FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  120 Računarstvo
  4. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Baze podataka

    (FELB08)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje načina rada tipične baze podataka,
    • modeliranje, normalizaciju i kreiranje manjih baza podataka,
    • dohvat, unos, brisanje i ažuriranje podataka korištenjem jednostavnih i složenih SQL upita.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. objasniti osnovne pojmove baza podataka, tipove i strukture te metodologiju i životni ciklus,
    2. koristiti standardne sustave za upravljanje bazama podataka,
    3. osmisliti upite za kreiranje i dohvat podataka iz tablica,
    4. prevesti zadani E-R dijagram u relacijski oblik,
    5. analizirati stupanj normalnosti formi relacija u zadanoj bazi podataka,
    6. modelirati jednostavnije baze podataka temeljem dane specifikacije
    7. objasniti osnovne probleme rada baze podataka u višekorisničkom okruženju.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Koncepti baza podataka. DBMS-Sustav baza podataka. Modeli baza podataka.
    Entiteti i atributi. Relacije i kardinalitet. Tipovi relacija. E-R model. Relacijski
    model. Relacijska algebra - operatori, ključevi. Integritet baze, referencijalni
    integritet. Indeksiranje. Normalizacija, normalne forme. SQL. Upiti u bazu podataka.
    Problemi višekorisničkog okruženja. Pogledi. Integritet i sigurnost podataka.

    preporučena literatura
    • 1. An Introduction to Database Systems, Eighth Edition by C.J. Date, Addison Wesley 2003

    • 2. Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer D. Widom: Database Systems: The Complete Book, Prentice-Hall 2002.

    • 3. Robert Manger, Baze podataka, Element, 2012.

    dopunska literatura
    • 1. Clare Churcher, Beginning Database Design From Novice to Professional, Apress, 2007.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija) prema kalendaru nastave. Na završnom ispitu studenti polažu cjelovito gradivo ili dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima Na popravnom i komisijskom ispitu polaže se cjelokupno gradivo.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je uspješno izrađen projektni zadatak u sklopu laboratorijskih vježbi te minimalno 40% bodova na svakom međuispitu.
    Konačna ocjena(%)= (M1 + M2)/2 + L gdje je:
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima (maksimalno 40% + 40% = 80%).
    L - bodovi ostvareni na laboratorijskim vježbama (maksimalno 20%).

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu pismeni ispit. Uvjet za polaganje ispita je 50% bodova od ukupnog broja.

    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Osnovni pojmovi o bazama podataka. Problem klasične obrade podataka (File model). Baza podataka i sustav za upravljanje bazama podataka. Fizička i logička nezavisnost podataka. Metodologija projektiranja baza podataka

    2 sata
    2.

    Modeli baza podataka.. Tipovi i strukture baza podataka. Životni ciklus baze podataka

    2 sata
    3.

    Modeliranje podataka. Koraci u projektiranju baze podataka. Entiteti i atributi. Veze i skupovi veza. Funkcionalnost veza. Članstvo entiteta u vezama

    2 sata
    4.

    Prikaz ER-modela pomoću dijagrama. Složeni oblici u ER-dijagramima. Konceptualni dizajn baze podataka primjenom ER-modela. Kako najjednostavnije do modela podataka?

    2 sata
    5.

    Relacijski model baze podataka. Struktura relacijskog modela. Pretvaranje ER-modela u relacijski model. Usporedba relacijskog modela s mrežnim i hijerarhijskim modelima

    2 sata
    6.

    Postupak normalizacije i normalne forme. Prva normalna forma (1NF). Funkcionalne zavisnosti - osnovne definicije i terminologija. Druga normalna forma (2NF). Treća normalna forma (3NF)

    2 sata
    7.

    Boyce-Codd-ova normalna forma (BCNF). Višeznačne zavisnosti i Četvrta normalna forma (4NF). Zavisnosti spajanja i Peta normalna forma (5NF). Normalna forma ključeva i domena. Razlozi zbog kojih se može odustati od normalizacije.

    2 sata
    8.

    Operacije relacijskog modela. Relacijska algebra. Relacijski račun.

    2 sata
    9.

    SQL (Structured Query Language). Obrada SQL naredbe. Definiranje baze podataka primjenom SQL (DDL). Izmjena postojeće tablice. Brisanje tablice. Indeksi. Unos podataka u tablice.

    2 sata
    10.

    Upiti u bazu podataka. Jednostavni upiti nad jednom relacijom. Uvjetni izraz (search condition). Oblikovanje izlaznih rezultata.

    1 sat
    11.

    Upiti nad više relacija. Upit koji se kreira nova tablica. Upiti sa naredbama za dodavanje. izmjenu i brisanje podataka. Alias-i

    1 sat
    12.

    Agregatne funkcije. Grupni upiti. Ugniježđeni upiti – podupiti. Unija. Optimizacija SQL upita.

    1 sat
    13.

    Problemi višekorisničkog okruženja. Pogledi (VIEW)

    1 sat
    14.

    Zaštita od neovlaštenog korištenja . Dodjeljivanje privilegija (prava): pojedinačno i kaskadno. Opoziv privilegija. Grupiranje korisnika. Integritet i sigurnost podataka. Vremenski žigovi.

    2 sata
    15.

    Spremanje i obnova stanja baze podataka. Rezervna kopija baze podataka. Transakcijski log. Oporavak baze podataka. Kriteriji za ocjenu relacijskih sustava za upravljenje bazama podataka.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Osnove rada s DBMS-om.

    2 sata
    2.

    Izrada ER-dijagrama

    2 sata
    3.

    Prevođenje ER-dijagrama u relacijski model baze podataka

    2 sata
    4.

    Modeliranje podataka: entiteti i veze

    2 sata
    5.

    Kreiranje i punjenje baze podataka.

    2 sata
    6.

    Filtriranje, sortiranje i pretraga podataka.

    2 sata
    7.

    Jednostavni upiti u bazu podataka.

    2 sata
    8.

    Složeni upiti u bazu podataka.

    2 sata
    9.

    Forme za unos podataka.

    2 sata
    10.

    Pogledi i izvještaji.

    6 sati
    11.

    Makro naredbe.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.