FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  113 Elektrotehnika
  6. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Brodska elektrotehnika

    (FENA20)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za razumijevanje i primjenu specijalističkih znanja o:
    • brodskim elektroenergetskim sustavima,
    • brodskim električnim uređajima,
    • brodskim električnim instalacijama.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. opisati osnovne principe proizvodnje električne energije na brodovima,
    2. opisati osnovne principe prijenosa i razdiobe električne energije na brodovima,
    3. opisati osnovne principe potrošnje električne energije na brodovima,
    4. skicirati visokonaponski brodski elektroenergetski sustav,
    5. definirati zaštitne mjere pri radu s električnim uređajima na brodovima,
    6. usporediti značajke brodskih elektroenergetskih sustava i kopnenih
    elektroenergetskih sustava,
    7. koristiti normativne dokumente iz područja brodske elektrotehnike,
    8. primijeniti zahtjeve klasifikacijskih zavoda i zahtjeve državnih pomorskih
    administracija.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Specifičnosti brodskog elektroenergetskog sustava. Električni strojevi i transformatori na brodu. Izvori električne energije na brodu. Razdioba i prijenos električne energije na brodu. Potrošnja električne energije na brodu. Električna propulzija broda. Brodska instrumentacija. Opasnosti od električne struje. Zaštita uređaja i zaštitne mjere pri radu s električnim uređajima. Sigurnost i zaštitne mjere na brodu. Zaštita od udara munje. Normizacija brodske elektrotehnike kroz IEC i ISO. Zahtjevi klasifikacijskih zavoda i zahtjevi državnih pomorskih administracija.

    preporučena literatura
    • Lovrić, D., "Predavanja iz predmeta Brodska elektrotehnika (113)", Sveučilište u Splitu, FESB, Split, 2023. (interna skripta u elektroničkom obliku)

    dopunska literatura
    • Hall, D.T., "Practical Marine Electrical Knowledge - Second Revised Edition", Witherby & Co Ltd, 1999.

    • McGeorge, H.D., "Marine Electrical Engineering and Practise - Second Edition", Butterworth-Heinemann, 1993.

    • Skalicki, B. i Grilec, J., "Brodski električni uređaji", FSB Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2000.

    • Milković, M.,"Brodski električni strojevi i uređaji", Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik, 2005.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika zavoda / šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit se sastoji iz dva dijela. Tijekom semestra bit će jedan kolokvij iz prvog dijela gradiva. Na četiri ispita studenti polažu dijelove gradiva koje nisu prethodno položili na kolokviju ili ispitima. Uvjet za pozitivnu ocjenu iz pojedinog dijela gradiva jest da student ostvari najmanje 50 % bodova iz tog dijela gradiva.

    Konačna se ocjena (u postotcima) utvrđuje prema formuli:

    Ocjena (%) = (G1 + G2) / 2

    gdje su aktivnosti izražene u postotcima:
    G1 - bodovi iz prvog dijela gradiva, G2 - bodovi iz drugog dijela gradiva.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    50 % do 61 % ocjena dovoljan (2)
    62 % do 74 % ocjena dobar (3)
    75 % do 87 % ocjena vrlo dobar (4)
    88 % do 100 % ocjena izvrstan (5)

    Na kolokviju će biti 8 teoretskih pitanja. Na pojedinom ispitu bit će ukupno 16 teoretskih pitanja, jednako raspodijeljenih na dva dijela ispita. Ispiti će se održati u terminima definiranim Kalendarom nastavne djelatnosti.

    Student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati: predavanjima najmanje 60 % nastavnih sati, a laboratorijskim vježbama 100 % nastavnih sati. Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Posebnosti brodskog elektroenergetskog sustava i brodskih električnih uređaja. Sinkroni strojevi na brodu.

    3 sata
    2.

    Istosmjerni strojevi na brodu. Univerzalni motori na brodu. Asinkroni strojevi na brodu.

    3 sata
    3.

    Transformatori na brodu. Izvori električne energije na brodu.

    2 sata
    4.

    Razdioba i prijenos električne energije na brodu. Električni kabeli na brodu. Zemljospoj u brodskoj električnoj mreži.

    2 sata
    5.

    Potrošnja električne energije na brodu. Elektromotorni pogoni na brodu. Toplinska trošila na brodu. Brodska električna rasvjeta. Brodska instrumentacija.

    2 sata
    6.

    Električna propulzija broda. Potpuno električna propulzija. Kombinirana propulzija. Propulzija s električnim prijenosom.

    2 sata
    7.

    Frekvencijski pretvarači na brodu. Kvaliteta električne energije na brodu.

    2 sata
    8.

    Zaštita brodskog elektroenergetskog sustava.

    2 sata
    9.

    Opasnosti od udara električne struje. Sigurnost i zaštitne mjere na brodu. Opasnosti od udara struje munje na brodu. Zaštita od munje na brodu.

    2 sata
    10.

    Posebni zahtjevi za putničke brodove. Posebni zahtjevi za tankere. Posebni zahtjevi za brodove za prijevoz automobila s gorivom u rezervoarima. Posebni zahtjevi za brodove za prijevoz kontejnera. Posebni zahtjevi za brodove dvotrupce. Posebni zahtjevi za ploveće dizalice i brodove dizalice. Posebni zahtjevi za brodove za rasuti teret.

    3 sata
    11.

    Sustavi za upravljanje električnom energijom na brodu.

    2 sata
    12.

    Ustroj Tehničkih pravila HRB. Komponente pomorskih objekata. Klasa i klasifikacija. Pravila za klasifikaciju brodova i tehnička pravila za statutarnu certifikaciju brodova.

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Mjerenje otpora izolacije i neprekinutosti namota na trofaznom transformatoru, sinkronom stroju i asinkronom stroju.

    3 sata
    2.

    Mjerenje otpora izolacije cjelokupne električne instalacije na brodu i detekcija strujnog kruga u kvaru.

    4 sata
    3.

    Jednostruki i dvostruki kvar u IT sustavu na brodu.

    3 sata
    4.

    Analiza kvalitete električne energije u simuliranoj brodskoj elektroenergetskoj mreži.

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.