FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  6. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Uvod u bežične komunikacije

    (FELA46)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    - načela propagacije radijskih signala
    - razumijevanje načela bežičnog prijenosa signala
    - razumijevanje sustava odašiljača i prijamnika
    - poznavanje najvažnijih bežičnih komunikacijskih sustava današnjice

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će biti sposobni:
    - argumentirano prosuditi o prikladnosti pojedine antene za specifičnu namjenu
    - karakterizirati frekvencijske pojaseve s aspekta potreba pojedinog radijskog sustava
    - analizirati budžet bežične veze između odašiljača i prijemnika
    - analizirati i usporediti značajke različitih radiokomunikacijskih sustava

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod i povijest bežičnih komunikacija. Radijski spektar i njegova regulacija. Shema bežičnog komunikacijskog sustava. Arhitektura i komponente odašiljača. Arhitektura i komponente prijemnika. Šum, smetnje, interferencija. Jakost polja kao statistička funkcija lokacije i vremena. Diverziti. Višestruki pristup. Načini komunikacije korisnika: simpleks, dupleks, poludupleks. Modulacije korištene u bežičnim komunikacijskim sustavima. Vrste radijskih sustava prema broju i rasporedu korisnika. Pregled radijskih sustava u uporabi i nadolasku. Pravna regulativa radijskih komunikacija.

    preporučena literatura
    • 1. Ervin Zentner: "Antene i radiosustavi", Graphis, Zagreb, 2001.

    • 2. David Tse and Pramod Viswanath, "Fundamentals of Wireless Communication", Cambridge University Press, 2005.

    • 3. Antti V. Raisanen, Arto Lehto, "Radio Engineering for Wireless Communication and Sensor Applications", Artech House, 2003.

    dopunska literatura
    • 1. Ramjee Prasad, "Technology Trends in Wireless Communications", Artech House, 2003.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit se polaže na jedan od načina ovisno o dogovoru s nastavnikom: kroz kontinuiranu provjera znanja tijekom nastave (kolokviji), izradu seminarskog rada, ili cjeloviti ispit.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod i povijest bežičnih komunikacija. Fenomen zračenja. Antene – parametri i elementarni izvori zračenja

    2 sata
    2.

    Antene – pregled po vrsti i frekvencijskom području

    2 sata
    3.

    Antenski sustavi

    2 sata
    4.

    Radijski spektar

    2 sata
    5.

    Propagacija radijskih signala, zemaljske i satelitske veze

    2 sata
    6.

    Analogni modulacijski postupci

    2 sata
    7.

    Digitalni modulacijski postupci

    2 sata
    8.

    Shema radiokomunikacijskog sustava

    2 sata
    9.

    Teorijske osnove radiokomunikacijskih sustava, radijski kanal. Načela rada radiodifuzijske mreže

    2 sata
    10.

    Načela rada mreže za mobilnu telefoniju

    2 sata
    11.

    Pregled radijskih sustava u uporabi i nadolasku: GSM, UMTS

    2 sata
    12.

    Pregled radijskih sustava u uporabi i nadolasku: WLAN, WIMAX, LTE

    2 sata
    13.

    Pregled radijskih sustava u uporabi i nadolasku: DVB, Bluetooth, RFID, UWB, GPS, TETRA, ...

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Uvod i povijest bežičnih komunikacija. Fenomen zračenja. Antene – parametri i elementarni izvori zračenja

    2 sata
    2.

    Antene – pregled po vrsti i frekvencijskom području

    2 sata
    3.

    Antenski sustavi

    2 sata
    4.

    Radijski spektar

    2 sata
    5.

    Propagacija radijskih signala, zemaljske i satelitske veze

    2 sata
    6.

    Analogni modulacijski postupci

    2 sata
    7.

    Digitalni modulacijski postupci

    2 sata
    8.

    Shema radiokomunikacijskog sustava

    2 sata
    9.

    Teorijske osnove radiokomunikacijskih sustava, radijski kanal. Načela rada radiodifuzijske mreže

    2 sata
    10.

    Načela rada mreže za mobilnu telefoniju

    2 sata
    11.

    Pregled radijskih sustava u uporabi i nadolasku: GSM, UMTS

    2 sata
    12.

    Pregled radijskih sustava u uporabi i nadolasku: WLAN, WIMAX, LTE

    2 sata
    13.

    Pregled radijskih sustava u uporabi i nadolasku: DVB, Bluetooth, RFID, UWB, GPS, TETRA, ...

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.