FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  6. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Impulsni i digitalni sklopovi

    (FELA18)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Elektronički elementi i sklopovi
    ciljevi predmeta

    Upoznavanje s principom rada osnovnih impulsnih i digitalnih sklopova.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će moći:
    1. proračunati i skicirati odziv RC sklopa na različite vrste ulaznog signala,
    2. opisati izvedbe i objasniti rad bistabila, monostabila i astabila,
    3. objasniti princip rada osnovnih logičkih sklopova,
    4. testirati rad elementarnih impulsnih i digitalnih sklopova u laboratoriju.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Impulsni signal. Linearno i nelinearno oblikovanje vala. Prijenos impulsa preko elektromagnetske linije, impulsni transformator. Modeli tranzistora, tranzistor kao sklopka. Operacijsko pojačalo. Multivibratori: bistabil,monostabil, astabil. Schmittov bistabil, izvedba multivibratora u integriranoj izvedbi. Blocking oscilator. Izvori pilastih i stepeničastih valnih oblika. Logički sklopovi: osnovni i složeni. Izvedbe logičkih sklopova u DTL, TTL, RTL, MOSFET i CMOS tehnici. Analogno-digitalni sklopovi. Impulsni pretvarači napona.

    preporučena literatura
    • P. Slapničar: Impulsna i digitalna tehnika, FESB, Split, 2001.

    • J. Šoda: Impulsni i digitalni sklopovi - prvi dio, Zbirka riješenih zadataka, autorizirana interna skripta, FESB, Split, 2010.

    • P. Slapničar, S. Gotovac: Elektronički sklopovi, FESB, Split, 1999.

    dopunska literatura
    • J. Millman, H. Taub: Digital and Switching Waveforms, McGraw-Hill, 1965.

    • P. Horowitz, W. Hill: The Art of Electronics, Cambridge University Press, 2015.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem ankete.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Nakon 7 tjedana nastave održava se kolokvij koji se provodi kao pisani ispit u trajanju od 105 minuta. Kolokvij se sastoji od 3 teorijska pitanja koja ukupno nose 40 bodova i 2 zadatka koji ukupno nose 60 bodova. Student koji na kolokviju ostvari minimalno 50 bodova, oslobođen je polaganja tog dijela gradiva na preostalim ispitnim rokovima u toj akademskoj godini.
    Ispit se provodi kao pisani ispit u trajanju od 120 minuta i sastoji se od 4 teorijska pitanja i 4 zadatka (po 2 teorijska pitanja i 2 zadatka za prvi, odnosno drugi dio gradiva). Teorijska pitanja nose 40%, a zadaci 60% bodova. Zasebno se ocjenjuje prvi i drugi dio gradiva. Pojedini dio gradiva smatra se položenim ako se ostvari barem 50% bodova. Ispitu mogu pristupiti samo prijavljeni studenti koji imaju pozitivno ocijenjene laboratorijske vježbe.
    Uvjet za dobivanje pozitivne ocjene iz laboratorijskih vježbi je 100%-tna prisutnost na svim laboratorijskim vježbama te predani i pozitivno ocijenjeni izvještaji iz laboratorijskih vježbi. Po potrebi može se organizirati i završni ispit iz laboratorijskih vježbi na kojemu se provjerava sposobnost studenta za izvođenje mjerenja koja su rađena tijekom laboratorijskih vježbi.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu iz kolegija je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi te po 50% bodova iz svakog dijela gradiva, a konačna se ocjena formira prema formuli:

    Ocjena(%) = 0,4K1+0,4K2+0,2L
    gdje su:
    • K1, K2 – bodovi ostvareni iz prvog, odnosno drugog dijela gradiva izraženi u postocima
    • L – bodovi iz laboratorijskih vježbi izraženi u postocima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    50% - 62% - dovoljan (2)
    63% - 74% - dobar (3)
    75% - 87% - vrlo dobar (4)
    88% - 100% - izvrstan (5)

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Linearno oblikovanje vala: RC sklop za deriviranje.

    2 sata
    2.

    RC sklop za integriranje. Atenuatori.

    2 sata
    3.

    Nelinearno oblikovanje vala: Ograničivači impulsa i pritezni sklopovi.

    2 sata
    4.

    Prijenos impulsa preko elektromagnetske linije.

    2 sata
    5.

    Model bipolarnog tranzistora. Vrijeme prebacivanja tranzistorske sklopke.

    2 sata
    6.

    Operacijsko pojačalo.

    2 sata
    7.

    Multivibratori. Bistabil: statički uvjeti rada i okidanje bistabila. Monostabil.

    2 sata
    8.

    Astabil. Astabil i monostabil izvedeni pomoću operacijskog pojačala. Schmittov bistabil.

    2 sata
    9.

    Generatori pilastih i stepeničastih valnih oblika: Millerov integrator i diodna pumpa.

    2 sata
    10.

    Logički sklopovi. Osnovni logički sklopovi.

    2 sata
    11.

    Složeni logički sklopovi: DTL-tehnika, TTL-tehnika, CMOS-tehnika.

    2 sata
    12.

    Analogno-digitalni sklopovi.

    2 sata
    13.

    Istosmjerno-istosmjerni impulsni pretvarači napona.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Linearno oblikovanje vala: RC sklop za deriviranje.

    1 sat
    2.

    RC sklop za integriranje. Atenuatori.

    1 sat
    3.

    Nelinearno oblikovanje vala: Ograničivači impulsa i pritezni sklopovi.

    1 sat
    4.

    Prijenos impulsa preko elektromagnetske linije.

    1 sat
    5.

    Model bipolarnog tranzistora.

    1 sat
    6.

    Vrijeme prebacivanja tranzistorske sklopke.

    1 sat
    7.

    Operacijsko pojačalo.

    1 sat
    8.

    Multivibratori. Bistabil: statički uvjeti rada i okidanje bistabila.

    1 sat
    9.

    Monostabil. Astabil. Astabil i monostabil izvedeni pomoću operacijskog pojačala.

    1 sat
    10.

    Schmittov bistabil.

    1 sat
    11.

    Millerov integrator. Diodna pumpa.

    1 sat
    12.

    Osnovni logički sklopovi.

    1 sat
    13.

    Složeni logički sklopovi: DTL-tehnika, TTL-tehnika, CMOS-tehnika.

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Generiranje valnih oblika.

    2 sata
    2.

    Sklopovi za deriviranje i integriranje.

    2 sata
    3.

    Ograničavački i pritezni sklopovi.

    2 sata
    4.

    Schmittov okidni sklop.

    2 sata
    5.

    Multivibratori.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.