FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  130 Strojarstvo
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Inženjerska grafika 2

    (FESC20)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Razviti sposobnost samostalne izrade dvodimenzionalnih tehničkih crteža iz područja strojarstva, klasičnim postupkom i korištenjem računala.

    očekivani ishodi učenja

    1. Izraditi ortogonalne projekcije na temelju izometrijskih predložaka.
    2. Izraditi izometrijske projekcije na temelju predložaka
    3. Izraditi ortogonalne projekcije na temelju modela.
    4. Označiti simbolima zavare i hrapavost površine.
    5. Označiti simbolima geometrijske tolerancije.
    6. Razviti sposobnost vizualizacije 3D prostornih elemenata na temelju 2D projekcija

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Vrste i formati crteža. Zaglavlje, sastavnica, mjerila.Vrste i namjena crta. Izometrija, dimetrija, trimetrija. Ortogonalna projekcija. Presjeci. Šrafiranje. Pojednostavljenja, smanjenje broja potrebnih projekcija. Crtanje i oznaĉavanje navoja i zavara. Kotiranje. Površinska hrapavost. Tolerancije dužinskih mjera i dosjedi. ISO - sustav tolerancija.Utjecaj temperature na dosjede. Tolerancije oblika i položaja. Osnove AutoCAD - a.

    preporučena literatura
    • M. Opalić, M. Kljajin, S. Sebastijanović: “Tehničko crtanje”, Zrinski d. d. Čakovec, 2003.

    • Grupa autora: Inženjerski Priručnik, IP1 – Temelji inženjerskih znanja (Poglavlje“Inženjerska grafika”), Školska knjiga, Zagreb, 1999.

    dopunska literatura
    • R. Jakšić: “Tehničko crtanje”, Sveučilična naklada Liber, Zagreb, 1985.

    • E. Finkelstein: AutoCAD 2002 Biblija, MIŠ, Zagreb, 2003.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajedniĉki vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon 15 tjedana nastave. Uvjeti za pozitivnu ocjenu su pozitivne ocjene programa i 50% bodova na svakom međuispitu.

    Ocjena (%) = 0.6 (K1+K2)/2 + 0.4 (P1+P2+P3)/3

    K1, K2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima
    P1, P2, P3 - ocjene pojedinih programa izaražene u postotcima

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Studenti na ispitima polažu onaj dio gradiva koji nisu položili preko kolokvija.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Ciljevi kolegija. Prikazivanje predmeta u ravnini. Načini projiciranja. Središnja projekcija. Kosa projekcija. Ortogonalna projekcija. Perspektiva. Aksonometrijske projekcije. Pravila ortogonalnog projiciranja.

    2 sata
    2.

    Raspored projekcija. Pomoćna projekcija. Načini projiciranja. Iznimke od pravilonog razmještaja projekcija. Položaj u kojem se predmet crta. Veza među projekcijama.

    2 sata
    3.

    Zaokrenuta projekcija. Detalji. Zaobljeni prijelazi. Razvijeno stanje. Pojednostavljenja pri crtanju: utori za pero, ljevački nagibi, korištenje simbola. Označavanje ravnih površina.

    2 sata
    4.

    Vrste presjeka i njihovo označavanje. Izlomljeni presjek. Zakretanje u ravninu crtanja. Zaokrenuti presjek. Djelimični presjek.

    2 sata
    5.

    Iznimke od pravila presjeka. Vrste šrafure i pravila šrafiranja. Crtanje prekida.

    2 sata
    6.

    Normizacija. Normni brojevi. Osnovni nizovi normnih brojeva. Vrste i podjela tehničkih crteža. Formati crteža. Zaglavlje, okvir, sastavnica. Pozicioni brojevi.

    2 sata
    7.

    Mjerila. Vrste crta i njihova primjena. Skupine crta. Primjeri upotrebe pojedinih vrsta crta. Tehničko pismo.

    2 sata
    8.

    Pravila kotiranja. Lančano i uporedno kotiranje. Kotiranje kutova, skošenih rubova i polumjera. Kotiranje krivulja, nagiba, suženja i konusa. Kotiranje provrta. Pojednostavljeno označavanje zavara.

    2 sata
    9.

    Osnove AutoCAD - a: prinicipi rada vektorskih programa, korisničko sučelje, podešavanje i mjerne jedinice, načini zadavanja naredbi, koordinatni sustavi, apsolutne i relativne koordinate, naredbe za pregled ekrana, pogledi. Osnovne naredbe za crtanje (line, multiline, circle, arc, rectang, polygon, spline, pline).

    2 sata
    10.

    Osnovne naredbe za modifikaciju objekata (copy, move, offset, rotate, stretch, trim, extend, mirror, array, fillet, chamfer). Pomagala za parecizno crtanje (orho, otrack, object snap) . Rad s tekstom. Slojevi: namjena, definiranje slojeva, vrste crta, izmjena značajki slojeva. Blokovi, atributi, vanjske reference.

    2 sata
    11.

    Kotiranje: podešavanje stila kotiranja, kotiranje duljina, krugova, lukova, lančano i uporedno kotiranje. Korištenje posebnih oznaka na kotama, unošenje tolerancija. Izmjena značajki kota. Šrafiranje. Priprema crteža za ispis: mjerilo, formati, orijentacija, debljine i vrste crta.

    2 sata
    12.

    Hrapavost tehničkih površina - osnovne definicije i načini označavanja, principi korištenja simbola..

    2 sata
    13.

    Tolerancije dužinskih mjera. ISO - tolerancijski sustav. Dosjedi. Sustavi dosjeda. Primjeri proračuna dosjeda. Tolerancije slobodnih mjera.

    2 sata
    14.

    Utjecaj temperature na dosjede. Numerički primjeri.

    2 sata
    15.

    Tolerancije oblika, orijentacije, smještaja i vrtnje (geometrijske tolerancije) - definicije osnovnih pojmova, principi označavanja, primjeri upotrebe simbola.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    1.

    Uvod. Ciljevi kolegija. Prikazivanje predmeta u ravnini. Načini projiciranja. Središnja projekcija. Kosa projekcija. Ortogonalna projekcija. Perspektiva. Aksonometrijske projekcije. Pravila ortogonalnog projiciranja.

    2 sata
    2.

    Raspored projekcija. Pomoćna projekcija. Načini projiciranja. Iznimke od pravilonog razmještaja projekcija. Položaj u kojem se predmet crta. Veza među projekcijama.

    2 sata
    3.

    Zaokrenuta projekcija. Detalji. Zaobljeni prijelazi. Razvijeno stanje. Pojednostavljenja pri crtanju: utori za pero, ljevački nagibi, korištenje simbola. Označavanje ravnih površina.

    2 sata
    4.

    Vrste presjeka i njihovo označavanje. Izlomljeni presjek. Zakretanje u ravninu crtanja. Zaokrenuti presjek. Djelimični presjek.

    2 sata
    5.

    Iznimke od pravila presjeka. Vrste šrafure i pravila šrafiranja. Crtanje prekida.

    2 sata
    6.

    Normizacija. Normni brojevi. Osnovni nizovi normnih brojeva. Vrste i podjela tehničkih crteža. Formati crteža. Zaglavlje, okvir, sastavnica. Pozicioni brojevi.

    2 sata
    7.

    Mjerila. Vrste crta i njihova primjena. Skupine crta. Primjeri upotrebe pojedinih vrsta crta. Tehničko pismo.

    2 sata
    8.

    Pravila kotiranja. Lančano i uporedno kotiranje. Kotiranje kutova, skošenih rubova i polumjera. Kotiranje krivulja, nagiba, suženja i konusa. Kotiranje provrta. Pojednostavljeno označavanje zavara.

    2 sata
    9.

    Osnove AutoCAD - a: prinicipi rada vektorskih programa, korisničko sučelje, podešavanje i mjerne jedinice, načini zadavanja naredbi, koordinatni sustavi, apsolutne i relativne koordinate, naredbe za pregled ekrana, pogledi. Osnovne naredbe za crtanje (line, multiline, circle, arc, rectang, polygon, spline, pline).

    2 sata
    10.

    Osnovne naredbe za modifikaciju objekata (copy, move, offset, rotate, stretch, trim, extend, mirror, array, fillet, chamfer). Pomagala za parecizno crtanje (orho, otrack, object snap) . Rad s tekstom. Slojevi: namjena, definiranje slojeva, vrste crta, izmjena značajki slojeva. Blokovi, atributi, vanjske reference.

    2 sata
    11.

    Kotiranje: podešavanje stila kotiranja, kotiranje duljina, krugova, lukova, lančano i uporedno kotiranje. Korištenje posebnih oznaka na kotama, unošenje tolerancija. Izmjena značajki kota. Šrafiranje. Priprema crteža za ispis: mjerilo, formati, orijentacija, debljine i vrste crta.

    2 sata
    12.

    Hrapavost tehničkih površina - osnovne definicije i načini označavanja, principi korištenja simbola..

    2 sata
    13.

    Tolerancije dužinskih mjera. ISO - tolerancijski sustav. Dosjedi. Sustavi dosjeda. Primjeri proračuna dosjeda. Tolerancije slobodnih mjera.

    2 sata
    14.

    Utjecaj temperature na dosjede. Numerički primjeri.

    2 sata
    15.

    Tolerancije oblika, orijentacije, smještaja i vrtnje (geometrijske tolerancije) - definicije osnovnih pojmova, principi označavanja, primjeri upotrebe simbola.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.