FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  130 Strojarstvo
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Mehanika 3

    (FESC04)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Matematika 1, Matematika 2, Mehanika 1, Mehanika 2
    ciljevi predmeta

    Upoznati studente s osnovama inženjerske dinamike. Upoznati osnovne modele (čestica, sustav čestica, kruto tijelo) i analizu njihovog gibanja kao temelj za dinamičku analizu realnih mehaničkih sustava. Pomoći studentima da razviju inženjerski pogled na rad strojeva te inženjersko razmišljanje kako bi jasno i jezgrovito komunicirali.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon završenog kolegija, studenti će biti sposobni (studenti će moći):
    1) Objasniti pojam sile kao vremenski promjenljivi vektor.
    2) Objasniti pojam kinetičke, potencijalne i mehaničke energije te pojam konzervativne sile.
    3) Objasniti pojam snage i mehaničke učinkovitosti.
    4) Primijeniti dinamiku čestica
    a) Pravilno odabrati česticu/tijelo čije se gibanje promatra
    b) Pravilno nacrtati oslobođenu česticu/ tijelo za promatrani sustav.
    c) Postaviti i riješiti jednadžbe gibanja prema drugom Newton-ovom zakonu za zadani sustav.
    d) Koristiti zakonitosti koje proizlaze iz drugog Newton-ova zakona uključujući rad i energiju te količinu gibanja.
    5) Primijeniti kinematiku i dinamiku na dvodimenzionalno (ravninsko) gibanje krutog tijela
    a) Koristiti ispravno pojmove zakret, kutna brzina i kutno ubrzanje.
    b) Pravilno prikazati oslobođeno tijelo/sustav tijela.
    c) Odrediti moment tromosti tijela.
    d) Koristiti zakonitosti koje proizlaze iz drugog Newton-ova zakona uključujući rad i energiju te količine gibanja kako bi se postavile jednadžbe gibanja općeg krutog tijela u ravnini.

    Koristiti SI jedinice u svim mehaničkim veličinama (pomak i zakret, brzina i ubrzanje, masa, sila, moment, rad/energija, snaga, količina gibanja, moment tromosti).

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    dvije grupe
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    4 sata tjedno × 15 tjedana
    četiri grupe
    sadržaj

    Uvod u dinamiku. Dinamika slobodne čestice: jednadžbe gibanja, Direktni i indirektni zadatak dinamike. Gibanje vezane čestice: jednadžbe veze i jednadžbe gibanja. Rad i snaga sile koja djeluje na česticu. Potencijalna i kinetička energija. Potencijalno polje i sila. Princip rada i energije. Očuvanje mehaničke energije. Impuls i količina gibanja. Impuls momenta i moment količine gibanja. Principi količine gibanja. Očuvanje količine gibanja. Dinamika u neinercijskom sustavu. D'Alambertov princip. Dinamika sustava čestica: središte mase, kinetička energija, količina gibanja, moment količine gibanja sustava čestica. Sudar dvije čestice. Sile na tekućinu u stacionarnom protoku (Lagrangeov i Eulerov pristup). Dinamika krutog tijela. Moment količine gibanja i momenti tromosti tijela. Kinetička energija tijela i rad sila koje djeluju na tijelo. Momentne jednadžbe i jednadžbe energije za gibanje tijela: Jednadžbe ravninskog gibanja tijela; Jednadžbe gibanja tijela u prostoru. Uvod u analitičku mehaniku. Giroskop. Titranje sustava masa opruga.

    preporučena literatura
    • Željan Lozina: Dinamika, Sveučilište u Splitu, Split, 2005.

    • Predavanja i vježbe, e-learning portal

    dopunska literatura
    • - D. Gross, W. Hauger, J. Shroeder, W.A. Wall, S. Govindjee: Engineering mechanics 3: Dynamics, Springer 2011.

    • - J. L. Meriam and L. G. Kraige: Engineering Mechanics: Dynamics, Wiley

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispiti: Tijekom semestra bit će dva (pismena) parcijalna ispita (međuispit - M1, završni ispit - M2). Svaki parcijalni ispit se sastoji od dva dijela: a) Numeričkih zadataka i b) Teoretskih pitanja i testa (test je pretežno numerički).
    Ocjena: Svaki parcijalni ispit je pozitivan s 50% i više bodova. Za pozitivnu ocjenu, student treba položiti oba parcijalna ispita zasebno.

    Ukupni bodovi(%) = (M1 + M2)/2
    M1, M2 – bodovi na parcijalnih ispitima izraženi u postocima.

    Konačna se ocjena, pod uvjetom da je student položio oba kolokvija, utvrđuje se na kraju semestra (nakon završenih rokova) na sljedeći način:

    15% najniže rangiranih - dovoljan (2)
    35% sljedećih - dobar (3)
    35% sljedećih - dobar (4)
    15% najbolje rangiranih - izvrstan (5)
    Ukoliko ispit položi manje od 30 studenata, ocjena se utvrđuje prema ostvarenim bodovima spram jednakih razreda u rasponu 50-100%.

    Popravni ispit: Student koji ne položi ispit u vrijeme nastave i pripadnih ispitnih rokova ali prikupi barem 25% bodova, polaže pismeni ispit koji sadrži: a) Numeričke zadatke, b) Teoreska pitanja i test pitanja iz cijelog gradiva. Ispit se sastoji od dva dijela: a) Kinetika čestice i b) Kinetika tijela. Ispit je položen ako se ostvari barem 50% bodova a pri tome treba biti barem 25% iz svakog dijela. Na popravnom ispitu najviša ocjena je dovoljan (2).

    Ispitni rokovi: prema kalendaru nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Dinamika čestice: Primjena Newtonovih zakona. Pravocrtno gibanje. Vezano gibanje čestice.

    3 sata
    2.

    Krivocrtno gibanje čestice (pravokutni, polarni prirodni, cilindrični i sferni koordinatni sustav).

    3 sata
    3.

    Rad sile i kinetička energija čestice. Potencijalna energija. Zakon očuvanja mehaničkog rada.

    3 sata
    4.

    Impuls sile i količina gibanja čestice.
    Impuls momenta za točku i moment količine gibanja čestice.

    3 sata
    5.

    Dinamika relativnog gibanja čestice.

    3 sata
    6.

    Dinamika sustava čestica: centar mase, zakon gibanja centra mase.
    Impuls sustava sila i količina gibanja sustava čestica.
    Impuls momenta sustava sila i moment količina gibanja sustava čestica.

    3 sata
    7.

    Rad sustava sila i kinetička energija sustava čestica.
    Zakon očuvanja mehaničkog rada za sustav čestica s idealnim vezama.
    Dinamika tijela: Količina gibanja i moment količine gibanja tijela.
    Moment tromosti tijela.
    Ravninsko gibanje tijela: Impulsne jednadžbe gibanja tijela i sustava tijela u ravnini.

    3 sata
    8.

    Ponavljanje gradiva

    3 sata
    9.

    Ponavljanje gradiva

    3 sata
    10.

    Jednađžba rada i energije za tijelo i sustav tijela s idealnim vezama u ravnini.

    3 sata
    11.

    Odabrana poglavlja: Numeričko rješavanje dinamičkih jednadžbi.

    3 sata
    12.

    Prostorno gibanje tijela.

    3 sata
    13.

    Giroskopski efekt. Približna teorija giroskopa.
    Uvod u analitičku mehaniku.

    3 sata
    14.

    Titranje sustava masa-opruga.

    3 sata
    15.

    Mjerenje položaja, brzine, ubrzanja, kutne brzine, kutnog ubrzanja i sile/momenta te pokusi u dinamici.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Dinamika čestice: Primjena Newtonovih zakona. Pravocrtno gibanje. Vezano gibanje čestice.

    1 sat
    2.

    Krivocrtno gibanje čestice (pravokutni, polarni prirodni, cilindrični i sferni koordinatni sustav).

    1 sat
    3.

    Rad sile i kinetička energija čestice. Potencijalna energija. Zakon očuvanja mehaničkog rada.

    1 sat
    4.

    Impuls sile i količina gibanja čestice.
    Impuls momenta za točku i moment količine gibanja čestice.

    1 sat
    5.

    Dinamika relativnog gibanja čestice.

    1 sat
    6.

    Dinamika sustava čestica: centar mase, zakon gibanja centra mase.
    Impuls sustava sila i količina gibanja sustava čestica.
    Impuls momenta sustava sila i moment količina gibanja sustava čestica.

    1 sat
    7.

    Rad sustava sila i kinetička energija sustava čestica.
    Zakon očuvanja mehaničkog rada za sustav čestica s idealnim vezama.

    1 sat
    8.

    Dinamika tijela: Količina gibanja i moment količine gibanja tijela.
    Moment tromosti tijela.

    2 sata
    9.

    Ravninsko gibanje tijela: Impulsne jednadžbe gibanja tijela i sustava tijela u ravnini.

    1 sat
    10.

    Jednađžba rada i energije za tijelo i sustav tijela s idealnim vezama u ravnini.

    1 sat
    11.

    Odabrana poglavlja: Numeričko rješavanje dinamičkih jednadžbi.

    1 sat
    12.

    Prostorno gibanje tijela.
    Giroskopski efekt. Približna teorija giroskopa.

    1 sat
    13.

    Titranje sustava masa-opruga.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Galileovi pokusi. Mjerenje gravitacije.

    2 sata
    2.

    Masa, centar mase, Moment tromosti tijela.

    2 sata
    3.

    Rada i energije.

    2 sata
    4.

    Impuls i količina gibanja.

    2 sata
    5.

    Prisilne vibracije.

    2 sata
    6.

    Vlastite frekvencije i forme vibriranja.

    2 sata
    7.

    Prenosna funkcija dinamičkog sustava

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.