FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  5. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Komunikacijski sustavi i protokoli

    (FELA30)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Informacije i komunikacije
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • usvajanje teoretskih znanja o komunikacijskim sustavima
    • razumijevanje i primjenu analognih i digitalnih modulacija u komunikacijskim sustavima

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. opisati osnovne značajke signala u komunikacijama
    2. objasniti i primijeniti analogne i digitalne modulacije
    3. objasniti OFDM sustave i sustave s rapršenim spektrom
    4. definirati komunikacijski protokol i OSI model komunikacijskog sustava

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod. Model komunikacijskog sustava. Kvaliteta prijenosa. Kvaliteta usluge. Digitalni i analogni sustavi.
    Signali u komunikacijama i njihove osnovne značajke.
    Modulacijski postupci. Amplitudna modulacija. Tipovi amplitudne modulacije. Digitalna amplitudna modulacija.
    Frekvencijska i fazna modulacija. FM sustavi.Frekvencijsko multipleksiranje.
    Demodulacija FM signala. Digitalna frekvencijska modulacija.
    Digitalna fazna modulacija. QPSK. QAM.
    OFDM sustavi
    Impulsni sustavi. Vremensko multipleksiranje.
    PCM. Nelinearna kvantizacija.
    A i μ zakon.Dekodiranje PCM signala.
    DPCM
    DM. Sustavi s raspršenim spektrom.
    Komunikacijski protokol. OSI model.

    preporučena literatura
    • Rožić, N.: Komunikacijski sustavi, skripta u rukopisu, Split 2005.

    dopunska literatura
    • M.Schwartz: Telecommunication Networks: Protocols, Modeling and Analysis, Addison Wesley

    • A.Bažant i drugi: Osnovne arhitekture mreža, Zagreb, 2003.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    • Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
    • Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika
    • Samoevaluacija nastavnika
    • Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se dva međuispita (kolokvija) i završni ispit. Svaki međuispit ili ispit se sastoji od pitanja i zadataka. Prvi međuispit je nakon 7. tjedna nastave, drugi nakon 13. tjedna nastave. Na završnom ispitu studenti polažu cjelovito gradivo ako nemaju pozitivnih ocjena na međuispitima, ili polažu gradivo međuispita koje(ga) nisu položili. Na popravnom i komisijskom ispitu se polaže cjelovito gradivo.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova na svakom međuispitu i to 50% bodova na pitanjima i 50% na zadatcima od ukupnog broja bodova na svakom dijelu.
    Ocjena(%)=0,75*(0,5*M1+0,5*M2)+0,25*M3 ; M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postotcima.
    M3 bodovi iz laboratorija (uz izvršene sve lab. vježbe).
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu pismeni ispit koji sadrži pitanja i zadatke. Uvjet za pozitivnu ocjenu ispita je 50% bodova na pitanjima i 50% na zadatcima od ukupnog broja bodova na svakom dijelu uz 50% bodova iz laboratorija.
    Ispitni rokovi prema terminu predviđenom u kalendaru nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    arhitekture komunikacijskih sustava i protokoli, ISO-OSI model,

    2 sata
    2.

    definicija podatkovnih jedinica i komunikacije između susjednih slojeva,

    2 sata
    3.

    komunikacijski modeli i formalne metode,

    2 sata
    4.

    algebarski opis temeljnih funkcija komunikacijskog protokola,

    2 sata
    5.

    protokoli fizičkog sloja, protokoli sloja veze,

    2 sata
    6.

    signali u komunikacijama,

    2 sata
    7.

    linijski koder i višerazinske modulacije QAM,

    2 sata
    8.

    adaptivna i vektorska kvantizacija,

    2 sata
    9.

    PCM i DPCM sustavi,

    2 sata
    10.

    vokoderi (LPC), delta modulirani sustavi (DM),

    2 sata
    11.

    ortogonalno signaliziranje (OFDM), CDMA kodiranje,

    2 sata
    12.

    sustavi s raspršenim spektrom (DSSS, FH i TH),

    2 sata
    13.

    impulsni sustavi (PAM, PDM, PPM, UWB),

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Govorni signal

    2 sata
    2.

    Frekvencijska modulacija – FM

    2 sata
    3.

    Digitalna frekvencijska modulacija – FSK

    2 sata
    4.

    QPSK modulacija

    2 sata
    5.

    PCM sustavi

    2 sata
    6.

    DM i ADM sustavi

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.