FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  113 Elektrotehnika
  6. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Elementi automatizacije industrijskih procesa

    (FELA23)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje pojmova vezanih za automatizaciju industrijskih procesa
    • razumijevanje principa rada industrijskih računala (PLCova), senzora za mjerenje procesnih veličina i aktuatora,
    • programiranje programabilnih logičkih kontrolera
    • projektiranje jednostavnijih automatizacijskih sustava i regulatora.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. definirati i opisati sustave automatizacije,
    2. odabrati senzore procesnih veličina prema postavljenim kriterijima,
    3. analizirati pneumatske izvršne elemente u sustavima automatizacije,
    4. analizirati hidrauličke izvršne elemente u sustavima automatizacije,
    5. napraviti program za programabilne logičke kontrolere (PLC-ove),
    6. analizirati kvalitetu regulacijskog sustava.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u automatizaciju industrijskih procesa. Tipovi industrijskih procesa i strukture automatizacije procesa. Elementi automatizacije industrijskih procesa i postrojenja: objekti upravljanja, mjerni, upravljački i izvršni uređaji. Senzori za mjerenje procesnih veličina: temperature, pritiska, protoka, tlaka, pomaka, brzine,.... Elektromehanički, pneumatski i hidraulički aktuatori. Relejni, elektronički, i mikroprocesorski sustavi upravljanja. Industrijski računala – programabilni kontroleri PLC: arhitektura i funkcije, sučelje čovjek računalo, grafičko programiranje. Industrijske komunikacijske mreže: topologija, prijenosni medij, metode pristupa prijenosnom mediju, mrežni standardi. Projektiranje sustava za automatizaciju. Industrijska izvedba PID regulatora. Primjeri iz industrije i energetike.

    preporučena literatura
    • O. Bego, B. Terzić: Predavanja na WEB-u iz predmeta Automatizacija industrijskih procesa

    dopunska literatura
    prazno
    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će tri međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 5 tjedana nastave, drugi nakon 10 tjedana, a treći nakon 14 tjedana nastave. Na završnom ispitu u lipnju i srpnju studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima, a na ispitima u rujnu polaže se cjelokupno gradivo.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu na osnovi međuispita je najmanjie 40% bodova na svakommeđuispitu, te najmanje 50% bodova na završnom ispitu.
    Ocjena(%)= 0,3*L+0,7*(M1+ M2+M3)/3
    L - ocjena laboratorijskih vježni u postocima
    M1, M2, M3 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu cjelokupni ispit.
    Ocjena ukupnog ispita određuje se na osnovi prethodno određenih postotaka.

    Ispitni rokovi se održavaju prema terminima predviđenim kalendarom nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u predmet, osnove sustava automatizacije. Definicija tehničkih procesa, klasifikacija, primjeri. Povijesni pregled provedbe automatizacije (relejna logika, elektronika mikroprocesori, procesna računala). Primjeri automatizacije hidroelektrana, lončaste peći, betonara.

    2 sata
    2.

    Automatizacija strojeva i postrojenja, stupanj automatizacije. Centralna i decentralna struktura upravljanja. Povezivanje procesnih računala. Redundancija sustava upravljanja. Pouzdanost i sigurnost u sustavima automatizacije

    2 sata
    3.

    Struktura procesnih računala. Centalna procesorska jedinica, procesna periferija. Vrste procesnih signala.

    2 sata
    4.

    Osnovna obrada signala (multiplesiranje, filtriranje). A/D pretvorba, podjela A/D pretvornika i njihova izvedba.

    2 sata
    5.

    Senzori - podjela prema mjerenoj veličini i vrsti izlaznog signala, stacionarne i dinamičke karakteristike, prijenos analognih i digitalnih signala, galvansko odvajanje i oklapanje izlaznih signala

    2 sata
    6.

    Diskretni senzori udaljenosti (mehanički, induktivni, kapacitivni, fotosenzori, ultrazvučni), mjerenje kutnog pomaka i brzine vrtnje

    2 sata
    7.

    Mjerenje procesnih veličina (temperatura, pritisak, protok, razina)

    2 sata
    8.

    Izvršni članovi (aktuatori) – definicija i podjele, elektromehanički diskretni aktuatori, step motori

    2 sata
    9.

    Pneumatski izvršni članovi – pneumatski sustavi, kompresori, ventili, cilindri, pneumatske sheme

    2 sata
    10.

    Hidraulički izvršni članovi – hidraulički sustavi, crpke, ventili, cilindri, hidrauličke sheme

    2 sata
    11.

    Operativni sustav procesnih računala, način izvršenja programa (ciklički, prekidno,...). Načini pisanja programa za PLC-ove, struktura programa, način prikaza (LAD, FBD, STL)

    2 sata
    12.

    Sekvencijalno upravljanje, sekvencijalni funkcijski dijagrami. Upravljanje dinamičkim procesima s povratnom vezom

    2 sata
    13.

    PID regulatori, izvedbe digitalnh PID regulatora, industrijska izvedba PID regulatora, podešavanje parametara regulatora

    2 sata
    14.

    Praktična prezentacija automatiziranih procesa, posjet industrijskim postrojenjima.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Upoznavanje s PLC-ovima, njihovom hardware-skom strukturom i alatima za njihovo programiranje

    2.

    Definiranje hardware-ske strukture, struktura programa, programski i podatkovni blokovi, korištenje organizacijskih blokova, funkcija i funkcijskih blokova, simbolički prikaz

    3.

    Programske naredbe: binarne operacije, rad s brojevima, timeri i counteri, usporedbe i konverzije brojeva

    4.

    Monitoring izvršenja programa, obrada analognih vrijednosti

    5.

    Sekvencijalno upravljanje - simulacija rada

    6.

    Sekvencijalno upravljanje - simulacija rada

    7.

    Mjerenje procesnih veličina pomoću PLC-a

    8.

    Upravljanje istosmjernim motorom (crpkom) pomoću PLC-a

    9.

    Snimanje vanjske karakteristike crpke Q(U)

    10.

    Struktura Simatic-ovog PID regulatora. Regulacija razine u spremniku - podešavanje parametara

    11.

    Regulacija razine u spremniku

    12.

    Vizualizacija procesa - SCADA sustavi

    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.