FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  130 Strojarstvo
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Mehanika 1

    (FESC02)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Stjecanje temeljnih znanja iz mehanike krutih tijela koja se odnose na mirovanje tijela. Upoznavanje s osnovnim pojmovima u mehanici kao što su sila, moment sile, spreg sila, te pojam sustava sila, od sučeljenog sustava sila do općeg prostornog sustava sila. Osposobljenost za proučavanje ravnoteže tijela i ravnoteže sustava tijela, te određivanje i analizu unutarnjih sila punih i rešetkastih nosača.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći:
    1. objasniti osnovne veličine i pojmove u mehanici (sila, moment sile, spreg sila,
    moment sprega sila, sustav sila, veza, reakcija veze, vanjske sile, unutarnje sile)
    2. provesti postupak slaganja sustava sila, od sučeljenog do općeg prostornog
    sustava sila
    3. primijeniti uvjete ravnoteže tijela i sustava tijela
    4. proračunati reakcije veza za statički određene ravninske i prostorne konstrukcije
    5. razmotriti i primijeniti proračun reakcije hrapave površine i proračun trenja užeta
    6. proračunati raspodjelu komponenata unutarnjih sila statički određenih nosača
    (ravninski i prostorni ravni i okvirni nosači, ravninski rešetkasti i lučni nosači)
    7. proračunati koordinate težišta homogenih tijela složenog oblika
    8. sažeti problem ravnoteže savitljivih nosača

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    60 sati
    4 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Osnovni pojmovi i aksiomi statike. Sučeljeni sustav sila. Ravnoteža sučeljenog sustava sila. Moment sile u odnosu na točku. Ravninski sustav paralelnih sila. Spreg sila. Moment sprega sila. Ravninski sustav sila. Svođenje ravninskog sustava sila na jednostavniji oblik.
    Ravnoteža ravninskog sustava sila. Ravnoteža ravninskog sustava paralelnih sila. Ravnoteža sustava krutih tijela. Trenje. Trenje klizanja. Reakcija hrapave veze. Kut trenja. Ravnoteža pri trenju. Trenje užeta o cilindričnu površinu. Trenje kotrljanja. Ravninske konstrukcije. Komponente unutarnjih sila ravninskog nosača. Okvirni i lučni nosači. Rešetkasti nosači. Prostorni sustav sila. Moment sile u odnosu na os. Ravnoteža prostornog sustava spregova sila. Svođenje prostornog sustava sila na jednostavniji oblik. Ravnoteža prostornog sustava sila. Prostorne konstrukcije. Komponente unutarnjih sila prostornog nosača. Težište. Središte sustava paralelnih sila. Težište krutog tijela. Savitljivi nosači (lančanice).

    preporučena literatura
    • Pavazza, R.,"Mehanika - Statika", Školska knjiga, Zagreb, 2014.

    • Plazibat, B., Matoković, A., "Mehanika 1 – zbirka zadataka“, FESB, Split, 1999.

    • Cvitanić, V., "Predavanja iz kolegija Mehanika 1", e-learning portal, FESB, Split.

    dopunska literatura
    • Alfirević, I.; Saucha, J.; Tonković, Z., Kodvanj, J., "Uvod u mehaniku - I. Statika krutih tijela", "Uvod u mehaniku – II. Primjenjena statika", Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2010.

    • Brnić, J., "Statika", Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, Rijeka, 2004.

    • Matejiček, F., Semenski D., Vnučec, Z., "Uvod u statiku sa zbirkom zadataka", Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2005.

    • Meriam, J. L.; Kraige, L. G.: "Engineering Mechanics-Statics", John Wiley & Sons, 2003.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem ankete.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Nastava se održava tijekom 13 tjedana. Tijekom prvih 7 tjedana obrađuje se gradivo 1. kolokvija, a tijekom preostalih 6 tjedana obrađuje se gradivo 2. kolokvija.
    Nakon 7 tjedana nastave, održava se međuispit na kojem se polaže gradivo 1. kolokvija.
    Pored međuispita gradivo se može polagati na četiri ispitna roka koji se održavaju po završetku nastave prema utvrđenim terminima.

    Na ispitnim rokovima, ispit se sastoji od dvije cjeline: gradivo 1. kolokvija i gradivo 2. kolokvija.
    Studenti koji su na međuispitu položili gradivo 1. kolokvija na ispitnim rokovima polažu samo gradivo 2. kolokvija. Studenti koji na međuispitu nisu položili gradivo 1. kolokvija na ispitnim rokovima polažu gradivo 1. kolokvija i 2. kolokvija, ali se prilikom ispravljanja ispita svaki dio (kolokvij) zasebno ocjenjuje.
    Kolokvij se sastoji od zadataka i teorijskih pitanja. Uvjet za pozitivnu ocjenu gradiva kolokvija jest 50% bodova iz zadataka i 50% bodova iz teorijskih pitanja.
    Ako student na ispitu ima pozitivno ocijenjen jedan kolokvij, smatra se da je položio taj dio gradiva.

    Konačan broj bodova utvrđuje se na sljedeći način:
    Bodovi(%)= ((T1+Z1) + (T2+Z2))/4
    gdje su T1, Z1, T2, Z2 - bodovi postignuti na gradivu 1. i 2. kolokvija (T-teorijski dio/Z-zadaci) izraženi u postotcima.

    Konačna ocjena utvrđuje se nakon drugog ispitnog roka primjenjujući relativni sustav ocjenjivanja u skladu s Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu. Skupina studenata koja je položila ispit dijeli se u četiri podskupine: 15% najboljih dobiva ocjenu izvrstan (5), sljedećih 35% ocjenu vrlo dobar (4), sljedećih 35% ocjenu dobar (3), i posljednjih 15% ocjenu dovoljan (2).
    U slučaju da je ukupan broj studenata koji su položili ispit na prvom i drugom ispitnom roku manji od 30 primjenjuje se apsolutno ocjenjivanje. U tom slučaju konačna ocjena utvrđuje se prema ostvarenim bodovima na sljedeći način: od 50% do 61% bodova ocjena dovoljan (2), od 62% do 74% bodova ocjena dobar (3), od 75% do 87% bodova ocjena vrlo dobar (4), od 88% do 100% ocjena izvrstan (5).

    Tijekom semestra student može ostvariti dodatne bodove koji se pridjeljuju bodovima ostvarenim na međuispitu odnosno ispitnim rokovima. Dodatni bodovi mogu se ostvariti rješavanjem domaćih radova i rješavanjem povremenih provjera znanja koje se provode tijekom održavanja nastave kao i aktivnim sudjelovanjem na nastavi.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Zadatak statike. Sila. Aksiomi statike. Veze. Reakcije veza. Aksiom o vezama.

    4 sata
    2.

    Sučeljeni sustav sila. Slaganje sučeljenog sustava sila. Rezultanta.
    Razlaganje sile. Komponente sile. Projekcija sile na os. Projekcija sile na ravninu. Analitički način definiranja sile. Uvjeti ravnoteže sučeljenog sustava sila.

    4 sata
    3.

    Moment sile u odnosu na točku. Varignonov teorem o momentu rezultante ravninskog sustava sučeljenih sila. Posebni oblici uvjeta ravnoteže ravninskog sustava sučeljenih sila.
    Ravninski sustav paralelnih sila i spregova sila. Slaganje dviju paralelnih sila. Spreg sila. Moment sprega sila. Ekvivalentnost spregova sila. Slaganje spregova sila koji djeluju u jednoj ravnini. Uvjeti ravnoteže spregova sila koji djeluju u jednoj ravnini.

    4 sata
    4.

    Opći ravninski sustav sila. Teorem o redukciji sile na točku. Redukcija općeg ravninskog sustava sila na točku. Svođenje općeg ravninskog sustava sila na jednostavniji oblik. Uvjeti ravnoteže općeg ravninskog sustava sila. Uvjeti ravnoteže ravninskog sustava paralelnih sila.

    4 sata
    5.

    Ravnoteža ravninskog sustava krutih tijela.
    Trenje. Trenje klizanja. Reakcija hrapave veze. Kut trenja i konus trenja.

    4 sata
    6.

    Ravnoteža pri trenju.
    Trenje užeta o cilindričnu površinu. Trenje kotrljanja.

    4 sata
    7.

    Ravninski puni nosači. Komponente unutarnjih sila ravninskih punih nosača. Veza između komponenata unutarnjih sila i vanjskog opterećenja.

    4 sata
    8.

    Neki primjeri ravninskih nosača.

    4 sata
    9.

    Ravninski rešetkasti nosači. Ravninski lučni nosači.
    Prostorni sustav paralelnih sila i spregova sila. Moment sile u odnosu na os. Analitički način definiranja momenta sile u odnosu na točku.

    4 sata
    10.

    Analitički način definiranja momenta sile u odnosu na os. Moment sile u odnosu na točku kao vektorski produkt vektora položaja i vektora sile. Ekvivalentnost spregova koji djeluju u paralelnim ravninama. Slaganje prostornog sustava spregova sila. Uvjeti ravnoteže prostornog sustava spregova sila. Slaganje prostornog sustava paralelnih sila. Središte sustava paralelnih sila.

    4 sata
    11.

    Opći prostorni sustav sila. Slaganje općeg prostornog sustava sila. Svođenje općeg prostornog sustava sila na jednostavniji oblik. Uvjeti ravnoteže općeg prostornog sustava sila. Uvjeti ravnoteže prostornog sustava paralelnih sila.
    Prostorni nosači. Komponente unutarnjih sila prostornih nosača.

    4 sata
    12.

    Neki primjeri prostornih nosača.
    Težište. Težište krutog tijela. Težište nekih homogenih tijela.

    4 sata
    13.

    Težište homogenih tijela složenog oblika. Određivanje težišta tijela pokusom. Pappus-Gouldinova pravila.
    Savitljivi nosači (lančanice).

    4 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Zadatak statike. Sila. Aksiomi statike. Veze. Reakcije veza. Aksiom o vezama.

    1 sat
    2.

    Sučeljeni sustav sila. Slaganje sučeljenog sustava sila. Rezultanta.
    Razlaganje sile. Komponente sile. Projekcija sile na os. Projekcija sile na ravninu. Analitički način definiranja sile. Uvjeti ravnoteže sučeljenog sustava sila.

    3 sata
    3.

    Moment sile u odnosu na točku. Varignonov teorem o momentu rezultante ravninskog sustava sučeljenih sila. Posebni oblici uvjeta ravnoteže ravninskog sustava sučeljenih sila.
    Ravninski sustav paralelnih sila i spregova sila. Slaganje dviju paralelnih sila. Spreg sila. Moment sprega sila. Ekvivalentnost spregova sila. Slaganje spregova sila koji djeluju u jednoj ravnini. Uvjeti ravnoteže spregova sila koji djeluju u jednoj ravnini.

    2 sata
    4.

    Opći ravninski sustav sila. Teorem o redukciji sile na točku. Redukcija općeg ravninskog sustava sila na točku. Svođenje općeg ravninskog sustava sila na jednostavniji oblik. Uvjeti ravnoteže općeg ravninskog sustava sila. Uvjeti ravnoteže ravninskog sustava paralelnih sila.

    2 sata
    5.

    Ravnoteža ravninskog sustava krutih tijela.
    Trenje. Trenje klizanja. Reakcija hrapave veze. Kut trenja i konus trenja.

    2 sata
    6.

    Ravnoteža pri trenju.
    Trenje užeta o cilindričnu površinu. Trenje kotrljanja.

    3 sata
    7.

    Ravninski puni nosači. Komponente unutarnjih sila ravninskih punih nosača. Veza između komponenata unutarnjih sila i vanjskog opterećenja.

    1 sat
    8.

    Neki primjeri ravninskih nosača.

    3 sata
    9.

    Ravninski rešetkasti nosači. Ravninski lučni nosači.
    Prostorni sustav paralelnih sila i spregova sila. Moment sile u odnosu na os. Analitički način definiranja momenta sile u odnosu na točku.

    2 sata
    10.

    Analitički način definiranja momenta sile u odnosu na os. Moment sile u odnosu na točku kao vektorski produkt vektora položaja i vektora sile. Ekvivalentnost spregova koji djeluju u paralelnim ravninama. Slaganje prostornog sustava spregova sila. Uvjeti ravnoteže prostornog sustava spregova sila. Slaganje prostornog sustava paralelnih sila. Središte sustava paralelnih sila.

    1 sat
    11.

    Opći prostorni sustav sila. Slaganje općeg prostornog sustava sila. Svođenje općeg prostornog sustava sila na jednostavniji oblik. Uvjeti ravnoteže općeg prostornog sustava sila. Uvjeti ravnoteže prostornog sustava paralelnih sila.
    Prostorni nosači. Komponente unutarnjih sila prostornih nosača.

    3 sata
    12.

    Neki primjeri prostornih nosača.
    Težište. Težište krutog tijela. Težište nekih homogenih tijela.

    1 sat
    13.

    Težište homogenih tijela složenog oblika. Određivanje težišta tijela pokusom. Pappus-Gouldinova pravila.
    Savitljivi nosači (lančanice).

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.