FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  120 Računarstvo
  5. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Računalne mreže

    (FELB11)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Kolegij pruža temeljna znanja s područja računalnih mreža kao osnovu jezgre računarstva

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Argumentirati osnovne pojmove i arhitekturu računalnih mreža.
    2. Prezentirati ISO/OSI referentni model i TCP/IP skup protokola i međusobno ih usporediti.
    3. Opravdati rad TCP/IP skupa protokola na korisničkoj razini.
    4. Procijeniti rad TCP i UDP protokola na prijenosnoj razini.
    5. Organizirati rad IP protokola, IP adresiranja i usmjeravanja.
    6. Planirati protokole lokalnih mreža i njihov rad na podatkovnoj i fizičkoj razini.
    7. Planirati WAN protokole i njihov rad na podatkovnoj i fizičkoj razini.
    8. Osmisliti adresiranje na fizičkoj, podatkovnoj, mrežnoj i prijenosnoj razini.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Razvoj mreža za prijenos podataka. Osnovna svojstva. Postupci prospajanja. Značaj standardizacije. Otvorenost. Elementi mreža. Kanali, čvorišta, terminali. Arhitektura mreža računala i terminala. Hijerarhijske slojevite strukture. ISO model. Protokoli. Mehanizmi protokola: sinkronizacija, adresiranje, kontrola toka i kontrola pogrješki. Upravljanje prometom, zagušenje. Fizička razina: sučelje DTEDCE, RS232, X.24. Modemske veze, inteligentni modemi. Signalni kodovi. Lokalne mreže. Metode pristupa. Ethernet. Digitalne pretplatničke mreže: ISDN, xDSL. ATM. Podatkovna razina: Kontrola pogrješki. Znakovni i bitovni protokoli. Formalna specifikacija protokola. Lokalne mreže: MAC, LLC. ATM mreže. Frame-relay mreže. Mrežna razina: Paketne mreže. Usmjeravanje prometa. Kontrola toka. X.25. Internet. IP protokol (v4, v6), adresiranje, intranet, VOIP, IPsec. Prijenosna rzina: TCP i UDP protokoli Interneta. Korisnička razina: Usluge i servisi. Koncept korisnik-poslužitelj. WWW, FTP, TELNET, elektronička pošta. Kvaliteta usluge. Upravljanje mrežom. Osnove sigurnosti. Korisnički računi, lozinke, prava pristupa. Sustavi s posluživanjem.

    preporučena literatura
    • Turk, S.: Računarske mreže, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

    • Rožić, N.: Informacije i komunikacije: kodiranje s primjenama, Zagreb 1992.

    dopunska literatura
    • Ožegović, J. Računalne mreže, Veleučilište u Splitu, 2000.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra pišu se testovi na početku i na kraju svakog termina predavanja.
    Tijekom semestra pišu se testovi na početku svakog termina laboratorijskih vježbi.
    Tijekom semestra studenti pišu dva domaća rada na temu programskih rješenja algoritama komunikacijskih protokola.
    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija) teorije u 8. i 15. tjednu nastave. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima teorije.
    Uvjet za konačnu pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz testova predavanja, pozitivna ocjena laboratorijskih vježbi i pozitivna ocjena međuispita teorije.
    Ocjena(%)=0,10P +0,15L + 0,75(M1 + M2)/2
    P - ocjena iz testa predavanja izražena u postocima
    L - ocjena iz laboratorijskih vježbi izražena u postocima,
    M1, M2 - bodovi na međuispitima teorije izraženi u postocima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu usmeni ispit teorije koje se sastoji od četiri ispitna pitanja.
    Uvjet za polaganje ispita je 50% bodova na svakom od ispitnih pitanja teorije.
    Na završnom ispitu studenti brane programska rješenja predanih domaćih radova.

    Ispitni rokovi: prema kalendaru nastave, ispitna grupa 25

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    1. RAZVOJ PRIJENOSA PODATAKA
    1.1. Razvoj telekomunikacijskih sustava
    1.2. Informacijski volumen i prijenos podataka
    1.3. Telegrafske mreže
    2. RAZVOJ TERMINALSKIH MREŽA
    2.1. Razvoj centralnih računala
    2.2. Terminalske mreže
    2.3. Jednospojno povezivanje
    2.4. Višespojno povezivanje
    3. RAZVOJ MREŽNIH ARHITEKTURA
    3.1. Privatne arhitekture
    3.2. Javne arhitekture
    3.3. ARPANet i Internet

    3 sata
    2.

    4. OPĆA SVOJSTVA RAČUNALNIH MREŽA
    4.1. Sistematizacija mreža prema elementima i topologiji
    4.2. Sistematizacija mreža prema uslugama, vlasništvu i području
    4.3. Prospajanje kanala
    4.4. Prospajanje poruka
    4.5. Prospajanje paketa
    4.6. Prospajanje u ATM mreži
    5. ELEMENTI RAČUNALNIH MREŽA
    5.1. Kanali računalnih mreža
    5.2. Osnovni i izvedeni kanali
    5.3. Karakteristike kanala
    5.4. Čvorišta i terminali računalnih mreža

    3 sata
    3.

    6. SLOJEVITI HIJERARHIJSKI SUSTAVI
    6.1. Koncept razine, protokola i sučelja
    6.2. Koncept zaglavlja i umetanje
    6.3. Jedinica informacije i fragmentacija
    6.4. Referentna ISO-OSI arhitektura
    7. KOMUNIKACIJSKI PROTOKOLI
    7.1. Svojstva protokola
    7.2. Adresiranje
    7.3. Sinkronizacija

    3 sata
    4.

    8. KONTROLA POGRJEŠKI
    8.1. Organizacija kontrole pogrješki
    8.2. Spojevni i bespojni protokoli
    8.3. Vrste potvrda i algoritmi retransmisije
    8.4. Kontrola pogrješki po razinama
    9. KONTROLA ZAGUŠENJA
    9.1. Zagušenje i kontrola zagušenja
    9.2. Kontrola zagušenja prema vrsti prospajanja
    9.3. Vrste zagušenja
    9.4. Kakvoća usluge i kontrola zagušenja

    3 sata
    5.

    10. KONTROLA TOKA
    10.1. Optimalna radna točka mreže
    10.2. Modeliranje sustavima s posluživanjem
    10.3. Funkcije čvorišta i terminala mreže
    10.4. Detekcija zagušenja
    10.5. Dojava zagušenja
    10.6. Algoritmi predajnika

    3 sata
    6.

    11. SUČELJE DTE-DCE
    11.1. Fizička razina
    11.2. Koncept DTE-DCE
    11.3. Električne karakteristike sučelja
    11.4. Funkcionalne karakteristike sučelja
    11.5. Kontrola toka na sučelja DTE-DCE
    12. KANALI FIZIČKE RAZINE
    12.1. Prijenos podataka telefonskim kanalom
    12.2. Inteligentni modemi
    12.3. Upravljanje inteligentnim modemom
    12.4. Signalni kodovi

    3 sata
    7.

    13. LOKALNE MREŽE - ETHERNET
    13.1. Lokalne računalne mreže
    13.2. Lokalna mreža Ethernet općenito
    13.3. Kontrola medija Etherneta
    13.4. Tehnička svojstva 10Mb/s Etherneta
    13.5. Tehnička svojstva 100Mb/s Etherneta
    13.6. Tehnička svojstva 1000Mb/s Etherneta
    14. BEŽIČNE LOKALNE MREŽE
    14.1. Opća svojstva bežičnih lokalnih mreža
    14.2. Upravljanje bežičnim mrežama
    14.3. Kontrola medija bežičnih lokalnih mreža
    15. DIGITALNE PRETPLATNIČKE MREŽE
    15.1. Uskopojasni ISDN
    15.2. xDSL mreže
    15.3. Tehnologija xDSL mreža
    15.4. ATM na fizičkoj razini

    3 sata
    8.

    1. kolokvij

    3 sata
    9.

    16. KODOVI ZA OTKRIVANJE POGRJEŠKI
    16.1. Redundantni kodovi
    16.2. Sistematski blok kodovi s paritetnim ispitivanjem
    16.3. Kodiranje sistematskih blok kodova s paritetnim ispitivanjem
    16.4. Dekodiranje sistematskih blok kodova s paritetnim ispitivanjem
    17. CIKLIČKI KODOVI
    17.1. Svojstva cikličkih kodova
    17.2. Kodiranje i dekodiranje cikličkih kodova
    17.3. Sklopovlje cikličkih kodova
    18. ZNAKOVNO ORIJENTIRANI PROTOKOLI
    18.1. Opća svojstva znakovnih protokola
    18.2. Znakovni protokoli po ISO 1745
    18.3. Dijagrami stanja ZO protokola
    18.4. SLIP protokol Interneta
    18.5. PPP protokol Interneta
    18.6. Protokoli za prijenos datoteka

    3 sata
    10.

    19. BITOVNO ORIJENTIRANI PROTOKOLI
    19.1. Opća svojstva BO protokola
    19.2. HDLC BO protokoli po ISO3309
    19.3. HDLC BO protokoli po ISO4335
    19.4. Mehanizmi HDLC protokola
    19.5. HDLC protokol u NRM načinu
    19.6. HDLC protokol u ARM načinu
    20. PRIMJENA BITOVNO ORIJENTIRANIH PROTOKOLA
    20.1. LAP-B
    20.2. LAP-M
    20.3. Mreže za prijenos okvira (Frame Relay)

    3 sata
    11.

    21. LOKALNE MREŽE NA PODATKOVNOJ RAZINI
    21.1. Organizacija podatkovne razine lokalnih mreža
    21.2. Protokol podrazine 2.2
    21.3. ATM tehnologija na podatkovnoj razini
    21.4. Primjena ATM tehnologije na lokalnim mrežama
    22. LOKALNE MREŽE ETHERNET
    22.1. Osnovna svojstva MAC podrazine Etherneta
    22.2. Problemi standardizacije Etherneta
    22.3. Varijante okvira Etherneta
    23. LOKALNE MREŽE - WLAN
    23.1. Osnovna svojstva MAC podrazine WLAN
    23.2. MAC okvir WLAN

    3 sata
    12.

    24. SVOJSTVA MREŽNE RAZINE
    24.1. Opća svojstva mrežne razine
    24.2. Deterministički algoritmi usmjeravanja
    24.3. Stohastički algoritmi usmjeravanja
    25. MREŽNA RAZINA INTERNETA
    25.1. Protokoli mrežne razine Interneta
    25.2. Adresiranje na Interneta
    25.3. IP adresiranje na lokalnoj mreži
    26. USMJERAVANJE PROMETA NA INTERNETU
    26.1. IP adresiranje na globalnom Internetu
    26.2. Usmjeravajući protokoli Interneta
    26.3. Privatne podmreže - intranet

    3 sata
    13.

    27. SVOJSTVA PRIJENOSNE RAZINE
    27.1. Opća svojstva prijenosne razine
    27.2. UDP protokol Interneta
    27.3. TCP protokol Interneta
    28. MEHANIZMI TCP PROTOKOLA
    28.1. Uspostava TCP veze
    28.2. Kontrola pogrješki TCP protokola
    28.3. Organizacija kontrole toka TCP protokola
    28.4. Napredni algoritmi kontrole toka TCP protokola

    3 sata
    14.

    29. SUSTAVI S POSLUŽIVANJEM
    29.1. Modeli sustava s posluživanjem
    29.2. Stohastički procesi
    29.3. Ostali sustavi s posluživanjem
    30. M/M/1 SUSTAV S POSLUŽIVANJEM
    30.1. Poissonov proces
    30.2. Markovljevi procesi - lanci
    30.3. Svojstva M/M/1 sustava

    3 sata
    15.

    2. kolokvij

    3 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Sučelje DTE DCE

    3 sata
    2.

    Modem - prijenos podataka analognim telefonskim kanalom

    3 sata
    3.

    Lokalna mreža Ethernet

    3 sata
    4.

    Povezivanje računala na Intenet podmrežu

    3 sata
    5.

    Povezivanje podmreže na javni Internet

    3 sata
    6.

    Virtualne lokalne mreže

    3 sata
    7.

    Bežične lokalne mreže

    3 sata
    8.

    Sigurnost bežičnih lokalnih mreža

    3 sata
    9.

    Usmjernici Interneta

    3 sata
    10.

    Simulator paketnih mreža

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.