FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  120 Računarstvo
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Elektrotehnika

    (FENB01)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje i primjenu temeljnih načela i zakona elektrotehnike,
    • postavljanje i rješavanje jednostavnih elektrotehničkih sustava,
    • trajno usvajanje i produbljivanje znanja iz područja elektrotehnike.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. definirati temeljne pojave, veličine i zakone elektrotehnike,
    2. primijeniti temeljne zakone elektrotehnike za izračun elektromagnetskih veličina,
    3. primijeniti metode i tehnike primjerene rješavanju linearnih električnih mreža, matematički izraziti jednostavne istosmjerne i izmjenične električne mreže,
    4. izračunati veličine jednostavnih magnetskih krugova,
    5. izmjeriti osnovne električne veličine (struja, napon, otpor).

    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod. Osnovni pojmovi. Elektrostatika: Coulombov zakon; električno polje; Gaussov zakon; električni potencijal i napon; materija u električnom polju; električni kapacitet i kondenzatori; elektrostatička energija; statički elektricitet. Istosmjerne električne struje: strujni krug; Ohmov zakon; serijski i paralelni spoj otpornika; Kirchhoffovi zakoni; električna energija i snaga; metode za rješavanje linearnih krugova. Magnetizam: osnovne veličine; magnetski krug; Ampereov zakon, Biot-Savartov zakon; iduktivitet i međuinduktivitet; elektromagnetska indukcija; sile u magnetskom polju; materija u magnetskom polju; energija magnetskog polja. Izmjenične struje: karakteristične vrijednosti; fazorski prikaz harmoničkih napona i struja; impedancija; primjena simboličke metode u rješavanju linearnih krugova izmjenične struje; snaga i energija; rezonancija; trofazni sustavi.

    preporučena literatura
    • Vujević, S., "Predavanja iz Elektrotehnike (120)", Sveučilište u Splitu, FESB, Split, 2021. (interna skripta u elektroničkom obliku)

    • Maletić, A., "Osnove elektrotehnike", ELMAP, Split, 1993.

    • Vujević, S. i Lovrić, D., "Auditorne vježbe iz Elektrotehnike (120)", Sveučilište u Splitu, FESB, Split, 2019. (interna skripta u elektroničkom obliku)

    dopunska literatura
    • Pinter, V., "Osnove elektrotehnike - knjiga prva", Tehnička knjiga, Zagreb, 1978.

    • Pinter, V., "Osnove elektrotehnike - knjiga druga", Tehnička knjiga, Zagreb, 1978.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre i od strane ureda za promicanje kvalitete.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit se satoji iz dva dijela. Tijekom semestra bit će jedan kolokvij iz prvog dijala gradiva. Na četiri ispita studenti polažu dijelove gradiva koje nisu prethodno položili na kolokviju ili ispitima. Uvjet za pozitivnu ocjenu iz pojedinog dijela gradiva jest da student ostvari najmanje 50 % bodova iz tog dijela gradiva, uz dodatni uvjet da je iz teorijskog i numeričkog dijela ostvari najmanje po 20 % bodova. Teorijskom i numeričkom dijelu pojedinog dijela gradiva pripada po 50 % bodova.

    Konačna se ocjena (u postocima) utvrđuje prema formuli:

    Ocjena (%) = (G1 + G2)/2

    gdje su aktivnosti izražene u postocima:

    G1 - bodovi iz prvog dijela gradiva, G2 - bodovi iz drugog dijela gradiva.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    50 % do 61 % ocjena dovoljan (2)
    62 % do 74 % ocjena dobar (3)
    75 % do 87 % ocjena vrlo dobar (4)
    88 % do 100 % ocjena izvrstan (5)

    Na kolokviju će biti 5 teorijskih pitanja i 2 numerička zadatka. Na pojedinom ispitu ispitu bit će ukupno 10 teorijskih pitanja i 4 numerička zadatka. Ispiti će se održati u terminima definiranim Kalendarom nastavne djelatnosti.

    Student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati: predavanjima najmanje 60 % nastavnih sati, auditornim vježbama najmanje 60 % nastavnih sati. Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće steći pravo izlaska na ispit.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Osnovni pojmovi. Elektrostatika.

    9 sati
    2.

    Istosmjerne električne struje.

    9 sati
    3.

    Magnetizam.

    9 sati
    4.

    Izmjenične električne struje.

    12 sati
    5.

    Jedan kolokvij

    6 sati
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Osnovni pojmovi. Elektrostatika.

    6 sati
    2.

    Istosmjerne električne struje.

    6 sati
    3.

    Magnetizam.

    6 sati
    4.

    Izmjenične električne struje.

    8 sati
    5.

    Jedan kolokvij

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.