FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  113 Elektrotehnika
  6. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Distribucija električne energije

    (FENA15)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • Razumijevanje specifičnosti vezanih uz strukture, način vođenja i upravljanja te konstrukciju elemenata distribucijske mreže
    • Izradu modela za analizu stacioniranih prilika u distribucijskoj mreži
    • Razumijevanje specifičnosti vezanih uz načine uzemljenje zvjezdišta transformatora
    • Proračune struja kratkih spojeva u distribucijskim mrežama
    • Samostalni odabir elemenata mreže poštujući tehničke zahtjeve, prijedlog mjera za sanaciju prilika u postojećoj mreži
    • Razumijevanje utjecaja priključka distribuiranih izvora na prilike u mreži
    • Produbljivanje temeljnih znanja iz područja prijenosa i distribucije električne energije

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    - Prepoznati tipične strukture distribucijskih mreža i njihovih sastavnih dijelova sa svim njihovim specifičnostima
    - Definirati klasične jednopolne sheme i dispozicije trafostanica u distribucijskoj mreži
    - Odrediti nadomjesne sheme elemenata mreže za potrebe različitih proračuna
    - Primjenom programskih paketa izvršiti analize tokova snaga i naponskih prilika u distribucijskoj mreži
    - Simulirati utjecaj priključka distribuiranih izvora na prilike u distribucijskoj mreži
    - Samostalno odabrati parametre distribucijske mreže za osiguranje normalnog pogona mreže
    - Odabrati način štićenja niskonaponske mreže te dimenzionirati uzemljivač TS 10/0.4 kV
    - Izvršiti tehno-ekonomsku analizu prekomjerne potrošnje jalove snage te predložiti mjere za popravak faktora snage
    - Simulirati pogon distribucijske mreže te izvršiti proračun gubitaka energije

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Položaj distributivne mreže u EES-u, veza distributivne i prijenosne mreže. Elementi distributivnih mreža. Struktura, tipovi i konfiguracija srednjenaponskih distributivnih mreža. Tipske trafostanice. Specifičnosti kvarova i zaštite u distribucijskoj mreži. Proračuni snaga, struja i naponskih prilika, dimenzioniranje vodova i transformatora. Niskonaponske distributivne mreže: planiranje potrošnje, proračun padova napona i strujnog opterećenja, dimenzioniranje vodova i transformatora, odabir zaštite. Uzemljenje distributivnih mreža. Proračun gubitaka snage i energije. Kompenzacija jalove energije. Kvaliteta električne energije. Upravljanje i vođenje distributivne mreže, regulacija napona, DMS, sustav MTU.

    preporučena literatura
    • R. Goić, D. Jakus: Distribucija električne energije – predavanja, vježbe (interna skripta), FESB Split

    • D. Jakus: Distribucija električne energije – PPT prezentacije, FESB Split

    • R. Goić: Distribucija električne energije – upute za laboratorijske vježbe i primjer seminarskog rada (interna skripta), FESB Split

    dopunska literatura
    • Abdelhay A. Sallam, Om P. Malik:Electric Distribution Systems, Wiley-IEEE Press, 2011.

    • Dale R. Patrick, Stephen W. Fardo: Electrical Distribution Systems, The Fairmont Press, 2009.

    • E. Lakaervi, E.J. Holmes: Electricity Distribution Network Design, Peter Peregrinus Lt, 1989.

    • William H. Kersting: Distribution System Modeling and Analysis, CRC Press, 2002.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva kolokvija koji pokrivaju predavanja. Prvi kolokvij je u osmom tjednu nastave, a drugi u zadnjem tjednu nastave. U sklopu laboratorijskih vježbi studenti će dobiti na izradu seminarski rad. Student može putem dva kolokvija i seminarskog rada položiti cjelokupan ispit. Na dva završna ispita u lipnju i srpnju, studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na kolokvijima. Ako na prvom završnom ispitu student položi jedan od dva dijela gradiva, taj dio gradiva student ne mora polagati na drugom završnom ispitu. Pod zasebnim dijelom gradiva se podrazumijevaju gradivo pojedinog kolokvija.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je da student ima najmanje 50% bodova iz pojedinog dijela gradiva na kolokviju ili na završnom ispitu, te pozitivno ocijenjeni seminarski rad. Konačna se ocjena (u postocima) formira na temelju svih aktivnosti prema formuli:

    Ocjena (%) = 0,35xG1+0,35xG2+0,3xS

    gdje su aktivnosti izražene u postocima:
    - G1, G2 - bodovi iz prvog i drugog kolokvija
    - S – bodovi iz seminarskog rada

    Studenti koji nisu položili ispit nakon dva završna ispita mogu ispit položiti na tzv. popravnom ispitu u prvom dijelu jesenskog ispitnog roka. Zadnja prilika za polaganje ispita u ovoj školskoj godini je tzv. komisijski ispit koji će biti u drugom dijelu jesenskog ispitnog roka. Na popravnom i komisijskom ispitu svi studenti polažu cjelokupno gradivo, a uvjet za pozitivnu ocjenu je da student ima najmanje 50 % bodova iz cjelokupnog gradiva te pozitivno ocijenjen seminarski rad. Konačna se ocjena (u postocima) formira na temelju svih aktivnosti prema prethodno navedenoj formuli.

    Konačna se ocjena utvrđuje na slijedeći način:

    Postotak Ocjena
    50 % do 61 % dovoljan (2)
    62 % do 74 % dobar (3)
    75 % do 87 % vrlo dobar (4)
    88 % do 100 % izvrstan (5)

    Ispitni rokovi prema terminu predviđenom u kalendaru nastave.

    Prema Članku 65. Statuta Fakulteta, student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati: predavanjima najmanje 70 % nastavnih sati te laboratorijskim vježbama 100 % nastavnih sati. Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    POLOŽAJ DISTRIBUCIJSKE MREŽE U EES-u:
    - Proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije
    - Osnovne značajke i razlike prijenosne i distribucijske mreže

    2 sata
    2.

    STRUKTURA I KONFUGURACIJA DISTRIBUCIJSKIH MREŽA
    - Struktura srednjenaponskih distribucijskih mreža
    - Struktura niskonaponskih distribucijskih mreža
    - Primjeri realne 35 kV-tne mreže napajane iz TS 110/35/10 kV
    - Primjeri realnih mreža 10(20) kV

    2 sata
    3.

    DISTRIBUCIJSKE TRAFOSTANICE I ELEMENTI DISTRIBUCIJSKIH MREŽA
    - Distribucijske trafostanice
    - Primjeri realnih distribucijskih trafostanica 110/35 V, 35/10 kV I 10/0.4 kV
    - Elementi distribucijskih mreža: nadzemni vodovi, kabeli, transformatori, potrošači, kondenzatorske baterije, prigušnice

    2 sata
    4.

    ELEKTRIČNI PARAMETRI ELEMENATA DISTRIBUCIJSKIH MREŽA I NADOMJESNE SHEME
    - Sustav simetričnih komponenata
    - Fizikalna interpretacija direktne, inverzne i nulte impedancije
    - Proračun impedancija
    - Nadomjesne sheme

    2 sata
    5.

    PRORAČUN STACIONARNIH STANJA
    - Aproksimativni proračun raspodjele snaga i struja
    - Aproksimativni proračun padova napona
    - Dimenzioniranje presjeka vodova i snaga transformatora na osnovu strujnog opterećenja i padova napona
    - Numerički proračuni tokova snaga i naponskih prilika korištenjem backward-forward metode

    2 sata
    6.

    PRORAČUN GUBITAKA SNAGE I ENERGIJE
    - Klasifikacija gubitaka snage i energije
    - Proračun gubitaka snage u transformatorima i vodovima
    - Proračun gubitaka energije
    - proračun pomoću aproksimativnih izraza
    - proračun pomoću poznate krivulje trajanja opterećenja

    2 sata
    7.

    PRVI KOLOKVIJ

    2 sata
    8.

    NISKONAPONSKE DISTRIBUCIJSKE MREŽE
    - Specifičnosti niskonaponske distribucijske mreže
    - Tipovi niskonaponskih mreža s obzirom na način uzemljenja
    - Modeliranje potrošnje i proračun opterećenja u mreži
    - Proračun tokova snaga, struja i padova napona

    2 sata
    9.

    NISKONAPONSKE DISTRIBUCIJSKE MREŽE (nastavak)
    - Planiranje i projektiranje izgradnje niskonaponske mreže
    - Odabir zaštite i provjera kriterija prorade i selektivnosti osigurača
    - Proračun uzemlejnja u niskonaponskim distribucijskim mrežama

    2 sata
    10.

    PRORAČUN KVAROVA U MREŽI
    - Tropolni kratki spoj
    - Dvopolni kratki spoj
    - Jednopolni kvarovi
    - jednopolni kratki spoj u NN mreži

    2 sata
    11.

    PRORAČUN KVAROVA U MREŽI (nastavak)
    - Uzemljenje neutralne točke srednjenaponskih distribucijskih mreža
    - Jednopolni kvarovi
    - jednopolni kratki spoj u SN mreži uzemljenoj preko malog otpora
    - zemljospoj u SN mreži
    - Primjena proračuna struja i snaga kratkog spoja

    2 sata
    12.

    KOMPENZACIJA JALOVE ENERGIJE
    - Pojedinačna i grupna kompenzacija
    - Učinci kompenzacije jalove energije
    - Odabir snage kondenzatorskih baterija

    2 sata
    13.

    OPTIMALNA REKONFIGURACIJA DISTRIBUCIJSKE MREŽE
    - Algoritmi za topološku optimizaciju distribucijskih mreža
    - Heuristički algoritmi za optimalnu rekonfiguraciju DM

    2 sata
    14.

    POGON I VOĐENJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE
    - Pouzdanost napajanja, neisporučena električna energija
    - Nadzor, upravljanje, SCADA
    - Sustav MTU

    2 sata
    15.

    DRUGI KOLOKVIJ

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Priprema za lab. vježbe i demonstracija načina rada s programskim alatima koji se koriste na vježbama

    3 sata
    2.

    Proračun tokova snaga, naponskih prilika, gubitaka i kompenzacije jalove energije u distribucijskoj mreži

    3 sata
    3.

    Pripremna vježba za proračune niskonaponske distribucijskoj mreži

    3 sata
    4.

    Proračun niskonaponske distribucijske mreže: proračun opterećenja, tokova snaga, naponskih prilika, odabir i dimenzioniranje vodova i transformatora, izračun kratkog spoja, odabir i provjera osigurača, izračun otpora uzemljenja i dimenzioniranje uzemljivača TS 10/0.4 kV (1. dio)

    3 sata
    5.

    Proračun niskonaponske distribucijske mreže: proračun opterećenja, tokova snaga, naponskih prilika, odabir i dimenzioniranje vodova i transformatora, izračun kratkog spoja, odabir i provjera osigurača, izračun otpora uzemljenja i dimenzioniranje uzemljivača TS 10/0.4 kV (2. dio)

    3 sata
    Nije dio izvedbenog plana za akademsku godinu 2023/24.
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.