FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  113 Elektrotehnika
  6. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Održavanje i ispitivanje električne opreme

    (FENA18)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje metoda i postupaka ispitivanja i održavanja električne opreme,
    • trajno usvajanje i produbljivanje znanja iz područja ispitivanja električne opreme
    • korištenje instrumenata za ispitivanje električne opreme

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Koristiti instrumente i ostalu mjernu opremu tijekom ispitivanja
    2. Testirati električnu opremu koristeći metode koje se obrađuju u kolegiju
    3. Analizirati i komentirati rezultate mjerenja,
    4. Procijeniti stanje ispitivane opreme na temelju rezultata ispitivanja
    5. Kreirati i napisati elaborat o rezultatima mjerenja

    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    2 sata tjedno × 7 tjedana
    sadržaj

    Normiranje: norme, državne i međunarodne institucije za normiranje (ISO, IEC, EN), Hrvatski državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (DZNM). Organizacija službe održavanja i ispitivanja električne opreme. Izolacijski materijali. Ispitivanje izolacije električne opreme pomoću istosmjernog i izmjeničnog napona. Transformatori: održavanje transformatora u pogonu, ispitivanje kvalitete izolacijskog ulja, određivanje grupe spoja, mjerenje prijenosnog omjera. Električni strojevi: održavanje, mjerenje zagrijavanja, ispitivanje izolacije visokonaponskim impulsom. Kabeli: kvarovi kabela, detekcija i lociranje greške. Ispitivanje srednjenaponske i niskonaponske sklopne opreme, kondenzatora i prigušnica. Vibracije: fizikalna slika, mjerna oprema, dijagnostika kvara el. strojeva na temelju mjerenja vibracija. Buka: fizikalne osnove, mjerna oprema i metode mjerenja. Termovizijska mjerenja električne opreme. Nadzor električne opreme u pogonu – on-line monitoring.

    preporučena literatura
    • Interni materijali (predavanja) na WEB-u: B. Terzić: Održavanje i ispitivanje električne opreme.

    • Novinc Ž., Halep A.: Tehnička dijagnostika i monitoring u industriji, Kigen d.o.o.

    dopunska literatura
    • Gill, P.: Electrical Power Equipment Maintenance and Testing, Marcel Dekker, New York.

    • IEC Preporuke

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit se sastoji od dva dijela gradiva. Tijekom semestra bit će jedan kolokvij koji se polaže nakon 7. tjedna nastave. Na ostalim ispitima studenti/ce polažu dio gradiva koji nisu položili na kolokviju ili ispitu. Ako na nekom od ispita student/ica položi jedan od dva dijela gradiva, taj dio gradiva student/ica ne mora polagati do kraja tekuće akademske godine. Sve provjere znanja izvode se u pisanom obliku.

    Preduvjet za pristup ispitu je prisustvovanje predavanjima najmanje 50% nastavnih sati te nazočnost svim laboratorijskim vježbama.

    Ako ne ispuni navedene uvjete, student/ica neće moći pristupiti ispitu.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je ostvarenih minimalno 50% bodova na svakom od dva dijela gradiva.
    Ocjena(%)= 0,5·G1 + 0,5·G2
    G1, G2 - bodovi ostvareni na pojedinom dijelu gradiva, izraženi u postocima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Ispitni rokovi: prema kalendaru nastave
    Završni ispiti (obavezni): prema kalendaru nastave
    Popravni ispiti: prema kalendaru nastave
    Komisijski ispit: prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Normizacija, Međunarodne i nacionalne organizacije za norme, ISO, DZNM, IEC

    2 sata
    2.

    Program preventivnog održavanja i ispitivanja električne opreme

    2 sata
    3.

    Dialektrici, Ispitivanje izolacije istosmjernim naponom

    2 sata
    4.

    Ispitivanje izolacije istosmjernim naponom kod transformatora, kabela i električnih strojeva.

    2 sata
    5.

    Ispitivanje izolacije izmjeničnim naponom .

    2 sata
    6.

    Tipovi i konstrukcije kabela, kabelski kvarovi, određivanje vrste kvara i detekcija mjesta kvara kabela.

    2 sata
    7.

    Vrste transformatora, preventivno održavanje transformatora, sušenje transformatora.

    2 sata
    8.

    Ispitivanje transformatora, ispitivanje međuzavojne izolacije, mjerenje grupe spoja, mjerenje prenosnog omjera, određivanje karakteristika izolacijske tekućine.

    2 sata
    9.

    Izolacijski sustavi električnih strojeva, mjerenje zagrijavanja električnih strojeva, ispitivanja međuzavojne izolacije električnih strojeva.

    2 sata
    10.

    Osnove vibracija, oprema za mjerenje vibracija, detekcija neregularnih vibracijskih stanja električnih strojeva.

    2 sata
    11.

    Buka: fizikalna slika buke, utjecaj na čovjeka, mjerne metode i oprema za mjerenje buke.

    2 sata
    12.

    Termovizijska ispitivanja električne opreme.

    2 sata
    13.

    Trajni nadzor (monitoring) elekrične opreme.

    2 sata
    14.

    1. kolokvij nakon 7. tjedna nastave

    15.

    2. kolokvij nakon 13. tjedna nastave

      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Mjerenje izolacijskog otpora transformatora, kabela i električnih strojeva

    2 sata
    2.

    Određivanje mjesta i vrste kvara kabela

    2 sata
    3.

    Transformatorska stanica

    2 sata
    4.

    Visokonaponska ispitivanja i ispitivanja međuzavojne izolacije električnih strojeva

    2 sata
    5.

    Mjerenje vibracija električnih strojeva

    2 sata
    6.

    Mjerenje buke

    2 sata
    7.

    Termovizijska ispitivanja električne opreme

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.