FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  120 Računarstvo
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Fizika 2

    (FEMB04)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Razumijevanje osnovnih zakona klasične fizike i osnovnih pojmova kvantne fizike, te njihova primjena na realne probleme. Usvojena znanja služe kao podloga za usvajanje daljnjih stručnih znanja kroz specijalizirane kolegije, te kao priprema za usvajanje profesionalnih znanja tijekom cijele karijere.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. definirati temeljne veličine i jednadžbe koje se koriste pri opisu jednostavnog harmoničkog, prigušenog i prisilnog titranja;
    2. nabrojati vrste mehaničkih valova i navesti odgovarajuće primjere;
    3. primijeniti princip superpozicije za izračun interferencije dva ili više koherentnih valova;
    4. opisati Maxwellove jednadžbe;
    5. definirati temeljne veličine i zakone koji se koriste u fizikalnoj optici;
    6. definirati postulate i osnovne relacije specijalne teorije relativnosti;
    7. objasniti kvantnu prirodu svjetlosti na primjeru fotoelektičnog efekta;
    8. navesti kvantne brojeve atoma;
    9. opisati valnu prirodu materije.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Titranje. Mehanički valovi. Maxwellove jednadžbe. Elektromagnetski titraji i valovi. Fizikalna optika. Specijalna teorija relativnosti. Kvantna priroda svjetlosti. Struktura atoma. Atomska jezgra.

    preporučena literatura
    • D. Lelas: On-line materijali, E-learning portal FESB-a.

    • V. Henč-Bartolić, P. Kulišić: Valovi i optika, Školska knjiga Zagreb, 1989.

    • V. Henč-Bartolić i suradnici: Riješeni zadaci iz valova i optike, Školska knjiga, Zagreb 1992.

    • J. Vuletin: Zadaci iz Fizike (Titraji i valovi, Toplina, Atomi), FESB, Split, 1996.

    dopunska literatura
    • N. Cindro: Fizika 2, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

    • D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fundamentals of Physics, 7th Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2005.

    • E. M. Purcell: Udžbenik fizike Sveučilišta u Berkeleyu, Svezak 2., Elektricitet i magnetizam, Tehnička knjiga, Zagreb, 1988.

    • E. V. Wichmann: Udžbenik fizike Sveučilišta u Berkeleyu, Svezak 4., Kvantna Fizika, Tehnička knjiga, Zagreb, 1988.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre i od strane ureda za promicanje kvalitete.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Kolokviji (međuispiti):

    Gradivo će se podijeliti na dva dijela te polagati u dva kolokvija.

    Svaki kolokvij se sastoji od 6 pitanja:
    - 2 obavezna pitanja (osnovna pitanja iz gradiva)
    - 4 pitanja koja testiraju teorijsko znanje i zadatke.

    Za prolaznu ocjenu na kolokviju potrebno je zadovoljiti:
    - minimalno 90% iz obavezne skupine pitanja,
    - minimalno po 50% iz svakog od pitanja koja testiraju teorijsko znanje i zadatke.

    Student koji ne položi jedan od kolokvija može ga polagati u okviru završnog ispita.

    Završni ispit:

    Završni ispit se sastoji od 12 pitanja:
    - 4 obavezna pitanja (osnovna pitanja iz gradiva)
    - 8 pitanja koja testiraju teorijsko znanje i zadatke.

    Za prolaznu ocjenu na završnom ispitu potrebno je zadovoljiti:
    - minimalno 90% iz obavezne skupine pitanja,
    - minimalno po 50% iz svakog od pitanja koja testiraju teorijsko znanje i zadatke.

    Uvrđivanje konačne ocjene

    - obavezni dio ne ulazi u konačnu ocjenu već je samo uvjet za prolaz (više od 90%),
    - aritmetička sredina postotaka iz pitanja koja testiraju teorijsko znanje i zadatke

    Ukupna ocjena izražena u postotcima pretvara se u konačnu brojčanu ocjenu na slijedeći način:

    - dovoljan (2), bodovi: 50 - 60
    - dobar (3), bodovi: 60 - 75
    - vrlo dobar (4), bodovi: 75 - 90
    - izvrstan (5), bodovi 90 - 100

    Termini kolokvija i ispitnih rokova:

    Termini kolokvija i ispitnih rokova definirani su kalendarom nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Jednostavno harmoničko titranje. Matematičko i fizikalno njihalo. Prigušeno i prisilno titranje. Rezonancija.

    3 sata
    2.

    Zbrajanje harmoničkih titranja. Mehanički valovi: podjela valova, jednostavni harmonički val, valna jednadžba, valna jednadžba transverzalnog vala na žici, energija mehaničkih valova.

    3 sata
    3.

    Superpozicija valova. Refleksija i transmisija valova. Stojni valovi. Interferencija valova. Valni paket. Fazna i grupna brzina vala. Sferni val, ravni val.

    3 sata
    4.

    Valovi zvuka. Jakost i glasnoća zvuka. Dopplerov efekt. Ultra zvuk.

    3 sata
    5.

    Gaussov zakon za električno i magnetsko polje, Ampereov zakon, Biot-Savartov zakon. Elektromagnetski titraji.

    3 sata
    6.

    Maxwellove jednadžbe.

    3 sata
    7.

    Elektromagnetski valovi.

    3 sata
    8.

    Indeks loma, disperzija, apsorpcija, i polarizacija elektromagnetskih valova. Spektar elektromagnetskih valova

    3 sata
    9.

    Fizikalna optika. Interferencija. Ogib. Youngov pokus. Optička rešetka.

    3 sata
    10.

    Specijalna teorija relativnosti.

    3 sata
    11.

    Toplinsko zračenje. Ultraljubičasta katastrofa. Planckov zakon zračenja crnog tijela. Kvanti svjetlosti. Fotoelektrični efekt. Comptonov efekt.

    3 sata
    12.

    Struktura atoma. Linijski spektri. Bohrov model atoma.

    3 sata
    13.

    Kvantni brojevi. Rendgensko zračenje. Periodni sustav elemenata.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Elastičnost materijala. Jednostavno harmoničko titranje. Matematičko i fizikalno njihalo. Prigušeno titranje.Rezonancija.

    2 sata
    2.

    Zbrajanje harmoničkih titranja. Mehanički valovi: podjela valova, jednostavni harmonički val, valna jednadžba, valna jednadžba transverzalnog vala na žici, energija mehaničkih valova.

    2 sata
    3.

    Superpozicija valova. Refleksija i transmisija valova. Stojni valovi. Interferencija valova. Valni paket. Fazna i grupna brzina vala. Sferni val, ravni val.

    2 sata
    4.

    Valovi zvuka. Jakost i glasnoća zvuka. Dopplerov efekt. Ultra zvuk.

    2 sata
    5.

    Gaussov zakon za električno i magnetsko polje, Ampereov zakon, Biot-Savartov zakon. Elektromagnetski titraji.

    2 sata
    6.

    Maxwellove jednadžbe.

    2 sata
    7.

    Elektromagnetski valovi.

    2 sata
    8.

    Indeks loma, disperzija, apsorpcija, i polarizacija elektromagnetskih valova. Spektar elektromagnetskih valova

    2 sata
    9.

    Fizikalna optika. Interferencija. Ogib. Youngov pokus. Optička rešetka.

    2 sata
    10.

    Specijalna teorija relativnosti.

    2 sata
    11.

    Toplinsko zračenje. Ultraljubičasta katastrofa. Planckov zakon zračenja crnog tijela. Kvanti svjetlosti. Fotoelektrični efekt. Comptonov efekt.

    2 sata
    12.

    Struktura atoma. Linijski spektri. Bohrov model atoma.

    2 sata
    13.

    Kvantni brojevi. Rendgensko zračenje. Periodni sustav elemenata.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.