FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  5. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Elektronički sklopovi

    (FELA10)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Elektronički elementi i sklopovi
    ciljevi predmeta

    1. Sposobnost analize osnovnih elektroničkih analognih sklopova
    2. Izvođenje mjerenja na elektroničkim sklopovima korištenjem osciloskopa

    očekivani ishodi učenja

    Student će nakon uspješno položenog kolegija:
    1. objasniti funkcioniranje osnovnih analognih elektroničkih sklopova
    2. analizirati ponašanje sklopova u istosmjernom režimu rada
    3. analizirati ponašanje sklopova u izmjeničnom režimu rada
    4. sprovesti analizu sklopova u frekvencijskoj domeni
    5. provesti mjerenja osnovnih parametara navedenih sklopova

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 13 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 13 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    2 sata tjedno × 7 tjedana
    sadržaj

    Kaskadni spojevi pojačala. Frekvencijske karakteristike elektroničkih sklopova i Bodeov prikaz. Karakteristike pojačala s bipolarnim i unipolarnim tranzistorima kod visokih frekvencija. Frekvencijske karakteristike kaskadnih pojačala. Utjecaj frekvencijskih karakteristika na prijenos impulsa. Šum, vrste šuma, šum u BT, spojnom i MOSFET-u. Faktor šuma jednostupanjskog pojačala, kaskade i mjerenje faktora šuma. Pojačala s povratnom vezom, analiza sklopova s negativnom povratnom vezom. Pojačala snage, A klasa s transformatorom, AB klasa. Diferencijalno pojačalo. Operacijsko pojačalo.

    preporučena literatura
    • Biljanović, P.: Elektronički sklopovi, Školska knjiga, Zagreb.

    • Zulim, I., Biljanović, P.: Elektronički sklopovi - zbirka zadataka, FESB-Split.

    dopunska literatura
    • Millman J., Grabel A., Microelectronics, McGraw-Hill Book Company, New York.

    jezik poduke
    Hrvatski. Mogućnost izvođenja nastave i na engleskom jeziku
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će tri kolokvija. Prvi kolokvij je nakon 5 tjedana nastave, drugi nakon 10 tjedana, a treći u tjednu nakon završetka nastave. Student može putem kolokvija položiti cjelokupni ispit. Na sva tri kolokvija student polaže dio gradiva iz teorije i dio gradiva iz zadataka.
    Na dva završna ispita u veljači studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na kolokvijima. Ako na prvom završnom ispitu student položi neki od dijelova gradiva, taj dio gradiva ne mora polagati na drugom završnom ispitu. Pod zasebnim dijelom gradiva se podrazumijevaju teorija ili zadaci pojedinog kolokvija. Dakle, na svakom od kolokvija polaže se jedan dio teorije i jedan dio zadataka.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je da student ima najmanje 50 % bodova iz pojedinog dijela teorije i 50 % bodova iz pojedinog dijela zadataka na kolokviju ili na završnom ispitu, a konačna se ocjena (u postocima) formira na temelju svih aktivnosti prema formuli:

    gdje su aktivnosti izražene u postocima:
    • NPV - nazočnost na predavanjima i auditornim vježbama (%),
    • LV – bodovi iz laboratorijskih vježbi (%),
    • T1, T2, T3- bodovi iz pojedinog dijela teorije (%),
    • Z1, Z2, Z3- bodovi iz pojedinog dijela zadataka (%).
    Studenti koji nisu položili ispit nakon dva završna ispita mogu ispit položiti početkom rujna na tzv. popravnom ispitu. Samo studentima koji su prethodno položili teoriju i zadatke iz pojedinog dijela gradiva bit će priznato da su položili taj dio gradiva. Na popravnom ispitu studenti mogu položiti cjelokupni ispit ili pak prvi, drugi ili treći dio gradiva. Zadnja prilika za polaganje ispita u školskoj godini je tzv. ispit pred povjerenstvom koji će biti u drugom dijelu rujna .
    Uvjet za pozitivnu ocjenu na popravnom i ispitu pred povjerenstvom je da student ima najmanje 50% bodova iz teorije i najmanje 50% bodova iz zadataka pojedinog dijela gradiva. Ocjena se računa prema prethodno navedenoj formuli.

    Konačna se ocjena utvrđuje na slijedeći način:

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod

    1 sat
    2.

    Višestupanjska pojačala, istosmjerna i izmjenična analiza

    2 sata
    3.

    Frekvencijska svojstva pojačala, Bodeovi dijagrami

    1 sat
    4.

    Donja granična frekvencija kod pojačala

    1 sat
    5.

    Gornja granična frekvencija kod pojačala s bipolarnim tranzistorom

    2 sata
    6.

    Gornja granična frekvencija kod pojačala s unipolarnim tranzistorom

    1 sat
    7.

    Frekvencijska svojstva višestupanjskih pojačala

    1 sat
    8.

    Rad pojačala u nelinearnom režimu, odziv na impulsnu pobudu

    1 sat
    9.

    Pojačala s povratnom vezom

    5 sati
    10.

    Pojačala snage

    5 sati
    11.

    Diferencijalno pojačalo

    3 sata
    12.

    Operacijsko pojačalo

    5 sati
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Uvod

    1 sat
    2.

    Višestupanjska pojačala, istosmjerna i izmjenična analiza

    1 sat
    3.

    Frekvencijska svojstva pojačala, Bodeovi dijagrami

    1 sat
    4.

    Donja granična frekvencija kod pojačala

    1 sat
    5.

    Gornja granična frekvencija kod pojačala s bipolarnim tranzistorom

    1 sat
    6.

    Gornja granična frekvencija kod pojačala s unipolarnim tranzistorom

    1 sat
    7.

    Frekvencijska svojstva višestupanjskih pojačala

    1 sat
    8.

    Rad pojačala u nelinearnom režimu, odziv na impulsnu pobudu

    1 sat
    9.

    Pojačala s povratnom vezom

    1 sat
    10.

    Pojačala snage

    1 sat
    11.

    Diferencijalno pojačalo

    1 sat
    12.

    Operacijsko pojačalo

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Frekvencijska svojstva pojačala s bipolarnim tranzistorom

    1 sat
    2.

    Frekvencijska svojstva pojačala s unipolarnim tranzistorom

    1 sat
    3.

    Frekvencijska svojstva dvostupanjskog pojačala

    2 sata
    4.

    Pojačalo s povratnom vezom

    2 sata
    5.

    Pojačalo snage u klasi AB

    2 sata
    6.

    Diferencijalno pojačalo

    2 sata
    7.

    Operacijsko pojačalo

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.