FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  6. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Digitalna obradba signala

    (FELA29)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje i primjenu temeljnih načela i metoda digitalne obradbe signala,
    • primjenu metoda za analizu i sintezu diskretnih signala i sustava,
    • primjenu i projektiranje digitalnih filtara,
    • trajno usvajanje i produbljivanje znanja iz područja metoda digitalne obradbe signala.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:

    - definirati osnovne pojmove i metode za analizu diskretnih sustava i signala,
    - primijenjivati metode frekvencijske analize signala i sustava definiranih u diskretnom vremenskom području,
    - primjeniti linearne integralne transformacije u analizi i sintezi diskretnih signala i sustava,
    - primjenjivati i projektirati digitalne FIR i IIR filtre,
    - primjenjivati osnovne metode adaptivne obrade digitalnog signala,
    - primjenjivati metode analize i sinteze diskretnih signala i sustava primjenom standardne programske okoline (MATLAB)

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Diskretni signali i sustavi. Analiza linearnih vremenski nepromjenljivih sustava. z transformacija. Frekvencijska analiza signala i sustava definiranih u diskretnom vremenskom području. Fourierova transformacija. Diskretna Fourierova transformacija (DFT). Brza Fourierova transformacija (FFT). Implementacija diskretnih sustava. Analiza i sinteza digitalnih filtara. Strukture digitalnih filtara. Projektiranje digitalnih filtara s konačnim (FIR) i beskonačnim odzivom (IIR). Digitalni spektri. Višedimenzionalni diskretni signali i sustavi. Višedimenzionalna obrada signala. Adaptivna obrada signala. Primjene digitalne i adaptivne obrade signala u komunikacijskim sustavima, automatskom upravljanju i instrumentaciji. Sklopovlje i specijalizirani procesori za digitalnu obradu signala. Razvoj softvera za digitalnu obradu signala.

    preporučena literatura
    • Dinko Begušić: Digitalna obradba signala, interni nastavni tekst, 2016.

    dopunska literatura
    • 1. Proakis, J.G., Manolakis, D.G.: Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications, Prentice Hall, 1996.

    • 2. Haykin,S.: Adaptive Filter Theory, Prentice Hall, 1996.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane voditelja programa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se dva međuispita (kolokvija). Međuispiti se održavaju u pisanom obliku. Međuispit sadrži deset pitanja, a trajanje međuispita je dva školska sata. Prvi međuispit se održava nakon prvih sedam tjedana nastave, a drugi nakon četrnaest tjedana. Na završnom ispitu studenti polažu dio gradiva koji nisu uspješno položili na međuispitima. Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena svih laboratorijskih vježbi i najmanje 50% bodova na svakom međuispitu.

    Ocjena kontinuirane provjere znanja

    Ocjena (%) = 0,3 L + 0,35 (M1 + M2)

    L - ocjena laboratorijskih vježbi izražena u postocima
    M1, M2 - ocjene međuispita izražene u postocima

    Ocjena (%) Ocjena (s predzankom)

    91%-100% izvrstan (5)
    88%-90% - izvrstan (-5)
    85%-87% + vrlo dobar (+4)
    78%-84% vrlo dobar (4)
    75%-77% - vrlo dobar (-4)
    72%-74% + dobar (+3)
    65%-71% dobar (3)
    62%-64% - dobar (-3)
    59%-61% + dovoljan (+2)
    50%-58% dovoljan (2)

    Konačna ocjena utvrđuje se temeljem ocjene kontinuirane provjere znanja i usmenog dijela završnog ispita.
    Završnom ispitu studenti mogu pristupiti na prva dva roka nakon završetka nastave u semestru u kojem su predmet upisali.
    Studenti koji ne polože ispit putem međuispita i završnog ispita, mogu pristupiti popravnom ispitu. Popravnom ispitu student može pristupiti najviše dva puta i to na ispitnim rokovima u razdoblju od završetka predavanja u ljetnom semestru do kraja akademske godine u skladu s kalendarom nastave. Na popravnom ispitu student polaže cijelo gradivo.
    Studenti koji ne polože ispit do kraja akademske godine u kojoj su upisali predmet ponovno upisuju predmet u sljedećoj akademskoj godini.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    osnovni pojmovi diskretnih signala i sustava

    2 sata
    2.

    analiza linearnih vremenski nepromjenljivih sustava

    2 sata
    3.

    z-transformacija

    2 sata
    4.

    primjena z-transformacije u analizi signala i sustava

    2 sata
    5.

    frekvencijska analiza diskretnih signala i sustava

    2 sata
    6.

    Diskretna Fourierova transformacija

    2 sata
    7.

    FFT

    2 sata
    8.

    prvi međuispit

    2 sata
    9.

    svojstva diskretnih sustava u frekvencijskom području

    2 sata
    10.

    strukture diskretnih sustava

    2 sata
    11.

    digitalni filtri

    2 sata
    12.

    sinteza digitalnih FIR filtara

    2 sata
    13.

    sinteza digitalnih IIR filtara

    2 sata
    14.

    osnovni pojmovi adaptivne obradbe signala

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    osnovni pojmovi diskretnih signala i sustava

    1 sat
    2.

    analiza linearnih vremenski nepromjenljivih sustava

    1 sat
    3.

    z-transformacija

    1 sat
    4.

    primjena z-transformacije u analizi signala i sustava

    1 sat
    5.

    frekvencijska analiza diskretnih signala i sustava

    1 sat
    6.

    Diskretna Fourierova transformacija

    1 sat
    7.

    FFT

    1 sat
    8.

    svojstva diskretnih sustava u frekvencijskom području

    1 sat
    9.

    strukture diskretnih sustava

    1 sat
    10.

    digitalni filtri

    1 sat
    11.

    sinteza digitalnih FIR filtara

    2 sata
    12.

    sinteza digitalnih IIR filtara

    2 sata
    13.

    osnovni pojmovi adaptivne obradbe signala

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Generiranje i prikaz signala u diskretnom vremenskom području

    1 sat
    2.

    Linearni vremenski nepromjenljivi sustavi u vremenskom području

    2 sata
    3.

    Analiza linearnog vremenski nepromjenljivog sustava primjenom z-transformacije

    2 sata
    4.

    Primjena DFT u linearnom filtriranju

    2 sata
    5.

    Linearno filtriranje dugih nizova podataka metodom prekrij-pohrani

    2 sata
    6.

    Projektiranje digitalnog FIR filtra

    2 sata
    7.

    Projektiranje digitalnog IIR filtra

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.