FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  130 Strojarstvo
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Mehanika materijala 2

    (FESC08)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Mehanika materijala 1
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • stjecanje temeljnih znanja iz strukturne analize,
    • upoznavanje s energijskim metodama, metodom sila i metodom pomaka te metodom početnih parametara,
    • upoznavanje s osnosimetričnim pločama

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. objasniti pojam poopćene sile i pomaka, matrice podatnosti i krutosti te potencijalne energije deformiranosti štapnog konstrukcijskog elementa,
    2. objasniti Bettijev, Maxwellov, Castiglianove teoreme i teoreme o minimumu potencijalne energije deformiranosti,
    3. primjeniti Castiglianove teoreme pri rješavanju ravninskih sustava štapova,
    4. klasificirati sustave štapova (ravninski, prostorno-ravninski i prostorni sustavi),
    5. odrediti stupanj statičke i kinematičke neodređenosti sustava štapova,
    6. kombinirati simetriju i antisimetriju sustava štapova pri rješavanju složenih problema,
    7. objasniti osnovni sustav metode sila te kanonske jednadžbe metode sila,
    8. primjeniti metodu sila pri rješavanju ravninskih sustava štapova,
    9. objasniti osnovni sustav metode pomaka te kanonske jednadžbe metode pomaka,
    10. primjeniti metodu pomaka pri rješavanju ravninskih sustava štapova,
    11. objasniti metodu početnih parametera,
    12. primjeniti metodu početnih parametera u analizi pomaka i unutarnjih sila sustava štapova,
    13. proračunati naprezanja i raspodjele unutarnjih sila tankih kružnih ploča.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Poopćene sile i poopćeni pomaci. Matrica podatljivosti. Matrica krutosti. Maxwellov teorem. Castiglianovi teoremi. Teorem o minimumu energije deformiranosti. Mohrova metoda određivanja pomaka. Ravninske konstrukcije. Prostorno-ravninske konstrukcije. Prostorne konstrukcije. Statička neodređenost konstrukcije. Kinematička neodređenost konstrukcije. Metoda sila. Metoda pomaka. Metoda početnih parametara. Savijanje tankih kružnih ploča.

    preporučena literatura
    • Pavazza, R.: Energijske metode - Uvod u strukturnu analizu, Zagreb, 2018.

    • Alfirević, I.: Nauka o čvrstoći II, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 1999.

    • Pavazza, R.: Uvod u analizu tankostjenih štapova, Zagreb, 2007.

    dopunska literatura
    • Parnes, R.: Solid Mechanics, John Wiley & Sons, Chichester, 2001.

    • Solecky, R., Conant, R. J.: Advanced Mechanics of Materials, Oxford University Press, New York, Oxford, 2003

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Svi ispiti na zimskim, ljetnim i jesenskim ispitnim rokovima sastoje se od dva dijela (cjeline), koje obuhvaćaju gradivo I., odnosno II. kolokvija. Svaki međuispit se sastoji od teorijskog i numeričkog dijela. Studenti koji su gradivo I. kolokvija položili u terminu međuispita održanog nakon 7 tjedana nastave, na završnom ispitu moraju polagati samo gradivo II. kolokvija. Studenti koji nisu pristupili ili nisu položili gradivo I. kolokvija u terminu međuispita, na završnom ispitu pišu cjeloviti ispit, ali se prilikom ispravljanja ispita svaki dio (cjelina) boduje zasebno. Ukoliko student na završnom ispitu iz pojedinog dijela (cjeline) sakupi više od 50 % ukupnog broja bodova koje on nosi, smatrat će se da je položio izdvojeni dio gradiva te ga, sukladno članku 24., stavak 4., Pravilnika o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu, do kraja akademske godine ne mora ponovno polagati. Ispit se smatra položenim ukoliko je student ostvario minimalno 50 % bodova iz svakog od dijelova (cjelina) gradiva.

    Ukupan broj bodova utvrđuje se na sljedeći način:
    Bodovi(%)= (K1 + K2)/2
    K1, K2 - bodovi iz kolokvija izraženi u postocima.

    Konačna se ocjena utvrđuje, primjenjujući apsolutni ECTS sustav ocjenjivanja u skladu s Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu, na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Energijske metode. Poopćene sile i pomaci. Uplivni koeficijenti. Matrica podatljivosti Recipročni uplivni koeficijenti. Matrica krutosti.

    2 sata
    2.

    Maxwellov teorem. Castiglianov drugi i prvi teorem. Teorem o minimumu energije deformiranosti.

    2 sata
    3.

    Mohrova metoda određivanja pomaka. Mohrov integral. Vereščaginovo pravilo.

    2 sata
    4.

    Definicije i podjela štapnih konstrukcija. Statička neodređenost konstrukcije: ravninske, prostorno-ravninske.

    2 sata
    5.

    Statička neodređenost konstrukcije: prostorne konstrukcije. Kinematička neodređenost konstrukcije: ravninske konstrukcije.

    2 sata
    6.

    Metoda sila. Kanonske jednadžbe metode sila.

    2 sata
    7.

    Simetrične i antisimetrične konstrukcije.

    2 sata
    8.

    Provjera znanja prema usvojenom rasporedu.

    2 sata
    9.

    Metoda pomaka.

    2 sata
    10.

    Kanonske jednadžbe metode pomaka.

    4 sata
    11.

    Metoda početnih parametara. Vektor stanja. Matrica polja. Vektor opterećenja.

    2 sata
    12.

    Više područja integracije. Rješavanje statički neodređenih zadataka.

    2 sata
    13.

    Savijanje tankih kružnih ploča.

    2 sata
    14.

    Provjera znanja prema usvojenom rasporedu.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Energijske metode. Poopćene sile i pomaci. Uplivni koeficijenti. Matrica podatljivosti Recipročni uplivni koeficijenti. Matrica krutosti.

    2 sata
    2.

    Maxwellov teorem. Castiglianov drugi i prvi teorem. Teorem o minimumu energije deformiranosti.

    2 sata
    3.

    Mohrova metoda određivanja pomaka. Mohrov integral. Vereščaginovo pravilo.

    2 sata
    4.

    Definicije i podjela štapnih konstrukcija. Statička neodređenost konstrukcije: ravninske, prostorno-ravninske.

    2 sata
    5.

    Statička neodređenost konstrukcije: prostorne konstrukcije. Kinematička neodređenost konstrukcije: ravninske konstrukcije.

    2 sata
    6.

    Metoda sila. Kanonske jednadžbe metode sila.

    2 sata
    7.

    Simetrične i antisimetrične konstrukcije.

    2 sata
    8.

    Provjera znanja prema usvojenom rasporedu.

    9.

    Metoda pomaka.

    2 sata
    10.

    Kanonske jednadžbe metode pomaka.

    2 sata
    11.

    Metoda početnih parametara. Vektor stanja. Matrica polja. Vektor opterećenja.

    2 sata
    12.

    Više područja integracije. Rješavanje statički neodređenih zadataka.

    2 sata
    13.

    Savijanje tankih kružnih ploča.

    2 sata
    14.

    Membranska naprezanja u rotacijskim ljuskama. Debelostjene posude.

    2 sata
    15.

    Provjera znanja prema usvojenom rasporedu.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.