FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  120 Računarstvo
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Elektronika

    (FELB04)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Upoznavanje osnovnih svojstava poluvodičkih materijala i principa rada osnovnih elektroničkih komponenata. Sposobnost analize elektroničkih sklopova s bipolarnim i unipolarnim tranzistorima u statičkim i dinamičkim uvjetima. Analiza osnovnih sklopova s operacijskim pojačalima.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će moći:
    1. navesti osnovna svojstva poluvodičkih materijala,
    2. objasniti princip rada osnovnih elektroničkih elemenata,
    3. proračunati osnovne parametre poluvodičkih materijala i elektroničkih elemenata,
    4. primijeniti osnovne modele elektroničkih elemenata za proračun elementarnih izvedbi pojačala s bipolarnim i unipolarnim tranzistorima,
    5. objasniti rad osnovnih sklopova s operacijskim pojačalom.

    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Poluvodičke komponente. Poluvodički materijali: diode – tipovi i primjena. Bipolarni tranzistori: struktura, karakteristike i modeli. Analogni elektronički sklopovi: osnovni sklopovi s bipolarnim tranzistorima i tranzistorima s efektom polja. Analiza za istosmjerni i izmjenični signal. Operacijska pojačala: struktura i modeli.

    preporučena literatura
    • I. Zulim, S. Gotovac: Osnovni poluvodički elektronički elementi, FESB, Split, 1998.

    • P. Biljanović: Elektronički sklopovi, Školska knjiga, Zagreb, 2005.

    • P. Biljanović, I. Zulim: Elektronički sklopovi – zbirka zadataka, Školska knjiga, Zagreb, 1994.

    dopunska literatura
    • P.Biljanović: Poluvodički elektronički elementi, Školska knjiga, Zagreb, 2004.

    • B. Juzbašić: Elektronički elementi, Školska knjiga, Zagreb, 1984.

    • J. Millman, A. Grabel: Microelectronics, second edition, McGraw-Hill Book Company, Singapore 1987.

    • P. Horowitz, W. Hill: The Art of Electronics, Cambridge University Press, 2015.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre i od strane ureda za promicanje kvalitete.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Nakon 7 tjedana nastave održava se kolokvij koji se provodi kao pisani ispit u trajanju od 105 minuta. Kolokvij se sastoji od 4 teorijska pitanja koja ukupno nose 40 bodova i 3 zadatka koji ukupno nose 60 bodova. Student koji na kolokviju ostvari minimalno 50 bodova, oslobođen je polaganja tog dijela gradiva na preostalim ispitnim rokovima u toj akademskoj godini.
    Ispit se provodi kao pisani ispit u trajanju od 180 minuta i sastoji se od 8 teorijskih pitanja i 6 zadataka (po 4 teorijska pitanja i 3 zadatka za prvi, odnosno drugi dio gradiva). Zasebno se ocjenjuje prvi i drugi dio gradiva. Pojedini dio gradiva smatra se položenim ako se ostvari barem 50% bodova.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu iz kolegija je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi te po 50% bodova iz svakog dijela gradiva, a konačna se ocjena formira prema formuli:

    Ocjena(%) = 0,5K1+0,5K2
    gdje su:
    • K1, K2 – bodovi ostvareni iz prvog, odnosno drugog dijela gradiva izraženi u postocima

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    50% - 62% - dovoljan (2)
    63% - 74% - dobar (3)
    75% - 87% - vrlo dobar (4)
    88% - 100% - izvrstan (5)

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Podjela čvrste tvari. Intrinsični i ekstrinsični poluvodič. Gustoća nosilaca, energijski dijagram, specifična električna vodljivost poluvodiča.

    3 sata
    2.

    Mehanizmi vođenja struje u poluvodičima: dritno i difuzijsko gibanje. Pokretljivost nosilaca i difuzijska konstanta. Einsteinove relacije. Nehomogeni poluvodič. Vrijeme života i difuzijska duljina manjinskih nosilaca u poluvodiču. Temeljne jednadžbe u poluvodičima.

    3 sata
    3.

    Skokoviti PN spoj. Kontaktni potencijal. PN spoj s priključenim naponom: propusna i nepropusna polarizacija. Širina osiromašenog područja, barijerni kapacitet.

    3 sata
    4.

    Shockleyjeva jednadžba. Široka i usna strana pn-spoja. Poluvodička dioda: primjene. Zenerova dioda. Svjetleća dioda (LED). Fotodioda.

    3 sata
    5.

    Bipolarni tranzistor: definicija i tehnološka izvedba. Struje normalno polariziranog tranzistora. Earlyjev efekt.

    3 sata
    6.

    Unipolarni tranzistori. Spojni unipolarni tranzistor (JFET): struktura, princip rada, izlazne i prijenosne karakteristike, dinamički parametri.

    3 sata
    7.

    MOSFET: struktura, princip rada, tipovi MOSFET-a, izlazne i prijenosne karakteristike, dinamički parametri.

    3 sata
    8.

    Uvod u pojačala. Vrste pojačala: strujno, naponsko, strminsko i otporno pojačalo. Računanje pojačanja u decibelima.

    3 sata
    9.

    Objašnjenje režima malih signala. Pojačala s bipolarnim tranzistorom u statičkim uvjetima rada: statički radni pravac i statička radna točka. Stabilizacija statičke radne točke emiterskom degeneracijom. Pojačalo s bipolarnim tranzistorom u spoju zajedničkog emitera u dinamičkim uvjetima rada: hibridni nadomjesni model tranzistora. Analiza pojačala u spoju zajedničkog emitera u dinamičkim uvjetima rada.

    3 sata
    10.

    Pojačala s unipolarnim tranzistorima u statičkim uvjetima rada: statički radni pravac i statička radna točka u polju izlaznih i prijenosnih karakteristika. Stabilizacija statičke radne točke. Nadomjesni model unipolarnog tranzistora u dinamičkim uvjetima rada. Analiza pojačala u spoju zajedničkog uvoda u dinamičkim uvjetima rada.

    3 sata
    11.

    Tranzistorska sklopka. Prijenosna karakteristika tranzistorskog invertora. Granice smetnji invertora. Faktor ulaznog grananja i faktor izlaznog grananja invertora. Odziv tranzistorske sklopke na impulsnu pobudu.

    3 sata
    12.

    Tehnike izrade logičkih sklopova: RTL, DTL, TTL, ECL, CMOS. Multivibratori: bistabil, monostabil, astabil.

    3 sata
    13.

    Operacijsko pojačalo: definicija i osnovna svojstva. Primjeri primjene operacijskog pojačala.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Širina zabranjenog pojasa. Intrinsična gustoća. Intrinsični i ekstrinsični poluvodič. Gustoće nosilaca (elektrona i šupljina) u poluvodiču. Osnovni zakoni u poluvodičima: zakon termodinamičke ravnoteže i zakon električne neutralnosti.

    2 sata
    2.

    Gibanje slobodnih nosilaca naboja: difuzijsko i driftno gibanje. Pokretljivost nosilaca. Električna provodnost poluvodiča. Vrijeme života i rekombinacija nosilaca. Jednadžba kontinuiteta. Nehomogeni poluvodič.

    2 sata
    3.

    PN spoj. Skokoviti pn prijelaz. Osiromašeno područje (pn barijera). Kontaktni potencijal. PN spoj s priključenim naponom. Širina barijere, barijerni kapacitet, maksimalna jakost električnog polja.

    2 sata
    4.

    Akumulirani naboj manjinskih nosilaca. Definicija uske i široke strane. Odnos struje i napona pn spoja. Reverzna struja zasićenja.

    2 sata
    5.

    Bipolarni tranzistor.

    2 sata
    6.

    Spojni unipolarni tranzistor (JFET).

    2 sata
    7.

    MOSFET.

    2 sata
    8.

    Osnovni pojmovi o pojačalima: strujno, naponsko, otporno i strminsko pojačalo; računanje pojačanja u decibelima.

    2 sata
    9.

    Pojačala s bipolarnim tranzistorom u statičkim uvjetima rada.

    2 sata
    10.

    Pojačala s unipolarnim tranzistorom u statičkim uvjetima rada. Tranzistorska sklopka.

    2 sata
    11.

    Pojačalo u spoju zajedničkog emitera u dinamičkim uvjetima rada. Idealizirani hibridni model. Pojačalo u spoju zajedničkog kolektora. Pojačalo s unipolarnim tranzistorom u spoju zajedničkog uvoda u dinamičkim uvjetima rada.

    2 sata
    12.

    Određivanje donje granične frekvencije pojačala.

    2 sata
    13.

    Operacijsko pojačalo: definicija i osnovna svojstva. Primjeri primjene operacijskog pojačala: naponsko sljedilo, neinvertirajuće pojačalo, diferencijalno pojačalo, naponski izvor.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.