakcije kola, otklon strujanja

    2 sata
    10.

    10. Volumetrički i hidraulički gubitci u pumpi, trenje diska

    2 sata
    11.

    11. Aksijalno/radijalno opterećenje kola pumpi, uravnotežavanje aksijalne sile

    2 sata
    12.

    12. Brtvljenje vratila pumpe, Radne, konstruktivne značajke i izvedbene značajke centrifugalnih, poluaksijalnih i aksijalnih pumpi, primjena

    2 sata
    13.

    13. Paralelan i serijski rad, regulacija protoka, ispitivanje pumpi

    2 sata
    14.

    14. Ventilatori: podjela, konstruktivne i radne značajke centrifugalnih, poluaksijalnih i aksijalnih ventilatora

    2 sata
    15.

    15. Vodne turbine: podjela, konstruktivne i radne značajke vodnih turbine Difuzor turbine. Kavitacija vodne turbine

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Konstruktivne značajke različitih pumpi

    4 sata
    2.

    Energetska značajka centrifugalne pumpe

    2 sata
    3.

    Sličnost hidrauličkih strojeva

    1 sat
    4.

    Kavitacijska značajka pumpe

    2 sata
    5.

    Raspodjela tlaka u pumpi

    1 sat
    6.

    Značajka centrifugalnog ventilatora

    1 sat
    7.

    Otklon strujanja

    1 sat
    8.

    Značajka aksijalnog ventilatora

    1 sat
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.