FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  120 Računarstvo
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Diskretni sustavi i strukture

    (FELB06)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Kolegij pruža temeljna znanja Booleove algebre i teorije automata kao osnovu digitalne elektronike i računarstva, uz praktična znanja sinteze kombinacijskih i sekvencijalnih digitalnih sklopova, te programabilnih struktura

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Dizajnirati kombinacijske i sekvencijalne digitalne sklopove
    2. Odlučiti o izboru optimalne metode sinteze
    3. Komentirati primjenu postulata i teorema Booleove algebre
    4. Modelirati digitalne sustave automatima s konačnim brojem stanja
    5. Argumentirati primjenu digitalnih sklopova nižeg, srednjeg i visokog stupnja integracije
    6. Odrediti informacijsku strukturu sustava
    7. Vrjednovati postignute rezultate sinteze i modeliranja digitalnih sustava.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Digitalni i analogni prikaz veličina. Digitalne i analogne varijable. Binarni brojevni sustav. Kodiranje. Aritmetika po modulu. Booleova algebra i algebra logike. Osnovni postulati i teoremi algebre logike. De-Morganovi teoremi. Booleove funkcije. Pierce i Shaeffer operatori. Normalni (kanonski) oblici Booleovih funkcija. Minimizacija Booleovih funkcija. Sinteza kombinatornih sklopova uporabom logičkih vrata. Multiplekseri i demultiplekseri. Sinteza kombinatornih sklopova uporabom multipleksera i demultipleksera. Multipleksersko demultiplekserske strukture (ROM). Programabilne logičke strukture (FPLA, PAL, GAL). Vremenski odnosi. Diskretna vremenska os. Memorijski elementi - bistabili. Sinteza općih bistabila. Strukture s bistabilima, registri, pomačni registri i brojila. Memorije (RAM). Sustavi s upravljanjem. Automati i procesi. Diskretni konačni digitalni automati. Model apstraktnog automata. Apstraktna sinteza automata. Minimizacija automata. Strukturna sinteza automata. Regularni izrazi.

    preporučena literatura
    • Ožegović: Digitalna i mikroprocesorska tehnika, Veleučilište u Splitu, 2002.

    • Župan-Tkalić-Kunštić: Logičko projektiranje digitalnih sustava, Školska knjiga, Zagreb, 1984, 1995.

    • Peruško, Glavinić: "Digitalni sustavi", Školska knjiga, Zagreb, 2005.

    dopunska literatura
    • Ožegović, J. Digitalna i mikroprocesorska tehnika, upute za laboratorijske vježbe, interna skripta, FESB Split 1995.

    • Morris Mano, Ciletti: Digital Design with an Introduction to the Verilog HDL, 5th edition, Pearson, 2013.

    • Floyd: Digital Fundamentals, Global Edition, Pearson, 2015.

    • Kleitz: Digital Electronics: a practical approach with VHDL, 9th edition, Pearson, 2011.

    • Anand Kumar: Fundamentals of Digital Circuits, 4th edition, PHI Learning, 2016.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održavaju se dva kolokvija. Prvi kolokvij je nakon 7 tjedana, a drugi nakon 13 tjedana neposredne nastave. Po završetku nastave održat će se tri ispitna roka (dva završna u ljetnom i popravni u jesenskom ispitnom roku). Na kolokvijima i ispitima polaže se cjelovito gradivo u integralnom obliku (kombinacija teorije i zadataka u jedinstvenom testu).
    Na početku svakog termina laboratorijskih vježbi pišu se ulazni testovi kako bi se potvrdila spremnost studenata da odrade laboratorijske vježbe na smislen i siguran način.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova na svakom kolokviju / ispitu, kao i položene sve laboratorijske vježbe.
    Ukupni postotak utvrđuje se prema sljedećoj formuli:
    Ocjena(%)=0,2L + 0,8(K1+K2)/2
    L - ocjena iz laboratorijskih vježbi izražena u postocima,
    K1, K2 - bodovi na kolokvijima izraženi u postocima.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Kolokviji i ispiti se održavaju u terminima određenim kalendarom nastavne djelatnosti u tekućoj akademskoj godini.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    1. PRIKAZ INFORMACIJA U DIGITALNIM SUSTAVIMA:
    1.1. Analogni i digitalni sustavi
    1.2. Informacijski volumen i digitalni sustav
    1.3. Kodovi i kodiranje
    2. BROJEVNI SUSTAVI
    2.1. Poliadski brojevni sustavi
    2.2. Izbor brojevnog sustava za digitalne sustave

    3 sata
    2.

    3. ARITMETIKA PO MODULU
    3.1. Definicija sume po modulu kao grupe
    3.2. Neutralni element i inverz za sumu po modulu
    3.3. Binarni brojevni sustav i suma po modulu
    3.4. Primjena drugog komplementa
    4. ELEMENTARNI LOGIČKI SKLOPOVI
    4.1. Koncept elementarnih logičkih sklopova
    4.2. Klasifikacija digitalnih tehnologija
    4.3. Diodna i diodno-tranzistorska logika
    4.4. Tranzistorski-tranzistorska logika
    4.5. Komplementarna MOS tehnologija
    4.6. Primjena elementarnih logičkih sklopova

    3 sata
    3.

    5. BOOLEOVA ALGEBRA
    5.1. Booleova algebra i algebra logike
    5.2. Postulati algebre logike
    5.3. Teoremi algebre logike s jednom varijablom
    5.4. Teoremi algebre logike s dvije varijable
    6. BOOLEOVE FUNKCIJE
    6.1. Booleova funkcija kao preslikavanje
    6.2. Osnovno zapisivanje i vrste Booleovih funkcija
    6.3. Grafički zapis Booleovih funkcija
    6.4. Ostali načini zapisa Booleove funkcije

    3 sata
    4.

    7. NORMALNI ALGEBARSKI OBLICI
    7.1. Algebarski zapis potpunim normalnim oblicima
    7.2. Svojstva negirane funkcije
    7.3. Minimalni normalni oblici
    7.4. Razbijanje PDNO na preostale funkcije
    8. POTPUNI SKUPOVI FUNKCIJA
    8.1. Elementarne funkcije
    8.2. Potpuni skup funkcija
    8.3. Dokazi potpunost za (I, NE) i (NI)
    8.4. Dokazi potpunost za (ILI, NE) i (NILI)

    3 sata
    5.

    9. MINIMIZACIJA NORMALNIH OBLIKA
    9.1. Kriteriji minimizacije
    9.2. Osnovni algebarski postupak minimizacije normalnih oblika
    9.3. Pomoćni algebarski postupci (proširenja)
    9.4. Postupak minimizacije PKNO
    10. POSTUPCI MINIMIZACIJE I REALIZACIJA NI I NILI VRATIMA
    10.1. Postupak minimizacije Veitchevim dijagramom
    10.2. Quinn-McClusky postupak minimizacije
    10.3. Harvardski postupak minimizacije
    10.4. Minimizacija i realizacija NI vratima
    10.5. Minimizacija i realizacija NILI vratima
    10.6. Sinteza sklopova za zbrajanje

    3 sata
    6.

    11. KOMBINACIJSKI SKLOPOVI SREDNJEG STUPNJA INTEGRACIJE
    11.1. Selektor/multiplekser
    11.2. Dekoder/demultiplekser
    11.3. Enkoder s prioritetom
    12. REALIZACIJA BF MULTIPLEKSEROM
    12.1. Pristup realizaciji Booleove funkcije multiplekserom
    12.2. Realizacija BF multiplekserom za n=m
    12.3. Realizacija BF multiplekserom za n>m
    12.4. Minimizacija multiplekserskog stabla

    3 sata
    7.

    13. REALIZACIJA BF DEMULTIPLEKSEROM
    13.1. Pristup realizaciji Booleove funkcije demultiplekserom
    13.2. Realizacija BF demultiplekserom za n=m
    13.3. Realizacija BF demultiplekserom za n>m
    13.4. Minimizacija demultiplekserskog stabla
    14. MULTIPLEKSERSKO-DEMULTIPLEKSERSKA (MD) STRUKTURA
    14.1. Multipleksersko-demultiplekserska struktura
    14.2. Optimalna veličina MD strukture
    14.3. Memorije sa samom očitavanjem
    15. PROGRAMABILNE LOGIČKE STRUKTURE
    15.1. Definicija programabilne logičke strukture
    15.2. FPLA (Field Programmable Logic Array)
    15.3. GAL (Generic Array Logic)
    15.4. CPLD (Complex Programmable Logic Device) i jezici za definiranje sklopovlja (HDL)

    3 sata
    8.

    1. kolokvij

    9.

    16. SEKVENCIJALNI SKLOPOVI
    16.1. Kombinacijski sklopovi
    16.2. Sekvencijalni sklopovi
    16.3. Kašnjenje i pamćenje
    17. RAD SKLOPA U DISKRETNOM VREMENU
    17.1. Diskretno vrijeme
    17.2. Rad sklopa u diskretnom vremenu
    17.3. Sinkroni sklopovi
    18. BISTABIL KAO SKLOP
    18.1. Osnovni sklop za pamćenje - elementarni RS bistabil
    18.2. Sinkronizacija bistabila s diskretnim vremenom
    18.3. Bistabil kao funkcionalni blok
    18.4. Standardni bistabili

    3 sata
    10.

    19. SINTEZA OPĆIH BISTABILA
    19.1. Model realizacije općih bistabila
    19.2. Metoda rekonstrukcije
    19.3. Metoda izjednačavanja
    19.4. Metoda za D bistabil
    20. SLOŽENI SKLOPOVI S BISTABILIMA
    20.1. Registar
    20.2. Pomačni registar
    20.3. Brojilo

    3 sata
    11.

    21. DIGITALNI AUTOMAT
    21.1. Sustav s upravljanjem
    21.2. Svojstva automata
    22. APSTRAKTNI MODEL DIGITALNOG AUTOMATA
    22.1. Automat kao petorka
    22.2. Zapisivanje automata
    22.3. Sinteza automata

    3 sata
    12.

    23. ZADAVANJE AUTOMATA
    23.1. Pristupi zadavanju automata
    23.2. Vrste ulazne sekvence
    23.3. Postupak zadavanja korak po korak
    23.4. Primjena postupka korak po korak
    24. EKVIVALENTNOST AUTOMATA
    24.1. Odnosi jednakosti među automatima
    24.2. Definicija ekvivalentnosti automata
    24.3. Definicija ekvivalentnosti stanja
    24.4. Nužan i dovoljan uvjet ekvivalencije
    24.5. Minimizacija primitivne tablice

    13.

    25. NAPREDNI POSTUPCI MINIMIZACIJE AUTOMATA
    25.1. Huffman-Mealy algoritam
    25.2. Paul-Unger algoritam
    26. STRUKTURNA SINTEZA AUTOMATA
    26.1. Model realizacije automata
    26.2. Kodiranje automata
    26.3. Tablica automata s kodovima
    26.4. Sinteza konkretnog automata
    27. AUTOMATI I ALGORITMI
    27.1. Programabilni automat
    27.2. Algoritam
    27.3. Turingov stroj

    3 sata
    14.

    28. AUTOMATI I JEZICI
    28.1. Značaj analize jezika
    28.2. Kompleksnost algoritama
    28.3. Izračunljivost
    28.4. Taksonomija automata i jezika
    29. ALGEBRA DOGAĐAJA
    29.1. Elementarni i složeni događaji
    29.2. Operatori algebra događaja
    30. ZADAVANJE AUTOMATA REGULARNIM IZRAZOM
    30.1. Zadavanje automata s pomoću RI
    30.2. Indeksiranje RI
    30.3. Dobivanje strukture automata iz RI

    3 sata
    15.

    2. kolokvij

      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    1. PRIKAZ INFORMACIJA U DIGITALNIM SUSTAVIMA:
    1.1. Analogni i digitalni sustavi
    1.2. Informacijski volumen i digitalni sustav
    1.3. Kodovi i kodiranje

    2 sata
    2.

    2. BROJEVNI SUSTAVI
    2.1. Poliadski brojevni sustavi
    2.2. Izbor brojevnog sustava za digitalne sustave

    2 sata
    3.

    2. BROJEVNI SUSTAVI
    2.3. Prikaz brojeva binarnim kodovima
    2.4. Primjene binarnih kodova

    2 sata
    4.

    3. ARITMETIKA PO MODULU
    3.1. Definicija sume po modulu kao grupe
    3.2. Neutralni element i inverz za sumu po modulu
    3.3. Binarni brojevni sustav i suma po modulu
    3.4. Primjena drugog komplementa

    2 sata
    5.

    4. ELEMENTARNI LOGIČKI SKLOPOVI
    4.1. Koncept elementarnih logičkih sklopova
    4.2. Klasifikacija digitalnih tehnologija
    4.3. Diodna i diodno-tranzistorska logika
    4.4. Tranzistorski-tranzistorska logika
    4.5. Komplementarna MOS tehnologija
    4.6. Primjena elementarnih logičkih sklopova

    2 sata
    6.

    5. BOOLEOVA ALGEBRA
    5.1. Booleova algebra i algebra logike
    5.2. Postulati algebre logike
    5.3. Teoremi algebre logike s jednom varijablom
    5.4. Teoremi algebre logike s dvije varijable
    6. BOOLEOVE FUNKCIJE
    6.1. Booleova funkcija kao preslikavanje
    6.2. Osnovno zapisivanje i vrste Booleovih funkcija
    6.3. Grafički zapis Booleovih funkcija
    6.4. Ostali načini zapisa Booleove funkcije

    2 sata
    7.

    7. NORMALNI ALGEBARSKI OBLICI
    7.1. Algebarski zapis potpunim normalnim oblicima
    7.2. Svojstva negirane funkcije
    7.3. Minimalni normalni oblici
    7.4. Razbijanje PDNO na preostale funkcije
    8. POTPUNI SKUPOVI FUNKCIJA
    8.1. Elementarne funkcije
    8.2. Potpuni skup funkcija
    8.3. Dokazi potpunost za (I, NE) i (NI)
    8.4. Dokazi potpunost za (ILI, NE) i (NILI)

    2 sata
    8.

    9. MINIMIZACIJA NORMALNIH OBLIKA
    9.1. Kriteriji minimizacije
    9.2. Osnovni algebarski postupak minimizacije normalnih oblika
    9.3. Pomoćni algebarski postupci (proširenja)
    9.4. Postupak minimizacije PKNO
    10. POSTUPCI MINIMIZACIJE I REALIZACIJA NI I NILI VRATIMA
    10.1. Postupak minimizacije Veitchevim dijagramom
    10.2. Quinn-McClusky postupak minimizacije
    10.3. Harvardski postupak minimizacije
    10.4. Minimizacija i realizacija NI vratima
    10.5. Minimizacija i realizacija NILI vratima
    10.6. Sinteza sklopova za zbrajanje

    2 sata
    9.

    11. KOMBINACIJSKI SKLOPOVI SREDNJEG STUPNJA INTEGRACIJE
    11.1. Selektor/multiplekser
    11.2. Dekoder/demultiplekser
    11.3. Enkoder s prioritetom
    12. REALIZACIJA BF MULTIPLEKSEROM
    12.1. Pristup realizaciji Booleove funkcije multiplekserom
    12.2. Realizacija BF multiplekserom za n=m
    12.3. Realizacija BF multiplekserom za n>m
    12.4. Minimizacija multiplekserskog stabla

    2 sata
    10.

    13. REALIZACIJA BF DEMULTIPLEKSEROM
    13.1. Pristup realizaciji Booleove funkcije demultiplekserom
    13.2. Realizacija BF demultiplekserom za n=m
    13.3. Realizacija BF demultiplekserom za n>m
    13.4. Minimizacija demultiplekserskog stabla
    14. MULTIPLEKSERSKO-DEMULTIPLEKSERSKA (MD) STRUKTURA
    14.1. Multipleksersko-demultiplekserska struktura
    14.2. Optimalna veličina MD strukture
    14.3. Memorije sa samom očitavanjem
    15. PROGRAMABILNE LOGIČKE STRUKTURE
    15.1. Definicija programabilne logičke strukture
    15.2. FPLA (Field Programmable Logic Array)
    15.3. GAL (Generic Array Logic)
    15.4. CPLD (Complex Programmable Logic Device) i jezici za definiranje sklopovlja (HDL)

    2 sata
    11.

    16. SEKVENCIJALNI SKLOPOVI
    16.1. Kombinacijski sklopovi
    16.2. Sekvencijalni sklopovi
    16.3. Kašnjenje i pamćenje
    17. RAD SKLOPA U DISKRETNOM VREMENU
    17.1. Diskretno vrijeme
    17.2. Rad sklopa u diskretnom vremenu
    17.3. Sinkroni sklopovi
    18. BISTABIL KAO SKLOP
    18.1. Osnovni sklop za pamćenje - elementarni RS bistabil
    18.2. Sinkronizacija bistabila s diskretnim vremenom
    18.3. Bistabil kao funkcionalni blok
    18.4. Standardni bistabili

    2 sata
    12.

    19. SINTEZA OPĆIH BISTABILA
    19.1. Model realizacije općih bistabila
    19.2. Metoda rekonstrukcije
    19.3. Metoda izjednačavanja
    19.4. Metoda za D bistabil
    20. SLOŽENI SKLOPOVI S BISTABILIMA
    20.1. Registar
    20.2. Pomačni registar
    20.3. Brojilo

    2 sata
    13.

    21. DIGITALNI AUTOMAT
    21.1. Sustav s upravljanjem
    21.2. Svojstva automata
    22. APSTRAKTNI MODEL DIGITALNOG AUTOMATA
    22.1. Automat kao petorka
    22.2. Zapisivanje automata
    22.3. Sinteza automata
    23. ZADAVANJE AUTOMATA
    23.1. Pristupi zadavanju automata
    23.2. Vrste ulazne sekvence
    23.3. Postupak zadavanja korak po korak
    23.4. Primjena postupka korak po korak
    24. EKVIVALENTNOST AUTOMATA
    24.1. Odnosi jednakosti među automatima
    24.2. Definicija ekvivalentnosti automata
    24.3. Definicija ekvivalentnosti stanja
    24.4. Nužan i dovoljan uvjet ekvivalencije
    24.5. Minimizacija primitivne tablice

    2 sata
    14.

    25. NAPREDNI POSTUPCI MINIMIZACIJE AUTOMATA
    25.1. Huffman-Mealy algoritam
    25.2. Paul-Unger algoritam
    26. STRUKTURNA SINTEZA AUTOMATA
    26.1. Model realizacije automata
    26.2. Kodiranje automata
    26.3. Tablica automata s kodovima
    26.4. Sinteza konkretnog automata
    27. AUTOMATI I ALGORITMI
    27.1. Programabilni automat
    27.2. Algoritam
    27.3. Turingov stroj

    2 sata
    15.

    28. AUTOMATI I JEZICI
    28.1. Značaj analize jezika
    28.2. Kompleksnost algoritama
    28.3. Izračunljivost
    28.4. Taksonomija automata i jezika
    29. ALGEBRA DOGAĐAJA
    29.1. Elementarni i složeni događaji
    29.2. Operatori algebra događaja
    30. ZADAVANJE AUTOMATA REGULARNIM IZRAZOM
    30.1. Zadavanje automata s pomoću RI
    30.2. Indeksiranje RI
    30.3. Dobivanje strukture automata iz RI

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Elementarni logički sklopovi

    2 sata
    2.

    Minimizacija Booleovih funkcija i sinteza logičkim vratima NI i NILI

    2 sata
    3.

    Sinteza sklopova primjenom multipleksera

    2 sata
    4.

    Sinteza programabilnih logičkih struktura (EPROM, GAL)

    2 sata
    5.

    Sinteza bistabila

    2 sata
    6.

    Sinteza digitalnih automata logičkim vratima i bistabilima

    2 sata
    7.

    Sinteza digitalnih automata programabilnim logičkim strukturama (EPROM, GAL), Simulacija Turingovog stroja

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.