FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  6. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Analiza mreža i linija primjenom računala

    (FELA47)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Osnove elektrotehnike 1, Osnove elektrotehnike 2
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje i primjenu temeljnih načela i zakona strujnih krugova i prijenosnih linija,
    • rješavanje strujnih krugova numeričkim metodama,
    • rješavanje prijenosnih linija numeričkim metodama,
    • trajno usvajanje i produbljivanje znanja iz područja strujnih krugova i prijenosnih linija.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. izračunati frekvencijski odziv električnih mreža primjenom numeričkih metoda
    2. izračunati tranzijentni odziv električnih mreža primjenom numeričkih metoda
    3. izračunati frekvencijski odziv prijenosnih linija primjenom numeričkih metoda
    4. izračunati tranzijentni odziv prijenosnih linija primjenom numeričkih metoda
    5. primijeniti numeričke modele mreža i linija kod elektroničkih elemenata, sklopova i u telekomunikacijama
    6. koristiti komercijalne softverske pakete za analizu i sintezu praktičnih problema koji se tiču električnih mreža i prijenosnih linija

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Osnove matrične analize mreža.
    Metoda petlji i metoda čvorova.
    Osnove analize mreža primjenom linearnih integralnih transformacija i superpozicijskih integrala.
    Osnove matrične analize mreža i analize primjenom varijabli stanja.
    Osnovni postupci analize nelinearnih mreža.
    Analiza prijelaznih pojava primjenom numeričkih metoda.
    Primjena Runge-Kutta i linearnih višekoračnih postupaka.
    Osnove teorije prijenosnih linija.
    Analiza prijenosnih linija primjenom numeričkih metoda u frekvencijskom i vremenskom području.
    Tranzijentna analiza prijenosnih linija primjenom numeričkih metoda.
    Analiza sprege elektromagnetskog polja s prijenosnim linijama primjenom numeričkih metoda.
    Primjena metode konačnih diferencija i metode konačnih elemenata.
    Primjene numeričkih modela mreža i linija kod elektroničkih elemenata, sklopova, u telekomunikacijama i elektromagnetskoj kompatibilnosti. Analiza električnih vodova i uzemljivača.

    preporučena literatura
    • S. Turk, L. Budin: Analiza i projektiranje računalom, Šk. knjiga, Zagreb, 1989.

    • D.Poljak, Teorija elektromagnetskih polja s primjenama u inženjerstvu, Šk. knjiga Zagreb, 2014

    dopunska literatura
    • 1. D. Poljak, Advanced Modeling in Computational Electromagnetic compatibility, Wiley Interscience, New York 2007.

    • 2. Dorf R. C., Svoboda J. A.: Introduction to Electric Circuits, 7th Edition, Wiley 2006.

    • 3. F.M. tesche, M.V. Ianoz, T.Karlsson: EMC Analysis Methods and Computational Models, John Wiley and Sons, 1997.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    • Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
    • Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika
    • Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se dva kolokvija (međuispita). Prvi kolokvij održava se nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na kolokvijima. Svaki se kolokvij provodi kao pisani ispit u trajanju od 75 minuta i sastoji se od ukupno 4 pitanja/zadataka. Uvjeti za pozitivnu ocjenu su odrađene laboratorijske vježbe te minimalno 50% bodova na oba kolokvija, a konačna se ocjena formira na način:

    Ocjena(%) = 0,5 (K1 + K2)

    gdje su K1 i K2 – ocjene ostvarene na kolokvijima.

    Konačna se ocjena utvrđuje u skladu s ostvarenim postocima na način:

    Postotak Ocjena
    50% do 62% dovoljan (2)
    63% do 75% dobar (3)
    76% do 88% vrlo dobar (4)
    89% do 100% izvrstan (5)

    Studenti koji nisu ispit položili preko kolokvija pristupaju ispitu u zimskom/jesenskom roku. Ukoliko je student položio jedan od kolokvija, na ispitu polaže gradivo iz onog kolokvija na kojem nije ostvario zadovoljavajući broj bodova. Ispit se provodi u pisanoj formi u trajanju od 90 minuta i sastoji se od ukupno 6 pitanja/zadatka. Uvjet za pozitivnu ocjenu je minimalno 50% bodova ostvarenih na ispitu. Ukupna ocjena utvrđuje se u skladu s ostvarenim postocima na opisani način.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.